Ønsker innspill på ny kartlegging av kystnære fiskeridata

For å sikre fiskerinæringas interesser og et best mulig kunnskapsgrunnlag om bruken av sjøarealene innenfor planområdet sør av Vega, sender vi oppdaterte kystnære fiskeridata på høring.

Fiskeridirektoratet region Nordland gjennomførte i sommer intervju med fiskere som utøver næringsvirksomhet i sjøområdet sør av Vega.

Bakgrunnen for at det ble besluttet å ta en ny kartlegging/oppdatering av fiskeridataene er at det i sjøarealet forelå fiskeridata av eldre dato, samt at registreringene var mangelfulle. Kartleggingen fikk høy prioritet hos Fiskeridirektoratet region Nordland for å sikre fiskerinæringas interesser.

Det pågår nå en prosess for å regulere området for kommersiell taretråling. For at det videre arbeidet med tarereguleringen har et best mulig kunnskapsgrunnlag om bruken av sjøarealene innenfor planområdet, er de nye fiskeriregistreringene nå sendt ut til lokale fiskarlag og nabofiskarlag, som kan ha medlemmer som bruker sjøområdene sør av Vega. Vi håper fiskerne vil gå nøye gjennom registreringene og komme med innspill under høringsperioden.

Høringsfristen er 27. september. Alle høringsinnspill må være oss i hende innen høringsfristen. Vi ber om at fiskere i området prioriterer en gjennomgang av dataene innen høringsfristen, enten individuelt eller på medlemsmøter i fiskarlag.

Oppdatert: 27.08.2020