I dag starter årets opprenskingstokt

– Norge er en stor fiskerinasjon som arbeider på mange fronter for å redusere spøkelsesfiske og miljøpåvirkning som følge av fiskeriene. Fiskeridirektoratets opprensking av tapte- og gjenstående fiskeredskaper er en viktig del av dette, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Årets tokt starter i dag utenfor Ålesund med fartøyet M/S «Vendla», og skal arbeide seg nordover langs norskekysten med snøkrabbefeltet i Barentshavet som endestopp.

God økonomi å bedre miljøet

Tapt fiskeredskap som blir stående igjen på havbunnen bidrar til forsøpling og kan fortsette å fiske i lang tid. Dette resulterer i skjult dødelighet av fisk og skalldyr og kalles for spøkelsesfiske.

– Det er både god økonomi og miljøtenkning å fjerne redskaper før de bidrar til spøkelsesfiske, som senere ville kunne blitt mikroplast, sier Ingebrigtsen.

Velfungerende norsk rapporteringssystem

Toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet forteller at årets opprenskingstokt har et svært stort dekningsområde, og blir direktoratets lengste tokt noensinne.

– Det er kun Norge som har et så velfungerende rapporteringssystem som gjør det mulig å dekke et slikt område på en rasjonell og effektiv måte, sier Langedal.

I Norge er det krav om at yrkesfiskere skal melde fra om tap av redskap. Og det er disse rapporteringene som danner grunnlaget for Fiskeridirektoratets årlige opprenskingstokt.

– Også fangsten vi tar opp under toktet blir registrert. Denne registreringen av fangst og bifangst i redskapene gir viktig kunnskap om hvordan redskap kan tilpasses for å minske skadevirkningene av dem, sier Langedal.

– Vi ser at noen arter og redskaper er betydelig mer utsatt for spøkelsesfiske enn andre, utdyper Langedal.

– Det «norske systemet» med melding ved tap av redskap og påfølgende opprensking er en effektiv og velfungerende ordning, selv om det er potensial for forbedring på rapporteringssiden, sier Langedal.

Fjernet mer enn 1000 tonn fiskeredskap

Fiskeridirektoratet har siden tidlig på 1980-tallet drevet opprensking av tapte fiskeredskap på årlige tokt. Siden den gang er det tatt opp langt over 1000 tonn redskap, herav 22 000 garn med over 600 kilometers lengde.

– Under toktet prioriteres det å ta opp garn og teiner, siden denne typen redskap antas å være de mest skadelige for dyrelivet, forteller Langedal.

– Det fjernes også betydelige mengder av annet fiskeredskap, som liner, snurrevad og not, og andre gjenstander relatert til fiske som tauverk, trålvaier, anker og dregger.

Meld fra om tapt redskap

Yrkesfiskere skal melde tap av redskap til Kystvaktsentralen på telefon 07611.

Det er viktig at også fritidsfiskere melder sine redskapstap. Det kan de gjøre via appen «Fritidsfiske».

Funn av tapte teiner (antall) og tauverk (meter) ved opprenskingstokt, 2014-2019

År

Garn 
(stk)

Teiner 
(stk)

Liner  
(meter)

Wire
(meter)

Tauverk (meter)

Trål/not (hel/del)

Anker/ dregg 
(stk)

Bøyer
(stk)

2014

935

50

12 000

3600

10 000

2

7

4

2015

815

3

20 000

3000

4000

5

10

10

2016

770

80

45 000

4000

9000

5

13

4

2017

815

147

27 000

2000

16 400

6

13

25

2018

765

89

29 800

3591

11 260

11

14

12

2018*

8600

269.900

2019

820

1242

23 700

800

56 700

6

28

19

Oppdatert: 10.08.2020