Kontroll av levendelagring av torsk i 2020

Fiskeridirektoratet har vinteren 2020 fulgt opp levendelagring av torsk med kontroller på sjøenog kontroll på anleggene. Kontrollene har først og fremst vært rettet mot dyrevelferd, journalføring, telling av fisk og seddelføring.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har i vinter utført 48 kontroller av levendelagring og har hatt spesielt fokus på  å veilede og kontrollere etterlevelse av gjeldende regelverk, spesielt pålandingsforskriftens krav til føring av journal. Sju av kontrollene har ført til rapport om avvik, først og fremst om mangelfull oppfølging av død fisk og dyrevelferd.

Nye krav

Anleggene som oppbevarer fisk skal føre  journal over all fisk som mottas, opptak av død og døende fisk og fisk som slaktes ut. Kontroll og oppfølging har også dreid seg om  endringene i landingsforskriften som trådte i kraft 1. mars 2020.

- Det er nå krav om at all fisk som levendelagres i sjø skal veies og telles før utsetting i merd. Opplysningene skal føres på en landingsseddel som fartøyene fyller ut selv ved utsetting. Totalt antall fisk og kvantum fisk  i kg skal oppgis både på landings- og sluttseddelen. Det vil si at antall fisk følges gjennom hele leveringsprosessen, sier førsteinspektør Trond Blom i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Dispensasjoner

Fiskeridirektoratet  er ikke kjent med at det er tilgjengelig egnede vekter eller målesystemer for fastsetting av kvantum levende fisk. Det er derfor for sesongen 2020 gitt midlertidige dispensasjoner fra veiekravet ved landing av levende fisk til merd. 

- Vi har opplyst om at Fiskeridirektoratet  for neste sesong forventer at det tas i bruk egnede vekter eller målesystemer for kvantifisering ved landing av levende fisk. Det forutsettes at aktuelle aktører i næringen tar initiativ for å utvikle og ferdigstille egnede vekt eller målesystemer som kan tas i bruk innen rimelig tid, sier Blom. 

Krav om sporing

Fiskeridirektoratet har også sett på  bruk av arbeidsbåter til å frakte fisk. Fartøy som frakter fisk skal ha elektronisk sporingssystem (ERS). For 2020 er det på visse vilkår gitt noen dispensasjoner fra kravet om ERS for å kunne frakte fisk med arbeidsbåt over korte avstander.  

I samarbeid med og god hjelp fra næringen har Fiskeridirektoratet utarbeidet veiledere  for hvordan gamle og nye krav kan etterleves i praksis. Veilederne skal være sendt ut til alle som driver med levendelagring. 

I tillegg til veilederne, dispensasjonsvilkår og annen nyttig info, finner en på temasiden også en mal til journal for levendelagringsanlegg. Malen er utviklet av bedriftsklyngen Arena torsk og kan fritt lastes ned og tas i bruk av den som trenger det. 

Bedre i år

Kontrollene utført av Sjøtjenesten har vist at det er litt for stor variasjon på det enkelte fartøy og det enkelte anlegg når det gjelder å følge forskriften, men det er en forbedring i år sammenlignet med 2019.  Fiskeridirektoratet ser også at anlegg som ble veiledet i fjor på forskriften som gjaldt da, har bedret rutinene sine, og noen har fulgt opp regelverket meget bra.

- Også i år ser en at anleggene følger opp veiledning med å gjøre det som blir påpekt, men det er fortsatt forbedringspotensiale, og noen anlegg slurver fremdeles med føring av journal,  og at død fisk ikke blir sluttseddelført umiddelbart ved opptak fra merd.  Samtidig som det er viktig at næringen og Fiskeridirektoratet fortsetter med tett og god dialog.Næringen må regne med at Fiskeridirektoratet vil håndheve brudd på regelverket knyttet til levendelagring, sier Blom.

Oppdatert: 02.06.2020