Veileder for levendelagring av torsk

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet har utarbeidet en veileder for levendelagring av torsk. Veilederen skal sikre at regeleverket for levendelagring etterleves. Fiskeridirektoratets inspektører og Sjøtjeneste vil overvåke og kontrollere at regelverket for levendelagring blir fulgt.

Torsk som fiskes og settes levende i merd for å bli levert fiskeindustrien på et senere tidspunkt skal ikke stå i merd ut over 12 uker. Fisken skal veies før den settes i merd og det er krav til journalføring på same måte som for annen fisk som landes ved et mottak.

- Det har vært en del spørsmål rundt den nye veilederen som kom tidligere i mars, spesielt knyttet til veieplikten og føring av sluttsedler, sier seksjonssjef for kontroll, André Heggstad i Fiskeridirektoratet region Nordland.

Fører tilsyn

Veilederen som er utarbeidet av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet omtaler blant annet likebehandling og konkurransevilkår, samt dyrevelferd, lagring og omsetting av levende fangst.

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet fører tilsyn og kontroll med at levendelagringen skjer i henhold til regelverket. Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har den siste tiden kontrollert flere anlegg med levendelagret torsk i Lofoten og vil fortsette kontrollene ut sesongen for skreifisket.

- Våre inspektører følger blant annet opp at journalkravet er fulgt og samarbeider med Sjøtjenesten og på tvers av regioner sørger for at vi kan kontrollere levendelagringa av torsk, sier Heggstad.

Oppdatert: 27.03.2020