Om fremtidens fiskerikontroll

Forebygging og gode teknologiske løsninger vil være nøkkelen til økt etterlevelse av reguleringene i fiskerinæringen.

Fiskeridirektoratet har levert høringsinnspill til utredningen om fremtidens fiskerikontroll.

– Vi mener utredningen vil være sentral og retningsgivende for utviklingen av den norske ressurskontrollen. Den gir et solid grunnlag for å innføre tiltak som vil styrke etterlevelsen av fiskerilovgivningen og sikre norsk fisk adgang til viktige markeder, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Utredningen «Framtidens fiskerikontroll» (NOU 2019:21) ble levert i november i fjor. Utvalget hadde i oppdrag å gi råd om innretningen av den nasjonale kontrollen med fiskerinæringen med vekt på bruk av teknologi, myndighetenes organisering og endringer i regelverk.

Høringsfristen var 4. mars.

– Vi deler også utvalgets vurdering om at et reguleringsregime som er forebyggende i sin innretning er det mest effektive for å nå målet om etterlevelse, sier Holmefjord.

Tilgang på data

I utredningen pekes det på at den største utfordringen for fremtidens fiskerikontroll er mangel på automatiserte og verifiserbare data om deltakelse, høsting, omsetning, bearbeiding og fiskens videre vei til markedet.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord med Bryggen i Bergen i bakgrunnen. Foto: © Anette Aase / Fiskeridirektoratet

I utredningen foreslås det derfor å utvikle et automatisert dokumentasjonssystem for norsk fiskerinæring.

Målet er at systemet skal gi fiskerinæringen et effektivt verktøy for å dokumentere ressursuttak, miljøavtrykk og fiskens videre gang gjennom verdikjeden til forbruker.

– Skal vi lykkes, må utfordringene med manglende verifiserbar dokumentasjon håndteres. Her må Norge gå foran om vi skal utnytte fellesskapets ressurser optimalt, sier Holmefjord.

Fiskeridirektoratet peker i sitt høringssvar på at det vil være avgjørende at data hentes direkte fra primærkilden ved bruk av ulike teknologiske løsninger som gir verifiserbare og dokumenterte data som ikke kan manipuleres, og som gjøres tilgjengelig for myndighetene.

– Dette er essensielle komponenter i å etablere et reguleringsregime som er utformet slik at det hindrer omgåelse, sier Holmefjord.

Hun peker på at et slik system vil øke etterlevelsen, og gi tilgang til de de best betalte markedene.

– Veien dit vil ikke være enkel, men vi tror at det skal være mulig å nå et mål om å utvikle et slikt system i samarbeid med norsk fiskerinæring, sier Holmefjord.

Oppdatert: 04.03.2020