Møte om økosystembasert forvaltning

Invitasjon til møte om økosystembasert fiskeriforvaltning

Bakgrunn

Siden 2009 har økosystembasert fiskeriforvaltning og oppfølging av
forvaltningsprinsippet blitt behandlet i reguleringsmøtet som har blitt avholdt om våren.

Det er utviklet tre tabeller som er sentrale i dette arbeidet; Bestandstabellen,
Fiskeritabellen og Fangsttabell for datafattige bestander.

Sak 2/2019 «Økosystembasert forvaltning» ble behandlet i reguleringsmøtet 6. juni
2019. Brev av 9. juli 2019 til Nærings- og fiskeridepartementet oppsummerer
saksfremlegget og behandlingen i reguleringsmøtet, samt fiskeridirektørens
prioriteringer for 20201.

Eget møte

På bakgrunn av innspill i reguleringsmøtet og interne diskusjoner har
Fiskeridirektoratet besluttet å ta saken om «Økosystembasert forvaltning og oppfølging
av forvaltningsprinsippet» ut av reguleringsmøtet og å avholde et eget møte om dette
temaet. Dette gir næringen, forskningen og forvaltningen anledning til å behandle saken
grundigere enn hva som har vært mulig i reguleringsmøtet.

Vi vil derfor invitere til møte om «Økosystembasert fiskeriforvaltning» onsdag 10. juni
2020, kl. 10.00 – kl. 15.00.

Møtet holdes i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen.

Sakspapirene planlegges å være tilgjengelig for møtedeltakerne i god tid før møtet. Vi tar
også gjerne imot skriftlige innspill i forkant av møtet.

Det vil bli laget en oppsummering
fra møtet, som vil bli tilgjengelig i god tid før forskning og forvaltning skal beslutte
kommende års aktivitet.

Påmelding gjøres til postmottak@fiskeridir.no, merket 19/10189 innen 27. mai.

Foreløping agenda

1. Velkommen v/Anne Kjos Veim

2. Økosystemtilstand og endringer i de tre havområdene v/HI

3. Presentasjon av elektronisk versjon av «Fangsttabell for datafattige bestander» v/Fdir

4. Bestander som skal særskilt vurderes i 2020

5. Prioriteringer av forskning og forvaltningstiltak basert på Bestands- og Fiskeritabellen. Innspill fra næringen.

6. Eventuelt

Oppdatert: 11.03.2020