Kontroll med fiskeriene i 2019

I fjor utførte Fiskeridirektoratet 2615 kontroller med fiskeriene, og det førte blant annet til 483 anmeldelser.

- En effektiv og troverdig kontroll med ressursuttaket er en forutsetning for bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom fiskeriforvaltning. Kontroll med fiskeriene og landing av fisk er derfor en av direktoratets kjerneoppgaver, sier Thord Monsen, som er sjef for direktoratets kontrollseksjon.

- Fiskerikontroll eller ressurskontroll er summen av alle de tiltakene som iverksettes for å øke etterlevelsen av reguleringene. Fiskeridirektoratets innsats er risikostyrt. Vi jobber stadig for å forbedre reguleringene, slik at disse i seg selv bidrar til etterlevelse, men det er ikke til å komme bort fra at tilstedeværelse der fiskeriene og landingene foregår er helt nødvendig med dagens kontrollregime.

Fiskeridirektoratets ressurskontroller 2019. Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets ressurskontroller i 2019. Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet overvåker og kontrollerer derfor aktiviteten i fiskerinæringen. Av de 2615 kontrollene direktoratet utførte i 2019 var de fleste redskapskontroller (1247), men det ble også utført et betydelig antall fullkontroller (549) og dokumentkontroller (431), se figur. Fullkontroll innebærer at vi følger hele landingen, fra fiskeren starter å ta fisk på land til all fangst er sortert og veid, og til slutt registrert på en seddel som signeres av både fisker og mottaker.

Kan resultatet av kontrollinnsatsen måles?

Fiskeridirektoratets tilstedeværelse virker preventivt, men tilgjengelige ressurser til å være tilstede er begrenset. Samtidig er det vanskelig å avdekke ulovlige forhold ved tilstedeværelse. Likevel førte direktoratets kontroller i 2019 foreløpig til 331 advarsler, 483 anmeldelser, 14 overtredelsesgebyr og 205 andre reaksjoner.

Reaksjonstype ved kontroller i 2019. Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet

Reaksjonstype ved kontroller i 2019. Illustrasjon: © Fiskeridirektoratet

- Denne oversikten gir et innblikk i deler av kontrollinnsatsen til Fiskeridirektoratet, men gir ikke et helhetlig eller målbart bilde av dagens situasjon og den faktiske etterlevelsen av reguleringene. Direktoratets høringssvar,  NOU 2019: 21 om fremtidens fiskerikontroll , komplementerer bildet ved å peke på hvilke tiltak som er nødvendig for å styrke ressurskontroll og sikre dokumentert bærekraft fremover, understreker Monsen.

Oppdatert: 24.03.2020