Endringer i landingsforskriften

Forslag til endringer i landingsforskriften ble sendt på høring 18. september 2019. Forskriftsendringene trer i kraft 1. mars 2020.

Det vil fra 1. mars kreves ytterligere informasjon om aktørene for å kunne identifisere disse og sikre nødvendige, korrekte og verifiserbare data om ressursuttaket på landings- og sluttsedlene. Det legges opp til en innfasingsperiode i utgangspunktet ut november 2020 med hensyn til teknisk tilrettelegging for innsending og mottak av de nye opplysningene. Fiskeridirektoratet vil utarbeide en plan for dette arbeidet sammen med salgslagene.

Endringer i reglene om veieplikt og kravene til vekt 

Det er i tillegg til seddelendringene foretatt enkelte endringer i reglene om veieplikten og kravene til vektene som benyttes ved landing av fisk. Målet er mer korrekte målinger, samt å harmonisere vårt og Justervesenets regelverk for vekter som benyttes innen fiskerinæringen. De måletekniske reglene overføres fra landingsforskriften til Justervesenets aktuelle instrumentspesifikke forskrifter. Det innebærer at kravene samles og bidrar til et mer oversiktlig regelverk for bruker. Det medfører også at de måletekniske kravene vil bli kontrollert og håndhevet etter Justervesenets regelverk.

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Justervensenet utarbeidet en veileder til næringen for å synliggjøre endringene, og for etterlevelse av de måletekniske kravene til vektene som benyttes ved landing og mottak av fisk.

 
Les mer her:

Oppdatert: 26.02.2020