Kvotejusteringene for torsk, hyse og sei er klare

Fiskeridirektoratet har nå justert kvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Nye kvoter fremgår av ny forskrift

Ordningen med kvotefleksibilitet ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016. Fiskeridirektoratet mener fangststatistikken for 2019 nå er komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2019 og 2020. Dermed ser de justerte totalkvotene for henholdsvis torsk, hyse og sei i 2020 slik ut:

  • Torsk: 324 091 tonn
  • Hyse: 107 375 tonn
  • Sei: 142 740 tonn

Kvotene på torsk ble godt utnyttet i 2019, og 10 186 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2020. Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 324 091 tonn torsk i 2020.

Kvotene på hyse ble godt utnyttet i 2019, og 2 216 tonn overføres til norsk totalkvote for 2020. Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 107 375 tonn hyse i 2020.

Kvotene på sei ble godt utnyttet i 2019, og 13 742 tonn går til fratrekk fra norsk totalkvote for 2020. Totalkvote justert for kvoteoverføring utgjør da 142 470 tonn sei i 2020.

I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 1: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2020 (tonn)

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2020

Over-føringer på gruppenivå

Over-føringer på totalkvote-nivå

Justerte kvoter 2019

Trål totalt

102 994

-319

-415

102 260

Gruppekvote torsketrål

102 244

-370

-415

101 459

Gruppekvote seitrål

750

51

801

Konvensjonelle fartøygrupper totalt

217 850

-8 595

-857

208 398

Lukket gruppe:

170 422

-8 588

-666

161 168

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

40 115

-1 989

-171

37 955

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

44 127

-3 166

-180

40 781

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

41 044

349

-182

41 211

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

29 866

-2 098

-133

27 635

Ferskfiskordning lukket gruppe

15 270

-1 684

 

13 586

Konvensjonelle havfiskefartøy:

27 228

331

-110

27 449

Åpen gruppe:

20 200

-338

-81

19 781

Fartøy åpen gruppe

18 330

-338

-81

17 911

Ferskfiskordning åpen gruppe

1 870

 

 

1 870

Bonus levendelagring

2 500

 

 

2 500

Forskning og undervisning

933

 

 

933

Rekreasjons- og ungdomsfiske

7 000

 

 

7 000

Kystfiskeordningen

3 000

 

 

3 000

Totalt

334 277

-8 914

-1 272

324 091

I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2020 (tonn)

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2020

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justerte kvoter 2020

Trål totalt

39 146

-2 701

1 248

37 693

Gruppekvote torsketrål

38 396

-2 776

1 248

36 868

Gruppekvote seitrål

750

75

825

Konvensjonelle

65 362

1 634

2 035

69 031

Lukket gruppe:

48 756

2 780

1 506

53 042

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

12 994

1 146

401

14 541

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

13 406

1 123

393

14 922

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

13 896

1 142

442

15 480

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

8 460

-631

270

8 099

Konvensjonelle havfiskefartøy

11 497

-1 041

366

10 822

Åpen gruppe

5 109

-105

163

5 167

Forskning og undervisning

351

 

 

351

Rekreasjons- og ungdomsfiske

300

 

 

300

Totalt

105 159

-1 067

3 283

107 375

I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2020 (tonn)

Fartøygrupper

Forskrifts-kvoter 2020

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justerte kvoter 2020

Trål

56 470

-4 224

-189

52 057

Torsketrålere

45 176

-3 805

-151

41 220

Seitrålere

10 794

-419

-38

10 337

Pelagiske trålere

500

500

Not

38 155

-3 375

-128

34 652

Konvensjonelle

59 468

-5 631

-195

53 642

Lukket gruppe:

44 969

-4 314

-146

40 509

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

11 917

1 098

-39

12 976

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

12 852

-2 088

-40

10 724

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

11 166

-2 139

-37

8 990

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

9 034

-1 185

-30

7 819

Åpen gruppe

8 119

-883

-27

7 209

Konvensjonelle havfiskefartøy

6 380

-434

-22

5 924

Forskning og undervisning

139

 

 

139

Agn

250

 

 

250

Rekreasjon og ungdomsfiske

2 000

 

 

2 000

Totalt

156 482

-13 230

-512

142 740

De nye total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2020. Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2019, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen. Ved årsskiftet ble kvotene på fartøynivå fastsatt innenfor 90 prosent av gruppekvote gitt prognose om forventet fisketakt ut året. Kvoteøkningen i de enkelte fartøygrupper er som følger:

Tabell 4: Kvoteøkning i prosent torsk, hyse og sei i de ulike fartøygrupper

Fartøygrupper

Torsk

Hyse

Sei

Trålgruppen

 

 

 

Torsketrål

10 %

16 %

11 %

Seitrål

18 %

22 %

16 %

Not

-

-

11 %

Konvensjonelle fartøygrupper

 

 

 

Lukket gruppe:

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

9 %

14 %

11 % 

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

9 %

14 %

 1 %

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

11 %

14 %

0 % 

Fartøy 21 - 27,9 meter hjemmelslengde

12 %

21 %

5 % 

Konvensjonelle havfiskefartøy:

12 %

4 %

 11 %

Fartøy i åpen gruppe ble tildelt full kvote allerede ved årsskiftet.

Oppdatert: 29.01.2020