Forslag til regulering av fangst av vågehval

Fiskeridirektoratet sender forslag til regulering av fangst av vågehval på høring.

Fiskeridirektoratet foreslår at fartøyene kan fangste fritt innenfor totalkvoten på 1278 dyr. Dette vil tilgodese samtlige fartøy grupper.

Fangst av vågehval kan påbegynnes 1. april 2020. Fiskeridirektoratet vil stoppe fangsten når forholdene tilsier det.

Fartøy som deltar i fangst av vågehval skal ha installert ferdskriver. Ferdskriveren skal være godkjent av Fiskeridirektoratet og installert av installatør godkjent av Fiskeridirektoratet. Fartøyet kan pålegges ha inspektør eller observatør om bord under fangsten.

Høringsdokument: Forslag til regulering av fangst av vågehval

Høringsinnspill

Vi ber om at eventuelle innspill til høringen sendes til   innen 21. februar 2020.

Oppdatert: 21.01.2020