Fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 2020

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringen av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område for 2020. Fiskeridirektoratet region Nord har tildelt kvotefaktorer og fartøykvoter til fartøy som har adgang til å delta.

Kvotefaktorene fastsettes på bakgrunn av sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2019, med unntak av kaisalg. For de som sender inn dokumentasjon på inntekt fra laksefiske vil vedtak om forhøyet kvotefaktor fastsettes når næringsoppgaven for 2019 foreligger.

Totalkvote

Det er satt en totalkvote for 2020 på 1377 tonn hannkrabber, 120 tonn hunnkrabber og 153 tonn skadede hannkrabber i kvoteregulert område. Av dette kvantum er det avsatt 13 tonn hannkrabber til turistfiske, 2 tonn hannkrabber til forskningskvote og 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske.

Totalkvoten ble i 2019 overfisket med 55 tonn, som belastes inneværende års kvote. Fiskeridirektoratet viser til etablert praksis der total- og gruppekvoter i reguleringsforskriftene ikke blir justert for eventuelt over- eller underfiske, men at kvoter på fartøynivå er justert for overføring av kvoter mellom ulike kvoteår.

Fartøykvoter

Det er til sammen fastsatt kvotefaktor for 711 fartøy som har adgang til å delta. Det innebærer en økning på 18 fartøy sammenliknet med 2019.  Se vedlegg for oversikt over de kvotefaktor til de enkelte fartøy.

Endelige fartøykvoter i 2020

Kvotefaktor

Fartøykvoter (tonn)

Antall fartøy

0,1

0,217

67

0,25

0,543

10

0,5

1,085

85

1

2,170

549

Det vil bli sendt ut vedtak om tildeling av fartøykvote til det enkelte fartøy. Som tidligere år kan det søkes om dispensasjon fra omsetningskravet ved sykdom (det må kunne dokumenteres).

Regulering i 2020

Reguleringen av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område i all hovedsak en videreføring. Endringer fra fjoråret er blant annet:

  • Forbud mot at fiskemottak kan benytte samleteiner eller andre innretninger for lagring av kongekrabbe i sjøen.
  • Mobile kjøpestasjoner skal være godkjent av Mattilsynet.
  • Det er innført forbud mot fangst og lagring av kongekrabbe i kvoteregulert område i april.
  • Krav om AIS-merking på samleteiner oppheves.
  • Ordningen om kortvarige stegninger for å tilrettelegge for forskningstokt i og utenfor kvoteregulert område videreføres. Forbudet i disse periodene gjelder ikke foretak som driver turistfiske eller for samleteiner som står grunnere enn 50 meters dyp. Dato og områder for de kortvarige stengningene er endret for 2020.

For en nærmere redegjørelse vises det til forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2020 (J-235-2019) .

Oppdatert: 14.01.2020