Stopp i fisket innenfor ferskfiskordningen

I forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets beslutning om å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N fortsette til og med 28. november med gjeldende kvotetillegg på 30 %, minner Fiskeridirektoratet om at det nå nærmer seg stopp.

Ferskfiskordningen stoppes med virkning fra og med 29. november. Siste frist for å ta redskap opp av sjøen er 28. november kl. 23:59.

For kystfartøy som har fisket tildelte kvoter innebærer stoppen at det er forbudt å fiske torsk, herunder bifangst av torsk ved fiske etter andre arter. Dette følger direkte av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei i 2019 § 16 og § 21.

Det presiseres at fangstdato legges til grunn for avregning på ferskfiskordningen. Fangst fisket før stoppen kan dermed landes etter stoppen så lenge den ellers tilfredsstiller vilkårene i ordningen.

Ferskfiskordningen er godt utnyttet, og fisketakten har vært normalt høy den siste tiden. Den justerte avsetningen på 13 114 tonn i lukket gruppe er overfisket med ca. 950 tonn pr. uke 47. I åpen gruppe er ca. 1 400 tonn av 1 840 tonn oppfisket, mens gruppekvoten (inklusive ferskfiskordning) er overfisket med ca. 300 tonn pr. uke 47.

Oppdatert: 27.11.2019