Mobile mottak av kongekrabbe må godkjennes av Mattilsynet

For mobile mottak av kongekrabbe er det krav til hygiene, dyrevelferd og kontroll. Fra 1. januar 2020 må alle mobile mottak av kongekrabbe være godkjent av Mattilsynet.

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet i 2018 å stramme inn regelverket knyttet til mobile kjøp av kongekrabbe av hensyn til hygiene, dyrevelferd og kontroll. For å gi næringsaktørene tid til å tilpasse seg, valgte departementet likevel å utsette iverksettelsen av kravet til 1. januar 2020.

Mattilsynet erfarer at den vesentligste delen av aktørene som opererer i dette markedet er knyttet til mottak som alt er godkjent av Mattilsynet. De har valgt å legge til rette for at slike mobile mottak kan godkjennes som en del av denne virksomheten og således slipper å søke om godkjenning på selvstendig grunnlag. Mattilsynet vurderer dette som en betydelig forenkling av kravene til slike aktører.

All håndtering av næringsmidler skal foregå i et beskyttet og kontrollerbart miljø. Mattilsynet betrakter den største utfordringen med dagens håndtering at den i stor grad skjer ute under forhold som verken er beskyttet eller kontrollerbare. For å tilfredsstille et grunnleggende krav til dyrevelferd og næringsmiddelhygiene må mobile mottak innrettes, slik at all håndtering enten kan utføres i selve kjøretøyet eller i en annen flyttbar innretning som har mulighet for kontrollerbart miljø, både for renhold og temperatur. Mattilsynet antar flere aktører vil måtte investere i nye kjøretøy eller andre innretninger for å kunne oppfylle et slikt krav, men vi anser ikke disse kostnadene som så store at ulempene for næringsaktørene overstiger behovet for å sikre at regelverkskravene til håndtering i slike mottak ivaretas.

Det må også foreligge skriftlige rutiner som beskriver hvordan virksomheten skal sikre at all håndtering skjer i samsvar med hygiene- og dyrevelferdsregelverket for øvrig.

Ta kontakt med Mattilsynet for nærmere informasjon om den praktiske fremgangsmåten ved søknad om godkjenning av mobile mottak. Mobile mottak som ikke er knyttet til et mottak som er godkjent av Mattilsynet må søke om godkjenning på selvstendig grunnlag og tilfredsstille alle gjeldende krav til slike mottak.

Oppdatert: 21.11.2019