Ferskfiskordningen fortsetter i to uker til

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å la ferskfiskordningen i fisket etter torsk nord for 62°N fortsette til og med torsdag 28. november med gjeldende kvotetillegg på 30 %. I uke 48 blir avregningen gjort på grunnlag av samlet fangst frem til og med 28. november.

Alt fiske innenfor ferskfiskordningen stoppes med virkning fra og med fredag 29. november i åpen og lukket gruppe. Dette innebærer at det ikke er lovlig med bifangst av torsk i fisket etter andre arter med mindre fartøyet har kvote igjen.

Det er videre besluttet at overfiske på ferskfiskordningen skal belastes neste års avsetning til ferskfiskordning.

Ferskfiskordningen er godt utnyttet, og fisketakten har vært normalt høy den siste tiden. I uke 45 ble det landet ca. 750 tonn på ordningen i lukket gruppe, og ca. 70 tonn på ordningen i åpen gruppe. Av den justerte avsetningen på 13 114 tonn i lukket gruppe, var 12 219 tonn oppfisket. I åpen gruppe var 1 243 tonn av 1 840 tonn oppfisket.

Ferskfiskordningen har som målsetting å stimulere til ferske leveranser av torsk til landindustrien i ellers rolige perioder i andre halvår. Ferskfiskordningen skal også stimulere til økt uttak av de andre hvitfiskartene, blant annet hyse og sei. Dette skal bidra til økt samlet verdiskaping i sjømatnæringen. De senere års fiske på ordningen tyder på at ordningen lykkes med dette, også i år.

Oppdatert: 15.11.2019