Foreslår endringer i landingsforskriften

Fiskeridirektoratet sender endringer i landingsforskriften på høring.

Det er behov for enkelte presiseringer i landingsforskriften. Blant annet er det behov for mer informasjon om aktørene for å kunne identifisere disse og sikre nødvendige, korrekte og verifiserbare data om fisken som høstes og landes på landings- og sluttseddelen.

Det er også behov for å enklere kunne koble seddeldata med andre datakilder.

I tillegg foreslår vi endringer i reglene om veieplikten og kravene til vektene som benyttes, der målet er å harmonisere vårt og Justervesenets regelverk om vekter innen fiskerinæringen.

Høringsdokument: Forslag til endringer i landingsforskriften

Høringsinnspill

Vi ber om at eventuelle innspill til høringen sendes til innen 20. november 2019.

Oppdatert: 26.09.2019