Salgslagene blir stadig bedre på ressurskontroll

Ressurskontroll, håndhevelse og reaksjoner ved brudd på fiskeriregelverket er viktig for å oppnå etterlevelse av gjeldene regelverk, og dermed også en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene og like rammevilkår for næringsutøverne.

Ressurskontroll, håndhevelse og reaksjoner ved brudd på fiskeriregelverket er viktig for å oppnå etterlevelse av gjeldene regelverk, og dermed også en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene og like rammevilkår for næringsutøverne.

Det er siden forrige tilsynsrunde i 2016 større fokus på ressurskontroll i alle salgslagene.

Fem av salgslagene har ansatt nye personer som skal jobbe med ressurskontroll, og det er blitt lagt mer arbeid i risikovurdering og planlegging av kontrollaktivitet i salgslagene.

Norges Sildesalgslag har nå i likhet med Norges Råfisklag en egen kontrollavdeling direkte underlagt salgslagets direktør.

Dette er gjort for å skille salgslagets primærrolle med den offentlige kontrollen, og for å unngå en sammenblanding av roller.

Det har i tillegg skjedd en holdningsendring i alle salgslagene hvor ressurskontroll er blitt satt på dagsorden og er nå forankret i ledelsen.

Dette er svært positivt.

Oppdatert: 14.06.2019