Innfører kysttorskvern i sør

– Vi er svært fornøyde med at fiskeriministeren har fulgt våre råd og innfører et strengt, men forhåpentligvis effektivt vern av kysttorsken i sør.

Det sier fiskeridirektør Liv Holmefjord etter at det ble kjent at det innføres et forbud mot å fiske torsk i hele Oslofjorden og et forbud mot alt fiske i gyteperioden i 14 definerte gyteområder.

Forbud mot å fiske torsk

Vernet av kysttorsk skal gjelde fra 15. juni 2019 og skal evalueres etter tre år. På kyststrekningen fra Telemark til grensen mot Sverige blir det forbudt å fiske torsk og all levedyktig bifangst av torsk skal slippes forsiktig ut igjen.

– Det står veldig dårlig til med kysttorsken på Skagerrakkysten og i Oslofjorden og det er ulike årsaker til dette. Et nokså intensivt fritidsfiske er blant de viktigste årsakene til at bestandene av kysttorsk er så kraftig redusert, men også miljø- og klimamessige endringer har påvirket både kysttorsk og andre fiskeslag negativt i dette området. Vi håper at tiltakene som nå iverksettes skal ha positiv effekt, men da trenger vi hjelp fra folk i området, sier Holmefjord.

Dispensasjon for yrkesfiske

Det er i dag et begrenset yrkesfiske i området, der torsk kun blir tatt som bifangst sammen med andre arter. Yrkesfiskerne som blir rammet av de nye reguleringene vil kunne få dispensasjon fordi Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å ta vare på et tradisjonelt yrke, og i tillegg opprettholde ordningene med kaisalg i dette området.

Vern i gyteområder

I det opprinnelige forslaget fra Fiskeridirektoratet var det foreslått å innføre forbud mot alt fiske i 14 definerte gyteområder på kyststrekningen fra Lindesnes til grensen mot Sverige. Dette blir også en del av reguleringene som nå har vedtatt, men etter dialog med blant andre Norges Jeger og Fiskerforbund er områdene justert slik at hensynet til fritidsfiske i områdene er ivaretatt.

Oppdatert: 25.03.2019