Du er her:

Samfiske i fisket etter torsk, hyse og sei i nord

Oppdatert: 17.01.2019

Fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter kan også i 2019 drive samfiske innenfor de gjeldende kvotene i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Meldingsskjema for samfiskeordningen og nærmere informasjon om samfiske ligger nå Fiskeridirektoratets nettsider. Fra og med i år vil meldeskjema kun foreligge elektronisk.

Redusert overregulering

Vilkårene for å delta i samfiske følger av forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2019 § 29. Som det fremgår av det siste leddet i denne bestemmelsen, er det innført en regel om redusert overregulering når det gjelder samfiske. Dersom det aktive fartøyet i samfiskelaget tilhører en annen lengdegruppe enn det passive fartøyet, får det passive fartøyet kvote med redusert overregulering som om det tilhørte samme lengdegruppe som det aktive fartøyet.

Dette gjelder kun dersom det passive fartøyet har høyere overregulering enn det aktive fartøyet.  Redusert overregulering for det passive fartøyets kvote gjelder fra oppstarten av samfisket og ut kvoteåret. Dette gjelder også etter at samfisket er avsluttet.

Fartøyinstruks

Vi gjør særlig oppmerksom på at de fartøy som først er pålagt krav om fartøyinstruks av Sjøfartsdirektoratet fra 2020 eller 2021 uavhengig av dette vil kunne delta i samfiske i 2019.