Store mengder spøkelsesgarn tatt opp fra havet

Om lag 800 garn, kongekrabbeteiner og mengder med tauverk og vaier er blant redskapene som er tatt opp under Fiskeridirektoratets opprenskingstokt, som ble avsluttet 24. september.

Mens kystfiskeflåten blir stadig bedre til å rapportere tap av fiskeredskaper, kan det virke som om havfiskeflåten har hatt en negativ utvikling. Under årets tokt er det registrert en økende mengde dumpet trålvaier og ulike komponenter fra trål.

Fra russergrensa til Runde

Årets opprenskingstokt ble foretatt langs norskekysten fra grensen mot Russland til Runde på Sunnmøre med det innleide fartøyet «MS Vendla». Det ble blant annet fjernet ca. 800 garn som tilsvarer bortimot 25 kilometer med garn. Mengden fisk og skalldyr i garna varierer med alder og havdyp, men garnlenker med nesten 4000 kg fisk eller 1000 skalldyr er et trist syn.

– Den negative effekten av slike garn reduseres betydelig ved at Norge har et godt og velfungerende system for både melding om og fjerning av tapte fiskeredskaper, og nær 90 prosent av redskapene vi hentet opp stammer fra innmeldte posisjoner fra fiskerne, sier seniorrådgiver og toktleder Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Rekordstor tilbakelevering

Det ble i tillegg fjernet ca. 100 kongekrabbeteiner i Finnmark, ca. 38000 meter tauverk/line, ca. 6000 meter vaier, 1 trål, 1 snurrevad, 2000 meter snurrevadtau og betydelige mengder av komponenter fra trål som lin, bobbins og tråldører.

Gammel teine med kongekrabbe.JPG

Spøkelsesteine

Til tross for perioder med sterk kuling, tre stormer og en liten orkan, ble soknearbeidet bare avbrutt noen få timer. Resultatet fra årets tokt er godt, mens mengden «avfall» som ble losset ved toktslutt var rekordliten. Årsaken til dette er rett og slett at en stadig større andel av redskapene som tas opp, leveres tilbake til eier underveis på toktet.

– Aldri er det levert tilbake mer fiskeredskaper til fiskerne enn i 2018. Til tider henger sjarkene nærmest på slep for å få sine redskaper tilbake og dette er derfor god sirkulær økonomi, sier Langedal.

Garn og kongekrabbeteiner har høyest prioritet i opprenskingen fordi disse redskapene gir størst risiko for såkalt spøkelsesfiske. Alle tapte eller dumpede redskaper utgjør i tillegg til spøkelsesfiske også en potensiell fare for ytterligere tap ved fasthekting av disse. Derfor er årlig opprensking svært viktig. 

– Resultatet taler for seg selv, og det viser hvor viktig årlig opprensking er. Selv om det også tas opp en god del fiskeredskaper gjennom ordningen «Fishing for litter» synes dette ikke å ha noen innvirkning på resultat for vårt årlige opprenskingstokt. Dette kan nok begrunnes med at vi all hovedsak har fokus på «ferskvaren» for å redusere faren for spøkelsesfiske, sier Langedal.

Bevisst dumping

– I en tid hvor marin forsøpling får stadig økende oppmerksomhet er det nedslående å finne vaier og snurrevadtau til større fartøy som er dumpet nylig. Isolert sett utgjør dette kanskje ikke den største faren, men det utgjør en betydelig fare for line og garn. Dette er uholdbart og burde høre fortiden til, sier Langedal.

Bedre informasjon – økt bevissthet

Gjennom det nordiske prosjektet Clean Nordic Oceans som Fiskeridirektoratet leder, utveksles kunnskap i Norden om hvordan tap av fiskeredskaper kan reduseres og samtidig øke gjenfinning og mottak av tapte redskaper.

For å øke både kunnskap og forståelse rundt tap av fiskeredskaper samt opprensking har Fiskeridirektoratet fått laget en film som du kan se på YouTube

Flere filmer vil bli lagt ut på nettet i slutten av oktober.

Kart over funn av tapte redskaper i 2017 og 2018

Funn av tapte redskaper i kartverktøyet Yggdrasil

Oppdatert: 27.09.2018