Du er her:

Påmelding til fiske etter makrellstørje i 2018

Oppdatert: 09.03.2018

Fiskerimyndighetene åpner opp for fiske etter makrellstørje med to fartøy med adgang til å fiske med ringnot i 2018. Fristen for å melde seg på til fisket er 22. mars 2018.

Makrellstørje/tunfisk. Foto © WWF

Reguleringen, fastsatt i forskrift 6. mars 2018 om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2018, innebærer blant annet følgende:

  • Den norske kvoten er på 104 tonn
  • Det vil bli gitt tillatelse til å fiske makrellstørje til to fartøy med adgang til å fiske med ringnot
  • Fartøy som får adgang til å delta i fisket kan i perioden fra og med 25. juni til og med 31. oktober fiske 45 tonn makrellstørje
  • Det er avsatt 14 tonn til dekning av uunngåelig bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter.

Fartøy som vil delta i fisket må i søknaden dokumentere:

  • at fartøyet er egnet, bemannet og utrustet til fiske etter makrellstørje
  • at de har en plan for håndtering og lagring av fangst om bord, og en plan for landing og omsetning av fangsten, som sikrer at kvaliteten ivaretas, og
  • at fartøyet har tilstrekkelig plass om bord til observatører som omtalt nedenfor.

Loddtrekning

Dersom tre eller flere påmeldte fartøy med adgang til å fiske med ringnot oppfyller kriteriene, avgjøres deltakelsen ved loddtrekning.

Det er ikke tillatt å ha bifangst av makrell eller sild ved fiske etter makrellstørje, med mindre bifangsten kan avregnes fartøyets kvote.

Observatør

Fartøy med adgang til å fiske med ringnot skal ha 100 prosent dekning av observatør fra ICCATs regionale observatørordning (RoP), og alle kostnader må være betalt før observatør tildeles.

Observatørkostnadene for 2018 er foreløpig ikke fastsatt. I 2017 utgjorde observatørkostnadene et fast beløp på 7500 € + 4400 € samt et døgnhonorar på 230 €.

Fartøy med adgang til å fiske med ringnot må ha egen lugar disponibel til observatør fra ICCATs observatørordning.

Prøvetaking

De deltakende fartøyene kan pålegges å ha forskere fra Havforskningsinstituttet om bord for prøvetaking av fangst. Eventuelt vil fartøyet kunne pålegges å samle biologiske data etter nærmere angitte retningslinjer.

ICCAT

Deltakende fartøy skal også følge regler fastsatt i eller i medhold av Den internasjonale konvensjonen 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk.

Påmeldingsfrist og søkerliste

Søkerlisten vil bli offentliggjort etter fristens utløp.

Påmelding til Fiskeridirektoratet sendes innen 22. mars 2018.