Økte kvoter i fisket etter torsk og hyse

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter av torsk og hyse nord for 62° N til fiskeflåten etter etablerte fordelingsnøkler. Kvoteøkningen utgjør 6259 tonn torsk og 2375 tonn hyse, og alle fartøygrupper får økte kvoter.

Norsk totalkvote på torsk øker med 1,8 prosent til 356 418 tonn. Siden kvotetillegget fordeles etter etablerte fordelingsnøkler og dermed ikke innebærer økning i ulike avsetninger, vil økningen utgjøre cirka 2,0 prosent for fiskeflåten.

Ikke kvoteøkning på fartøynivå i åpen gruppe

Skreifiske. Foto © Sjømatrådet

Ukestatistikken over landet fangst viser at det per uke ni gjenstår cirka 5300 tonn torsk av gruppekvoten i åpen gruppe. På tilsvarende tidspunkt i 2017 var det fisket cirka 3000 tonn mindre i fartøygruppen, og kvoten var overfisket med cirka 5000 tonn ved årsskiftet.

- Vi vil i så måte vise til at overreguleringen i gjeldende regulering er langt høyere enn Fiskeridirektoratets anbefaling for 2018. Innstramming i deltakerregulering har ikke gitt stor effekt, og vær og tilgjengelighet har vært svært god i flere uker. Vi har derfor besluttet at kvoteøkningen ikke fordeles på fartøynivå i åpen gruppe, men gruppekvoten øker med 2,1 prosent og bidrar til å saldere forventet overfiske, sier seniorrådgiver Synnøve Liabø i Fiskeridirektoratet.

Kvoteøkning på torsk 

På fartøynivå innebærer kvoteøkningen på torsk følgende:

  • Torsketrålere får 24 tonn mer per kvotefaktor.
  • Konvensjonelle havfiskefartøy får 6 tonn mer per kvotefaktor.
  • Gruppekvotene i lukket gruppe øker med cirka 2 prosent. Et fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10-10,9 meter og største lengde under 11 meter får en kvoteøkning på 1 tonn.

Kvoteøkning på hyse

Norsk totalkvote på hyse øker med cirka 2,4 prosent til 101 605 tonn. På fartøynivå innebærer kvoteøkningen på hyse følgende:

  • Torsketrålere får 10 tonn mer per kvotefaktor.
  • Konvensjonelle havfiskefartøy får tre tonn mer per kvotefaktor.
  • Fartøykvotene i lukket gruppe øker med cirka 2 prosent, mens maksimalkvotene fortsatt har høy overregulering.
  • I åpen gruppe er det fritt fiske.
Oppdatert: 09.03.2018