Du er her:

Leppefiskreguleringen for 2018 er klar

Oppdatert: 23.03.2018

Fisket etter leppefisk i 2018 blir inndelt i en lukket gruppe og en åpen gruppe. Fisket blir regulert med fartøykvoter for lukket gruppe og med maksimalkvoter for fartøyer som deltar i åpen gruppe.

Det er stor interesse blant både yrkesfiskere og fritidsfiskere for å fikse leppefisk og presset på de ulike bestandene har de siste årene vært for stort.

Derfor har Nærings- og fiskeridepartementet nå bestemt å stramme inn fisket ved å fastsette en totalkvote på 18 millioner stykk leppefisk, og at det opprettes en lukket gruppe som blir tildelt 90 prosent av kvoten.

De sentrale punktene i reguleringen av leppefisk for 2018 er:

  • Det fastsettes en totalkvote på 18 millioner leppefisk, fordelt på tre regioner: 4 millioner leppefisk på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Agder, 10 millioner leppefisk på kyststrekningen fra og med Rogaland til 62 grader nord, og 4 millioner leppefisk på kyststrekningen nord for 62 grader nord.
  • Totalkvoten fordeles med 90 prosent til lukket gruppe og 10 prosent til åpen gruppe.
  • Det fastsettes fartøykvoter i lukket gruppe på 45 000 leppefisk per fartøy.18
  • Det fastsettes maksimalkvoter i åpen gruppe på 6000 leppefisk per fartøy.
  • For å delta i lukket gruppe er det blant annet et vilkår at fartøyet må ha fisket og levert leppefisk til en verdi av over 50 000 kroner i to av årene 2014-2016. Fiskeridirektoratet kan dispensere fra dette vilkåret blant annet hvis eier av fartøyet har inngått bindende avtale om kjøp av fartøyet i løpet av 2015 og dessuten har fisket og levert leppefisk med fartøyet til en verdi av over 50 000 kr i 2016.
  • For deltakelse i åpen gruppe gjelder alminnelige vilkår. Det er blant annet et vilkår at eier selv er høvedsmann om bord i fartøyet, med mindre det er gitt dispensasjon i henhold til alminnelige regler. Det er dessuten slik at fartøyeier bare kan delta med ett fartøy i åpen gruppe. Fartøyeier som deltar med fartøy i lukket gruppe kan ikke også delta med fartøy i åpen gruppe.
  • Det vil fortsatt kunne søkes om tillatelse til fritidsfiske etter leppefisk for omsetning på bestemte vilkår.
  • En redskapsbegrensning på 100 teiner eller ruser per fartøyeier skal gjelde på kyststrekningen fra og med Sverige til og med Agder. På kyststrekningen fra og med Rogaland og nordover skal det gjelde en begrensning på 400 teiner og ruser per fartøyeier.
  • Fisket åpnes 17. juli kl. 08.00 sør for Stadt og 31. juli kl. 08.00 nord for Stadt. Fisket varer til 31. oktober kl. 20.00. Fiskeridirektoratet kan endre åpningsdatoen etter råd fra Havforskningsinstituttet.