Du er her:

Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018

Oppdatert: 22.12.2017

Havfiskeflåten har fått adgang til å overføre 20 prosent av torskekvotene på fartøynivå fra 2017 til 2018. Nærings- og Fiskeridepartementet har besluttet å supplere ordningen med et tillegg i bestemmelsen om kvoteutnyttelse.

Ordningen med kvoteoverføring fra 2017 til 2018 ble innført i slutten av november. Nærings- og Fiskeridepartementet har nå besluttet å supplere ordningen, ved at det gis unntak fra kvoteutnyttelsesbestemmelsens andre til fjerde ledd. Dette innebærer at kvantum fisket i 2018 på kvote overført fra 2017 holdes utenfor ved anvendelse av andre til fjerde ledd i bestemmelsen om kvoteutnyttelse. Disse handler blant annet om utskiftning, kjøp ved fortsatt drift, og tildeling av fiskeritillatelse for fortsatt drift.

Unntaket er gitt i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018 § 29, åttende ledd.

Overføring av kvote er en engangsordning

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med fiskesalgslagene utformet en engangsordning, der torsketrålere og konvensjonelle havfiskefartøy gis adgang til å overføre kvote på fartøynivå fra 2017 til 2018 siden det ennå ikke er innført kvotefleksibilitet på fartøynivå i torskefiskeriene.

Vilkår for å fiske 2017-kvoter i 2018:

  • 2017-kvoten må fiskes før 2018-kvoten.
  • 2017-kvoten følger kombinasjonen fartøy/hovedtillatelse/eier per 31.12.17. Ved bruk av ordninger som nybygg, leiefartøy, utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift, eierskifte, samt endringer av driftsgrunnlag faller 2017-kvoten bort dersom den ikke er oppfisket.
  • 2017-kvote som fiskes i 2018 danner ikke grunnlag for slumpfiskesøknader i 2018.

Kontakt salgslagene

Fartøy skal, så snart torskefisket for 2017 er avsluttet, ta kontakt med aktuelt fiskesalgslag for beregning av eventuell restkvote som kan overføres til 2018. 

Salgslagene vil lage en samlet oversikt (koordinert av Norges Råfisklag) over 2017-kvoter som overføres til fartøyenes 2018-kvoter. Fiskeridirektoratet vil så i løpet av januar importere kvotene i kvoteregisteret slik at kvotebildet blir korrekt.

Les mer kvoteoverføring: Overføring av torskekvoter fra 2017 til 2018  

Kun 90 prosent av 2018-kvotene er fordelt

Fiskeridirektoratet minner om at det som følge av kvotefleksibilitet på gruppenivå, ikke kan fastsettes endelige kvoter for 2018 før fangststatistikken for 2017 er komplett i slutten av januar. Kvoteenheter og dermed kvoter på fartøynivå er derfor midlertidige, og Fiskeridirektoratet vil justere kvotene så snart dette er praktisk mulig. For å unngå at fartøy får lavere kvote etter en slik justering, tildeles 90 prosent av kvotene i alle fartøygrupper med virkning fra 1. januar.

Det ligger også i år an til et overfiske av kystflåtens ferskfiskordning. Denne ordningen er primært av hensyn til landindustrien, og det har vært ønskelig å holde denne i gang så lenge som mulig frem mot jul. Det er derfor besluttet at overfisket på denne ordningen i 2017 skal belastet norsk totalkvote i 2018, før fordeling på gruppene.

Forskrift om fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018