Vil beskytte sårbar havbunn i Svalbardsonen

I et høringsforslag foreslår Fiskeridirektoratet nye regler for beskyttelse av sårbare bunnhabitat i Svalbardsonen. Ett av forslagene er forbud mot alt bunnfiske i åtte avgrensede områder - i til sammen 3260 km2

Korallrev. Norskekysten utenfor Troms. Foto: © MAREANO/Havforskningsinstituttet

I 2011 ble det fastsatt en forskrift om fiske med bunnredskap i alle havområder under norsk jurisdiksjon for å beskytte sårbare bunnhabitater. Men i Svalbardsonen har ikke dette fungert slik ønsket var og Fiskeridirektoratet foreslår nå nye beskyttelsesregler i Svalbardsonen.

Fiskeridirektoratet sender derfor et forslag om endring av forskriften fra 2011 på høring med høringsfrist 23 februar 2018. I forskriften fra 2011 som ble innført for å beskytte sårbare bunnhabitater i norske farvann er grensen mellom eksisterende og nye fiskeområder satt til 1000 meter. Denne grensen fungerer ikke tilfredsstillende i Svalbardsonen, fordi utbredelsen av sårbare habitater – som for eksempel koraller – ikke følger de samme dybdene som lenger sør. Artene er også andre enn lengre sør.

Tre hovedelement

Nærings- og fiskeridepartementet har også bedt Fiskeridirektoratet om å høre et forslag som vil sikre at virkningen på bunnen blir vurdert, dersom noen ønsker å bruke redskaper som kan være mer skadelig for bunnhabitatene i eksisterende fiskeområder enn de som vanligvis brukes der. Skjellskraper er et eksempel på slik redskap. Høringsforslaget inneholder derfor tre hovedelementer:

  1. Beskrivelse av nye fiskeområder
  2. Forbud mot bunnfiske i åtte avgrensede områder
  3. Regler som skal sikre vurdering av effekter av nye redskap og endret bruk av eksisterende redskap

Kartet viser fire nye fiskeområder på til sammen 438.762 km2, hvor det kan bli tillatt å fiske etter søknad og eventuell innvilget tillatelse. Det skal sikre at det blir gjennomført en vurdering av eventuelle effekter på eventuelle sårbare bunnhabitater før fisket kan starte.

Forbud mot alle bunnredskaper

Fiskeridirektoratet foreslår at det innføres åtte nye stengte områder av varierende størrelse vest, nord og øst for Spitsbergen. De stengte områdene utgjør til sammen 3260 km2. I disse områdene foreslår direktoratet at det skal være forbud mot alle typer fiskerier med redskaper som sannsynligvis vil berøre bunnen. Det betyr at det i tillegg til trål også blir forbudt med bunngarn, line og teiner.

Det er brukt data fra satellittsporing og elektronisk rapportering fra både norske og utenlandske fiskefartøyer for å se på hvilke konsekvenser forslagene til endringer vil kunne ha for fiskeflåten. Alle tilgjengelige data fra 2001 til 2016 er benyttet. Sporingene viser at det er lite fiskeri som foregår dypere enn 800 meter og dette synes derfor å være en god dybdegrense i Svalbardsonen. De åtte stengte områdene er identifisert ved bruk av to kriterier; at det finnes sårbare arter som danner habitater på bunnen, og at det ikke eller bare i liten utstrekning er fisket i områdene tidligere.

I kartet kan brukerne selv velge hvilken informasjon de vil vise. Det kan også zoomes inn til ønsket målestokk slik at forslaget, datagrunnlaget og konsekvensene kan studeres nærmere.

Oppdatert: 01.12.2017