Du er her:

Neste års regulering av fangst av kongekrabbe på høring

Oppdatert: 09.10.2017

Fiskeridirektøren tilrår i et høringsnotat i all hovedsak en videreføring av vilkårene for deltakelse og regulering av fangst av kongekrabbe som i inneværende år.

Stortinget har bedt regjeringen vurdere om fartøyeiere fra hele Finnmark skal gis adgang til å delta i fangst i kvoteregulert område, og om omsetningskravet for det høyeste trinnet i kvotestigen skal økes til 200 000 kr uavhengig av spørsmålet om utvidelsen i deltakerkriteriene.

Kongekrabbe. Foto © Sjømatrådet

Stortinget har bedt regjeringen vurdere om fartøyeiere fra hele Finnmark skal gis adgang til å delta i fangst i kvoteregulert område

Disse momentene er derfor inkludert i høringsnotatet.

Fra 31. januar i år ble deltakerkriteriene for åpen gruppe endret slik at også fartøyeiere fra Måsøy kommune kan delta. Per 9. oktober er det 43 fartøy fra Måsøy kommune som har adgang til å delta i åpen gruppe.

Dermed har antall fartøy som totalt kan delta i kongekabbefangsten økt fra 616 i 2016 til 676 fartøy i 2017.

Det vises også til høringen av deltakerforskriften for 2018, der det vurderes et generelt krav om at fartøyeier må stå om bord (forbud mot leieskipper) i åpen gruppe i alle fiskerier.

Dette vil ha betydning for kvalifisering til forhøyet kongekrabbekvote.                                                      

Fluktåpninger reduserer skader

Havforskningsinstituttet (HI) gjennomførte sommeren 2017 nye forsøk med fluktåpninger ut fra det gjeldende minstemålet på kongekrabbe.

Forsøkene viste at fluktåpninger vil kunne redusere forekomsten av skadet krabbe i fangstene.

Fiskeridirektøren foreslår derfor en endring i utøvelsesforskriften der det stilles krav om at kongekrabbeteiner skal ha minst fire sirkelformede fluktåpninger med minste indre diameter på 150 mm.

Det skal være minst to fluktåpninger på hver motstående side uten inngang. Disse skal monteres i nedre kant, men ikke høyere enn en stolpe fra bunnrammen.

Rapporten fra Havforskningsinstituttet er tilgjengelig som vedlegg til høringsnotatet.

Fangstforbud

Fiskeridirektoratet har siden 2012 i samarbeid med HI og Kystvakten gjennomført kortvarige fangstforbud i kvoteregulert område for å tilrettelegge for forskningstokt og Fiskeridirektoratets opprenskningstokt.

I innværende år ble det også gjennomført en kort periode med fangstforbud utenfor kvoteregulert område for å tilrettelegge for opprenskningstoktet.

Dette har fungert godt, slik at det foreslås en videreføring av ordningen med kortvarige fangstforbud både i og utenfor kvoteregulert område i 2018.