Du er her:

Må forvente endringer i reguleringen av åpen gruppe

Oppdatert: 06.10.2017

Tilstanden i åpen gruppe er ikke like dramatisk som enkelte hevder, og det er for eksempel ingen stor økning i antall fartøy slik det er blitt framstilt. Likevel er det aktuelt med flere konkrete endringer i reguleringen av åpen gruppe fremover.

Med bakgrunn i dette møtte fiskeridirektør Liv Holmefjord representanter fra Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sametinget og Fjordfiskenemda fredag 6. oktober i Bergen.

— Det er nyttig å møte næringen og diskutere realitetene i åpen gruppe og mulige tiltak. Vi ble enige om et nytt møte til våren der vi både kan se utviklingen i fisket i åpen gruppe, og vurdere om andre tiltak må iverksettes. Vi er fornøyde med at vi har fått en konstruktiv dialog om hva som skal skje videre, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Ingen eksplosjon i åpen gruppe

apen-gruppe.JPG

(Klikk for større bilde)

Tall fra Fiskeridirektoratets registre viser at det siden 2013 har vært en liten økning i antall fartøy som fisker torsk i åpen gruppe. Økningen er ikke særlig dramatisk, og det har vært en nedgang siden 2001. Det deltar færre fartøy i 2017 enn det i gjennomsnitt har gjort i perioden fra 2001 til 2017.

Statistikken viser også at gjennomsnittsfangsten per fartøy har økt, fra cirka 4-5 tonn per fartøy i 2001 til 2006, til 12-13 tonn i 2015 til 2017. Høyeste snittfangst per fartøy er registrert i 2013, da den lå på om lag 16 tonn.

Dette viser at effektiviteten i åpen gruppe har økt. Både for deltakende fartøy og snittfangst per fartøy finnes det variasjoner mellom fylkene. (Se vedlagte presentasjon).

Torskekvoten i åpen gruppe er så langt i 2017 overfisket med om lag 3 700 tonn. Også tidligere år har torskekvoten i åpen gruppe blitt overfisket.

— Et overfiske får imidlertid større konsekvenser etter at det ble innført kvotefleksibilitet mellom kvoteår på fartøygruppenivå. Overfisket kvantum vil da gå til fratrekk på neste års kvote. Kombinert med forventningen om at torskekvoten må reduseres neste år, vil dette kunne gjøre det nødvendig med tiltak i neste års regulering, sier Holmefjord.

Aktuelle tiltak for 2018

Fiskeridirektoratet og organisasjonene er enige om at overreguleringen i torskekvotene i åpen gruppe bør reduseres i 2018. Det innebærer at det gis lavere garanterte kvoter til hvert fartøy.

I tillegg var det enighet om at avstanden mellom de garanterte kvotene og maksimalkvotene bør reduseres. Det vil bidra til å dempe tendensene til kappfiske, og til at fisket på maksimalkvoter kan holdes åpent lenger slik at flere får delta.

Dette vil også bli tema på høstens reguleringsmøte. Det kan eventuelt også vurderes om ferskfiskordningen bør justeres for å stimulere til økt fangst på andre arter enn torsk, for eksempel sei og hyse.

Det var enighet om at vilkårene for deltakelse i åpen gruppe vil ha betydning for fiskepresset. Fiskeridirektoratet orienterte om at det i forbindelse med høringen av deltakerforskriften vil bli sett på muligheten for å begrense bruk av leieskipper i åpen gruppe, og stille krav til eierkonstellasjoner for fartøy i åpen gruppe.

Utkast til deltakerforskrift vil om kort tid sendes på høring fra Fiskeridirektoratet.