Du er her:

Kvotefleksibilitetsordningen i fisket etter torsk, hyse og sei i 2016

Oppdatert: 16.02.2017

Fiskeridirektoratet har justert fartøykvotene i tråd med kvotefleksibilitetsordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N. I tillegg har Fiskeridirektoratet besluttet å øke overreguleringen for fartøy i lukket gruppe som fisker etter sei.

Det vises til ordningen med kvotefleksibilitet som ble innført i fisket etter torsk og hyse nord for 62°N i 2015, og for sei nord for 62°N i 2016. Fiskeridirektoratet anser fangststatistikken for 2016 å være komplett nok til å foreta overføringer av kvoter mellom 2016 og 2017.

Torsk

Totalkvoten av torsk ble ikke fullt utnyttet i 2016, og det overføres dermed 2 515 tonn til norsk totalkvote for 2017. Totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 414 526 tonn torsk i 2017.

Hyse

Totalkvoten av hyse ble ikke fullt utnyttet i 2016. Ved årsskiftet gjenstod 23 939 tonn hyse, og dette innebærer at 12 469 tonn ikke kan overføres til 2017. 11 470 tonn overføres, og totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør da 128 335 tonn hyse i 2017.

Sei

Totalkvoten av sei ble ikke fullt utnyttet i 2016, og det overføres dermed 770 tonn sei slik at totalkvote justert for kvotefleksibilitet utgjør 135 220 tonn sei i 2017.

Fiskeridirektoratet går ikke inn for å endre modell for overregulering i lukket kystgruppes fiske etter sei. På grunn av lav fisketakt blir overreguleringen justert opp for fartøy over 11 meter hjemmelslengde. Utviklingen i fisket vil bli fulgt nøye for å vurdere eventuelle endringer i maksimalkvotene. 

I fisket etter torsk vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 1: Forskriftskvoter og justerte kvoter torsk i 2017

Fartøygrupper

Forskriftskvote (tonn)

Overføringer på gruppenivå (tonn)

Overføringer på totalkvotenivå (tonn)

Justerte kvoter 2017 (tonn)

Trål totalt

129 790

1 538

-419

130 909

Gruppekvote torsketrål

129 040

1 538

-419

130 159

Avsetning seitrål

750

 

 

750

Konvensjonelle fartøygrupper totalt

267 534

2 247

-851

268 930

Lukket kystgruppe:

208 734

4 088

-661

212 161

Fartøy under 11 meter hjemmelslengde

53 480

-236

-183

53 061

Fartøy 11 - 14,9 meter hjemmelslengde

52 191

472

-176

52 487

Fartøy 15 - 20,9 meter hjemmelslengde

51 454

4 291

-181

55 564

Fartøy over 21 meter hjemmelslengde

34 409

-439

-121

33 849

Ferskfiskordning lukket kystgruppe

17 200

 

 

17 200

Konvensjonelle havfiskefartøy:

33 756

837

-109

34 484

Åpen kystgruppe:

25 044

-2 678

-81

22 285

Fartøy åpen kystgruppe

22 944

-2 678

-81

20 185

Ferskfiskordning åpen kystgruppe

2 100

 

 

2 100

Bonus levende lagring

4 000

 

 

4 000

Forskning og undervisning

687

 

 

687

Rekreasjons- og ungdomsfiske

7 000

 

 

7 000

Kystfiskekvoten

3 000

 

 

3 000

Totalt

412 011

3 785

-1 270

414 526

 

 

I fisket etter hyse vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 2: Forskriftskvoter og justerte kvoter hyse i 2017

Fartøygrupper

Forskriftskvote (tonn)

Overføringer på gruppenivå

Overføringer på totalkvotenivå

Justerte kvoter 2017 (tonn)

Trål totalt

43 724

4 625

1 952

50 301

Torsketrål

42 974

4 625

1 952

49 551

Seitrål

750

 

 

750

Konvensjonelle

72 532

1 709

3 184

77 425

Lukket gruppe:

53 984

1 246

2 356

57 586

Fartøy under 11 meter hj.lengde

15 417

1 575

664

17 656

Fartøy 11 - 14,9 meter hj.lengde

14 389

1 452

613

16 454

Fartøy 15 - 20,9 meter hj.lengde

15 573

1 648

695

17 916

Fartøy over 21 meter hj.lengde

8 605

-3 429

384

5 560

Konvensjonelle havfiskefartøy

12 841

-141

573

13 273

Åpen gruppe

5 707

604

255

6 566

Forskning og undervisning

309

 

 

309

Rekreasjons- og ungdomsfiske

300

 

 

300

Totalt

116 865

6 334

5 136

128 335

 

I fisket etter sei vil justerte gruppekvoter etter overføringene se slik ut:

Tabell 3: Forskriftskvoter og justerte kvoter sei i 2017

Fartøygrupper

Forskrifts-kvote (tonn)

Overføringer på gruppenivå (tonn)

Overføringer på totalkvotenivå

Justerte kvoter (tonn)

Trål

48 557

359

679

49 595

Torsketrålere

38 846

566

543

39 955

Seitrålere

9 211

-207

136

9 140

Pelagiske trålere

500

 

 

500

Not

32 809

-1 453

459

31 815

Konvensjonelle

50 702

29

697

51 428

Lukket gruppe:

38 234

-507

523

38 250

Fartøy under 11 meter hj.lengde

10 943

979

148

12 070

Fartøy 11 - 14,9 meter hj.lengde

10 198

526

136

10 860

Fartøy 15 - 20,9 meter hj.lengde

9 687

-516

135

9 306

Fartøy over 21 meter hj.lengde

7 406

-1 496

104

6 014

Åpen gruppe

6 982

29

97

7 108

Konvensjonelle havfiskefartøy

5 486

507

77

6 070

Forskning og undervisning

132

 

 

132

Agn

250

 

 

250

Reakreasjon og ungdomsfiske

2 000

 

 

2 000

Totalt

134 450

-1 065

1 835

135 220

 

De nye total- og gruppekvotene framgår ikke av reguleringsforskriften, men kvotene på fartøynivå endres i henhold til justerte gruppekvoter for 2017. For at næring og forvaltning skal være i stand å følge utviklingen i fisket, fremgår det av ukestatistikken hva som er de reelle total- og gruppekvotene (justerte gruppekvoter).

Ved fastsettelse av kvoter på fartøynivå i gjeldende regulering ble det tatt høyde for usikkerhet rundt kvoteutnyttelse i 2016, og ingen fartøy får lavere kvoter som følge av forskriftsendringen. De justerte gruppekvotene for lukket kystgruppes fiske etter hyse og sei tilsier reduksjon i maksimal- og garanterte kvoter.

Vi har valgt å ikke endre de garanterte kvotene, samt å øke overreguleringen for å unngå reduksjon i maksimalkvotene.