Flere fiskere og fiskefartøy

Ved utgangen av 2016 var det registrert 11 244 fiskere og 5959 fiskefartøy i Norge. Antall fiskere i fiskermanntallet er økt med 1 prosent, mens antall fiskefartøy er økt med 1,3 prosent sammenlignet med utgangen av 2015.

Dette viser foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratets statistikkavdeling.

Fiskere som har fiske som hovedyrke (blad B) er økt fra 9259 i 2015 til 9433 fiskere i 2016 (+1,9 prosent), mens antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert fra 1871 i 2015 til 1811 i 2016 (-3,2 prosent).

Det var registrert 273 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2016. Ved utgangen av 2015 var det registrert 260 kvinner med fiske som hovedyrke.

Graf over utviklingen av antall fiskere i Norge, 2000-2016.

Blant fiskere som har fiske som hovedyrke viser alderssammensetningen at 19 prosent er under 30 år, og 22 prosent er 60 år og eldre. Disse andelene har økt de siste årene; med andre ord det er relativt sett flere «unge» og «eldre» fiskere som har fiske som hovedyrke.

Antall registrerte fiskefartøy er økt fra 5884 ved utgangen av 2015 til 5959 ved utgangen av 2016. Det er i de minste størrelsesgruppene (under 10 meter og 10 til 11 meter) at antall fartøy øker (henholdsvis +46 og +44 fartøy), mens det innenfor de andre størrelsesgruppene er relativt stabilt eller en liten nedgang i antall fartøy.

For fartøy under 10 meter er det en økning i antall registrerte fartøy i sør, mens det for fartøy i størrelsen 10 til 11 meter er en økning i nord.

Tabeller

I tabellen om fiskarmanntallet finner du utviklingen i antall fiskere totalt og fordelt på hovedyrke og biyrke i perioden 1990-2016 – både landet sett under ett og fordelt på fylker og aldersgrupper: Fiskermanntallet t.o.m. 2016

Tabellen om fartøy i merkeregisteret viser også utviklingen i antall registrerte fiskefartøy fra 2002 til 2016 fordelt på fylker og størrelsesgrupper: Fartøy i merkeregisteret t.o.m. 2016

Fortløpende tilgjengelig

Fiskeridirektoratet vil publisere statistiske oversikter over utviklingen i antall fiskere og fiskefartøy i Fiskeridirektoratets statistikkbank og i publikasjonen «Fiskefartøy, fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger» som nå er tilgjengelig i web-utgave på våre nettsider.

Informasjon om utvikling i antall fiskere og fiskefartøy på kommunenivå for 2016 vil bli offentliggjort 12. januar 2017.

Se for øvrig Fiskeridirektoratets statistikkbank for flere detaljer.

Oppdatert: 05.01.2017