Dispensasjonen fra plikten til journalføring ved mottak av fisk utløper

Den generelle dispensasjonen fra plikten til journalføring ved mottak av fisk utløper 31. desember 2016. Fra 1. januar 2017 vil plikten til å føre journal håndheves etter sin ordlyd.

Fiskeridirektoratet har etter iverksettelsen av landingsforskriften gitt en generell dispensasjon fra journalplikten for å gi mottakere tilstrekkelig tid til å tilpasse egen drift til den nye forskriften. Dispensasjonen utløper 31. desember 2016.

Fiskeridirektoratet har etter denne datoen ikke hjemmel til å gi ytterligere dispensasjon.

Sjekkliste – Oppfyller mottaker journalplikten?

Det er den enkelte mottakers ansvar å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle landingsforskriftens krav om fortløpende journalføring.

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en sjekkliste til hjelp for mottaker ved implementeringen av journal. Sjekklisten skal gi en indikasjon på om kravene til journal er oppfylt.

Dersom det kan svares bekreftende på spørsmålene i sjekklisten vil de formelle kravene være oppfylt. Sjekklisten må leses i sammenheng med landingsforskriften § 16 og veiledningen som er utarbeidet til § 16.

Plikten er hjemlet i forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) § 16.  

Oppdatert: 20.10.2016