Den midlertidige dispensasjonen fra journalkravet forlenges til 1. januar 2017

For å gi mottakere av fisk tilstrekkelig tid til å tilpasse seg det nye journalkravet i landingsforskriften § 16, har Fiskeridirektoratet mulighet til å gi midlertidig dispensasjon ut året.

Journalkravet ble iverksatt 1. januar 2016.

Fiskeridirektoratet er kjent med at det leveres programvare for journalføring, og at flere mottakere er i prosess med å få på plass et journalsystem i tråd med forskriften.

For å sikre at alle mottakere får tilstrekkelig tid til å tilpasse seg kravet, har Fiskeridirektoratet besluttet å forlenge den midlertidige dispensasjonen fra 1. oktober 2016 til 1. januar 2017.

Dette innebærer at det ikke er nødvendig å søke om ny midlertidig dispensasjon. Mottakere som imidlertid ikke oppfyller journalkravet og som ikke har søkt om midlertidig dispensasjon, må søke om dette.

Håndhevelse

Fra og med 1. januar 2017 vil journalkravet håndheves etter sin ordlyd. Fiskeridirektoratet vil som ved innføring av andre nye krav i landingsforskriften legge opp til en trinnvis tilnærming til håndhevelsen.

Vi minner om at det er den enkelte mottakers ansvar å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle landingsforskriftens krav om fortløpende journalføring.

Fritak fra journalkravet og forenklet journal

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi dispensasjon fra journalkravet, og for å sikre likebehandling er følgende rammer lagt for når det kan gis slik dispensasjon:

  • For restauranter, detaljister og andre mottakere som kjøper inntil 200 kg fisk per uke vil det kunne gis et generelt, men tidsbegrenset fritak fra plikten til å føre journal. Kravet anses oppfylt gjennom godkjent regnskap i samsvar med lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) og tilhørende forskrifter, herunder bilag og faktura til restauranten eller dataljisten.
  • For mottaksanlegg som mottar fisk for inntil 2 millioner kroner i året, kan det aksepteres en forenklet journal ved bruk av regneark etter mal fra Fiskeridirektoratet. Vi gjør oppmerksom på at en slik løsning gir begrensede muligheter for søk- og summering. For mottakere som har flere mottaksanlegg, ses alle anleggene under ett ved behandlingen av dispensasjonssøknaden. Det vil si at mottak som mottar fisk for mindre enn 2 millioner kroner kan pålegges fullt journalkrav dersom det eies av et større mottak.
Oppdatert: 23.09.2016