Om IUU-listen

Opprettet

IUU-listen ble opprettet 1. mai 2007 i henhold til forskrift om forbud mot landing av fisk og andre særskilte tiltak mot ulovlig, urapportert og uregistrert fiske , § 11.

Fartøy omfattet av forbud

Listen inneholder alle fartøy det er rettet forbud mot med hjemmel i

  • § 6: forbud mot ilandføring, omlasting og bearbeiding av fisk i norsk havn
  • § 7: forbud mot lasting, lossing og havne-, forsynings- og støttetjenester
  • § 8: forbud rettet mot fartøy ført på regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoners IUU-lister
  • § 9: forbud mot omlasting, forsynings- og støttetjenester til og fra annet fartøy med norsk fartøy

Listen inneholder også fartøy som kan nektes adgang til norsk territorialfarvann og dermed norsk havn.

Brudd på forbudene kan medføre straff og inndragning.

Forholdet til lisens og ervervstillatelse

Fartøy på listen vil ikke bli tildelt lisens for fiske i Norges økonomiske sone. Det skal heller ikke tildeles ervervstillatelse for innføring i merkeregisteret.

Saker under forberedelse

Listen inneholder også fartøy det er varslet, men ikke iverksatt, forbud mot.

Oppdatering, fjerning av fartøy og ansvarlig seksjon

Listen oppdateres fortløpende av kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet. Forskrift om forbud mot landing av fisk og andre særskilte tiltak mot ulovlig, urapportert og uregistrert fiske , § 10, inneholder nærmere regler om oppføring og fjerning av fartøy fra listen.

Presentasjon av listen

Listen presenteres i tre deler. Den første delen inneholder fartøy som rammes av alle forbud, inkludert anløpsnekt. Den andre delen inneholder de som ikke uten videre rammes av anløpsnekt. Den tredje delen inneholder fartøy som det er varslet vedtak om å nedlegge forbud mot.

Opplysningene er ikke uttømmende

Listen over opplysninger om de enkelte fartøyene er ikke uttømmende. Det vil si at det kan finnes mer informasjon, eller at eksisterende informasjon ikke lenger gjelder på grunn av for eksempel skifte av flagg, navn eller eier.

Oppdatert: 02.03.2015