Du er her:

Landing og mottak

Oppdatert: 16.03.2017

Landing og mottak av fisk utløser krav og plikter.

Opplysninger om fangsten skal registreres på en landings- eller sluttseddel. For å sikre at opplysningene på sedlene er korrekte setter landingsforskriften krav til vekt og veiing, journalføring og adskillelse, merking og lagring. 

Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra lås/merd/pose. Umiddelbar sløying av bunnfisk inngår som en del av landingen.

Mottaker er enhver som tar imot fisk som landes. Med mottaker menes også den som mottar allerede landet fisk for produksjon, oppbevaring, lagring og/eller omsetning.