Veileder for levendelagring av torsk i inntil 20 uker

Veilederen gjelder for den som har fått innvilget dispensasjon til å levendelagre torsk i inntil 20 uker og er utarbeidet av Fiskeridirektoratet og Mattilsynet på bakgrunn av erfaringer fra dispensasjonsordningen i 2019. Denne veilederen beskriver både hvordan det forventes at aktørene forholder seg til regelverk generelt og til dispensasjonsvilkårene i ordningen.

Veiledningen gjelder for de som har fått innvilget dispensasjon fra utøvelsesforskriften § 95 første ledd bokstav f (lovdata.no), til å levendelagre torsk i inntil 20 uker, jf. utøvelsesforskriften § 95 tredje ledd (lovdata.no) .

Veiledningen gjelder for de som har fått innvilget dispensasjon fra forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 11 andre ledd bokstav f (lovdata.no), til å levendelagre torsk i inntil 20 uker, jf. forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 11 tredje ledd (lovdata.no).

Formålet med dispensasjonsordningen for levendelagring av torsk i inntil 20 uker og vilkårene satt til ordningen, er å sikre korrekt og automatisert ressursregistrering, god fiskevelferd og fiskehelse, samt gi økt kunnskap om fiskevelferd og fiskehelse ved levendelagring av villfanget torsk. Det er et mål at ordningen skal bidra til at det både tas i bruk og utvikles ny teknologi og metodikk som kan løse viktige problemstillinger knyttet til mellomlagring av villfanget fisk. Veiledningen skal bidra til å sikre etterlevelse, likebehandling og like konkurranseforhold i næringen.

1. Regelverk og dispensasjonsvilkår

De fleste vilkårene for dispensasjonene presiserer plikter som det allerede er stilt krav til i gjeldende regelverk. Vilkårene er fastsatt med bakgrunn i dyrevelferd, mattrygghet, smittehensyn og for å sikre korrekt registrering av ressursuttaket. For henvisning til regelverk og dispensasjonsvilkår, se over.

2. Plikt til samarbeid og tilrettelegging for kontroll

De som blir kontrollert plikter å samarbeide med Fiskeridirektoratet og Mattilsynet ved gjennomføring av kontroll og tilsyn, jf. havressursloven §§ 45 og 46, matloven §§ 13 og 14 og dyrevelferdsloven §§ 18 og 19.

3. Innsending av rutinebeskrivelser, instrukser og avtaler

Det presiseres at dyreholder og dyreeier til enhver tid er ansvarlig for fiskevelferd og rett ressursregistrering gjennom levendelagringsperioden.

Den enkelte virksomhet som har fått dispensasjon til å levendelagre torsk i inntil 20 uker skal sende inn følgende informasjon (punkt 1 – 8 under) til .

E-posten merkes med saksnummer 22/829.

1. kontaktinformasjon (navn, telefonnummer og e-post til ansvarlige for virksomhetens levendelagringsaktivitet og for levendelagringsanlegget dersom forskjellig fra virksomheten)

2. anleggsstruktur og kapasitet på restitusjons- og lagringsmerder som skissert i avsnitt 4 om anleggsstruktur og kapasitet,

3. plan for hvordan det skal sikres og dokumenteres at fisk ikke lagres lenger enn 20 uker (se avsnitt 5)

4. rutinebeskrivelse (både fiskers rutiner, virksomhetens/levendelagringsanleggets rutiner og kjøpers rutiner) i forbindelse med mottak og omsetning av fisk, samt hvordan antall og vekt fastsettes som grunnlag for utfylling av landings- og sluttseddel.
Moment som skal inngå i beskrivelsen er hvilket utstyr som blir brukt, hvor, og hvordan telling og veiing av fisk gjennomføres, hvem deltar når, hvem har ansvar for hva, hvem fyller ut og signerer seddel og hvor, i forbindelse med;

 • ​​​​overføring av fisk fra fartøy til merd
 • overtakelse av levende fisk som skal lagres videre i virksomhetens anlegg  
 • transport og flytting av fisk mellom levendelagringsanlegg og mottaksanlegg på land
 • transport og flytting av levende fisk mellom lokaliteter (fra levendelagringsanlegg til FBA-anlegg)

5. beskrivelse av rutiner for fôring-, håndtering- og flytting av fisk internt i anlegget, og registrering av fisk i journal; hvem, hva, hvordan, når

6. beredskapsplan for sykdomsutbrudd og massedød

7. plan for helsekontroll og avtale med veterinærtjeneste om helsekontroll jf. avsnitt 13

8. dokumentasjon på formalisert ansvarsforhold mellom fartøy som lander levende fisk, virksomheten som lagrer den levende fisken, firma som røkter fisken dersom dette er et annet enn virksomheten som lagrer fisken, og kjøper(e). Avtalen bør avklare hvem som til enhver tid står ansvarlig for å følge opp regelverk og dispensasjonsvilkår.

4. Anleggsstruktur og kapasitet

Ansvarlig dyreholder må utarbeide en oversikt over anleggsstruktur og kapasitet som beskriver følgende:

 1. plassering av bur/ringer, nummerering av bur/ringer, volum og bunnareal på bur/ringer og dybde på bur/ringer for restitusjons/akklimatiserings og lagring,
 2. hvor fisk er plassert fra de enkelte fartøy som benytter de ulike bur/ringer,
 3. rutiner ved flytting av fisk mellom bur, ringer og eventuelt flytting av fisk til FBA-anlegg, og
 4. hvordan det holdes kontroll med kilo og antall fisk pr. båt, både inn i anlegget og ut av anlegget.

Fangster fra forskjellige fartøy skal ikke blandes i samme merd før fisken er veid og sluttseddel er skrevet. Kjøper må med andre ord formelt ha overtatt fangsten før fisk fra ulike fartøy kan blandes, (jf. landingsforskriftens krav om adskillelse § 17 første ledd).

5. Sikre at enkeltfisk ikke lagres lenger enn 20 uker

Det tillates ikke at enkeltindivid lagres lenger enn 20 uker.

Levendelagringsanlegget må etablere et system for å periodisere levendelagringen av enkeltfangster som sikrer at enkeltfisk ikke står i merd lenger enn 20 uker.

Det skal sendes SMS-melding til Fiskeridirektoratet når lagringsmerder (evt. restitusjonsmerd dersom den også blir brukt til lagring) tømmes (se avsnitt 8).

6. Journalføring

Levendelagringsanlegget er mottaker av fisk og er dermed underlagt kravet i landingsforskriften § 16 om journalføring.

Journalkravet gjelder fra dag 1, uavhengig av levendelagringstid, og omfatter alle arter som lagres i anlegget. Journalen føres fra første inntak av fisk til levendelagring og frem til anlegget er tømt for fisk.

Dispensasjonsvilkår bokstav h. spesifiserer ytterligere hvilke data som skal føres i levendelagringsanleggets journal, og det presiseres at journalen skal føres fortløpende og daglig. Dispensasjonsordning for levendelagring i inntil 20 uker

Journal i form av regneark aksepteres ut sesongen 2022. Mal for forenklet journal (xlsx, 339.5 kB) skal benyttes. På oversiktsarket (fanen «Eid av fartøy») i "Mal for forenklet journal" føres det egen rad per dato, per merd og for hver aktivitet som journalføres. Med aktivitet menes fisk inn i merdanlegget, opptak av fisk fra merdanlegget, flytting av fisk mellom merder, overtakelse av fisk i merd for videre levendelagring og flytting/omsetning av levende fisk til annen lokalitet.

Etter landingsforskriften § 16 og dispensasjonsvilkårene skal følgende informasjon føres i levendelagringsanleggets journal (Mal for forenklet journal (xlsx, 339.5 kB)):

 1. dato for registrert aktivitet,
 2. fartøyets navn og fiskerimerke,
 3. kilo og antall fisk overført fra fiskefartøy til merd (merdnummer må oppgis) fordelt på størrelse (størrelsessammensetning), leveringsmåte og med referanse til landings- og/eller sluttseddelnummer.
 4. uttak av fisk (antall og kg) per merd til konsum med referanse til sluttseddel
 5. uttak av fisk (antall og kg) per merd til dyrefôr (biprodukt) med referanse til sluttseddel
 6. flytting av levende fisk (antall og kg) mellom merder i samme lokalitet eller flytting til ny lokalitet, registrert som antall fisk, merdnummer (fra og til), og eventuelt den nye lokalitetens navn, registreringsnummer, posisjonsdata og merdnummer.
 7. omsetning av levende fisk (antall og kg), som skal lagres videre i merdanlegg registrert per merd med referanse til sluttseddel. Blir fisken flyttet, oppgis merdnummer og eventuelt ny lokalitet (merdnummer i ny lokalitet samt lokalitetens navn og registreringsnummer)
 8. mottaker (ved uttransport),
 9. transportør (ved uttransport; foretakets navn),
 10. transportmiddel (ved uttransport; registreringsnummer, kjennemerke eller annen identifikasjon),
 11. type fôr, daglig fôrforbruk og fôringsrutiner,
 12. gjennomført helsekontroll registrert med dato og navn på veterinær/veterinærtjeneste
 13. tømming av merd registrert på dato

Merk at selv om kjøper har overtatt fisken for videre levendelagring, skal alle uttak av fisk registreres i journal på antall og kg per merd på samme måte som pkt, 4. og 5. men uten krav om referanse til sluttseddel (overtakelse av fiske med referanse til sluttseddel skal allerede være registrert i journal jf. punkt 7).

Det presiseres at så lenge fisken ikke er omsatt og sluttseddelført, skal fangster fra de ulike fartøyene holdes adskilt, og antall fisk inn og ut av anlegget skal journalføres per fartøy. Dette gjelder både fisk til dyrefôr, fisk til konsum og levende fisk for videre lagring.

Data registrert i journalen overføres til Fiskeridirektoratet fortløpende. Ukentlig innsending av journal i form av regneark aksepteres ut sesongen 2022. Journalen skal føres i standardisert mal (xlsx, 339.5 kB) fra første dag fisk mottas for mellomlagring, og så lenge det er fisk i anlegget.

Journal sendes som e-post til: .

E-posten merkes med saksnummer 22/829.

7. Bruk av transport- og føringsfartøy

Fiske- og fangstfartøy som benyttes for opptak og transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegget skal rapportere sin aktivitet i henhold til forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (ERS-forskriften) (lovdata.no). Ut 2021 skal fiske- og fangstfartøy under 15 meter sende TRA-melding, mens fartøy over 15 meter skal rapportere i henhold til kapittel III og V i ERS-forskriften. Fra 1. januar 2022 skal fiske- og fangstfartøy under 11 meter sende TRA-melding, mens fartøy på eller over 11 meter skal rapportere i henhold til kapittel III og V i ERS-forskriften. Fra 1. september 2022 skal fiske- og fangstfartøy på eller under 10 meter sende TRA-melding, mens fartøy mellom 10,00 og 10,99 meter skal rapportere i henhold til kapittel III og V i ERS forskriften. Rapporteringsplikten gjelder all fisk. Både fisk til dyrefôr og fisk for konsum rapporteres.

Dersom det benyttes fartøy uten ERS og /eller posisjonsrapporteringsutstyr for opptak og transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegg må fartøyets eier søke om dispensasjon fra aktuelle bestemmelser i ERS-forskriften.  Dispensasjonssøknaden skal inneholde:

 1. navn, organisasjonsnummer, adresse og e-postadresse til den som søker,
 2. hva søkes det om (f.eks. transport av fisk fra merdanlegg til mottaksanlegg med fartøy uten installert elektronisk rapporteringssystem),
 3. avstand og tid fisken skal transporteres,
 4. fiskens tilstand under transport (levende og/eller død),
 5. merdanleggets registreringsnummer i Norges Råfisklag,
 6. navn og organisasjonsnummer på mottaker(e),
 7. transportør (foretakets navn og organisasjonsnummer),
 8. transportmiddel (størrelse på fartøyet, samt registreringsnummer, kjennemerke eller annen unik identifikasjon av fartøyet).

Dersom fisk tilhørende ulike fartøy blir transportert fra merd til mottaksanlegget på samme fartøy, gjelder adskillelseskravet også under transport. Fisk fra ulike fartøy må holdes adskilt om bord i båten, og frem til den er veid og registrert på sluttseddel.

8. Meldinger til Fiskeridirektoratet, Mattilsynet m.fl.

Meldinger på e-post:

 1. melding om oppstart levendelagring, dvs. når den første fisken blir satt i merd, sendes til Fiskeridirektoratet ( ).
 2. Oppstart av fôring innrapporteres til Mattilsynet ( ) og statsforvalteren (forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 11 andre ledd, se avsnitt 10.1).
 3. Ved flytting av fisk til andre lokaliteter (FBA-anlegg) skal det meldes fra til Mattilsynet så tidlig som mulig, og senest 24 timer før flyttingen starter ( )
 4. Når anlegget er tømt for fisk og brakklegges skal det sendes melding til Mattilsynet ( ) og Råfisklaget (salg@rafisklaget.no)

Meldinger på SMS til 1933:

Forhåndsmelding er viktig for at Fiskeridirektoratet skal ha mulighet til å være til stede og kontrollere når fisk blir landet til- og tatt opp fra merd. Videre har det etter søknad blitt innvilget dispensasjoner både fra veiekravet ved landing av fisk, samtidig signering av seddel og kravet om ERS for fartøy som benyttes for opptak og transport av fisk. Derfor stilles det vilkår om at det skal sendes forhåndsmelding i følgende tilfeller:

 1. forhåndsmelding om landing og opptak sendes i følgende tilfeller:
  Før overføring av fisk fra fartøy til merd, sender fiskefartøyet melding til Fiskeridirektoratet så tidlig som mulig, helst innen kl. 15 dagen før overføring, men senest så snart fangsten er tatt ombord.

Melding sendes på SMS til 1933, kodeord LEV

Meldingen skal inneholde opplysninger om

 • Ansvarshavendes fulle navn
 • Fiskefartøyets navn og fiskerimerke
 • Navn og registreringsnummer til merdanlegget der fisken skal landes (reg.nr hos Norges Råfisklag)
 • Forventet landingstidspunkt (dato og klokkeslett)

Ved endringer i planlagt aktivitet sendes endringsmelding.

 • Ved opptak av konsumfisk til slakt og ved overtakelse av levende fisk i merd for videre levendelagring, sendes det melding så tidlig som mulig (24 timer før) og senest klokken 15:00 dagen før opptak.

Melding sendes på SMS til 1933, kodeord OPP

Meldingen skal inneholde opplysninger om

 • Navn og registreringsnummer til merdanlegget der fisken lagres (reg.nr hos Norges Råfisklag)
 • Kjøper
 • Mottakssted (navn og ID-nummer dersom FBA-anlegg)
 • Landingstidspunkt
 • Art
 • Kvantum fisk
 • Fiskefartøy (selger)

Ved endringer i planlagt aktivitet sendes endringsmelding.

Dersom opptak av fisk til konsum og røkting av fisk til konsum eller dyrefôr foregår i samme operasjon (føring av fisk til mottak) er det nok å sende OPP-melding.

 • Ved opptak av røktet fisk sendes det melding til Fiskeridirektoratet før fartøyet går ut for å røkte (samme dag).

Melding sendes på SMS til 1933, kodeord ROK

Meldingen skal inneholde opplysninger om

 • Navn og registreringsnummer til merdanlegget der fisken tas opp (reg.nr hos Norges Råfisklag)
 • Forventet oppstart av røkting
 • Forventet avslutning av røkting
 1. Ved flytting av fisk til andre lokaliteter (FBA-anlegg) skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet så tidlig som mulig og senest 24 timer før flyttingen starter.

Melding sendes på SMS til 1933, kodeord FLY

Meldingen skal inneholde opplysninger om

 • Navn og registreringsnummer til merdanlegget hvor fisken tas opp (reg.nr hos Norges Råfisklag)
 • Antall og kilo fisk som skal flyttes
 • Navn og registreringsnummer til ny lokalitet samt posisjonsdata til- og merdnummer i ny lokalitet.
 • Transportør (fartøyets navn og fiskerimerke eller annen unik identifikasjon dersom tilgjengelig))
   
 1. Når lagringsmerder (evt. restitusjonsmerd dersom den også blir brukt til lagring) er tømt skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet.

Melding sendes på SMS til 1933, kodeord TOM

Meldingen skal inneholde opplysninger om

 • Navn og registreringsnummer til merdanlegget der fisken tas opp (reg.nr hos Norges Råfisklag)
 • Fartøy som disponerer merden (fartøyets navn og fiskerimerke)
 • Merdnummer

9. Krav til dyrevelferd, mattrygghet og smitte

Fisk skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Dyrevelferdsloven er tydelig på, at dyreholder skal sikre at dyr får godt tilsyn og stell, herunder sikre at:

 • fôr er av god kvalitet, dekker dyrenes behov for næring og fremmer god helse og velferd
 • dyr beskyttes mot skade, sykdom, parasitter og andre farer. Syke og skadde dyr skal gis forsvarlig behandling og avlives om nødvendig.

9.1. Spesielt om fôring

Fisk skal tilbys fôr etter maksimum fire uker i restitusjon. Dispensasjonsvilkår bokstav b) spesifiserer  at «Fisken skal fôres minst hver tredje dag og fôrmengde må tilpasses biomassen i merden", jf. Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 11 (lovdata.no).

Mattilsynet  avdekket ved tilsyn i 2019 at fôringen på flere lokaliteter var betydelig mindre enn anbefalt. NOFIMAs prøvetaking av fisk fra levendelagringsanlegg i 2019 bekreftet dette og viste at minst 1/3 av fisken i alle anleggene det var tatt prøver fra, uansett fôrtype, var underernært. Mattilsynets tilsyn i 2021 avdekket at fisken på noen anlegg var for tynn.

På bakgrunn av dette oppfordres det på det sterkeste til at det foretas god sortering av fisk før fôringen starter opp. Mattilsynet vil sette krav om at all fisk får tilgang til nok mat. Etter 7 uker i levendelagring tilsvarer dette en utfôringsprosent på 4,8 % av biomassen per uke ved bruk av frossen sild eller liknende.

Videre er det krav om at:

 1. oppstart av fôring innrapporteres til Mattilsynet og statsforvalteren (forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 11 andre ledd (lovdata.no)),
 2. type og mengde utfôret fôr loggføres i journal. Det må her angis dato for fôring og mengde fôr i forhold til biomasse per merd.

9.2. Spesielt om bruk av langkrok

Bruk av langkrok på levende fisk i levendelagring er ikke tillatt.

9.3. Krav til smittespredning

Merder for restitusjon og mellomlagring skal plasseres minst 2,5 kilometer fra akvakulturanlegg (Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 9 (lovdata.no), første ledd).

Veterinær eller fiskehelsebiolog skal varsles umiddelbart ved tilfeller med uavklart økt dødelighet og mistanke om smittsom sykdom. Det er viktig at helsekontroll gjennomføres i henhold til forskriftskrav og vilkår i dispensasjonen til levendelagring i inntil 20 uker (jf. Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 12 (lovdata.no). Se også avsnitt 14 under).

9.4. Krav til trygg mat

Gjennomgang av journaler i 2019 og 2020 indikerer at selvdød fisk kan ha blitt levert til konsum senere enn 48 timer etter landing. Dette er brudd på Matloven § 16 og biproduktregelverket.

Det presiseres at selvdød fisk ikke kan leveres til konsum senere enn 48 timer fra den første fangsten av levende fisk ble landet i den aktuelle merden. Dersom merden fylles på med flere fangster etter dette, kan selvdød fisk ikke nyttes til konsum senere enn 48 timer fra første landing.

Skal selvdød fisk kunne leveres fra merd til konsum må anlegget dermed ha et system som sikrer at fisken ikke har blitt lagret lenger enn 48 timer i merden regnet fra første landing.

10. Veieplikt

Merk at landingsforskriften § 5 fra og med 1. mars 2020 er endret. All fisk skal veies på art fortløpende ved landing. Videre skal antall fisk i levendelagring oppgis både på landingsseddel og sluttseddel (landingsforskriften § 11). Dersom vekten av levende fisk må fastsettes på annen måte enn ved veiing på godkjent veiesystem, må det søkes om dispensasjon fra Fiskeridirektoratet, jf. landingsforskriften § 5, femte ledd der det står at Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller kan gi dispensasjon fra bestemmelsene om veiing av fisk.

Det må søkes om dispensasjon fra veiekravet ved landing av fisk fra fartøy til merd som grunnlag for å skrive landingsseddel. Det må videre søkes om dispensasjon fra veiekravet i forbindelse med overtakelse av levende fisk i merd for videre levendelagring, og som grunnlag for utstedelse av sluttseddel.

I dispensasjonssøknaden opplyses det om:

 1. Navn,organsisasjonsnummer, adresse og e-postadresse på den som søker
 2. fartøyets navn og fiskerimerke
 3. merdanleggets/-anleggenes registreringsnummer hos Norges Råfisklag
 4. hva søkes det om (f.eks. søknad om dispensasjon fra veieplikten i landingsforskriften § 5, første ledd)
 5. årsak til søknaden (f.eks. landing av fisk til levendelagring uten mulighet for å veie fisk på godkjent veiesystem og/eller overtakelse av levende fisk i merd for videre levendelagring)
 6. beskrivelse av metode for å fastsette kvantum (f.eks. antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten av et representativt utvalg fisk)
 7. navn på mottaker(e) og eventuelt kjøper dersom forskjellig fra mottaker.

Søknad om dispensasjon sendes til

Den som har fått dispensasjon fra veiekravet ved landing av levende fisk kan benytte en av tre metoder for å fastsette kvantum levende fisk. Metodene er beskrevet i veileder for fastsetting av kvantum levende fisk ved landing til merd

Fiskeridirektoratet ønsker å benytte disse dispensasjonene til å gi næringen anledning til å utvikle egnede systemer for veiing og registrering av levende fisk. Det må derfor forventes at fremtidige dispensasjoner vil knyttes opp mot planer for fremdrift og anskaffelse av egnede målesystemer tilpasset håndtering av levende fisk.

11. Landing, omsetning og føring av sedler

En har registrert en del feilføring av sedler og mangler i seddelopplysningene i forbindelse med levendelagring. Det vises til landingsforskriften og Norges Råfisklags rundskriv 10/2022 (rafisklaget.no) om levendelagring av torsk, påmelding og seddelføring.

Følgende presiseres:

 1. fangster fra forskjellige fartøy skal ikke blandes før fisken er veid og sluttseddel er skrevet, jf. landingsforskriftens krav om adskillelse § 17 første ledd (se avsnitt 12).
 2. sluttseddel skal påføres referanse til landingsseddel (tilhørende landingsseddelnummer) se landingsforskriften § 8 femte ledd,
 3. ved landing av levende fisk skal det i tillegg til vekt oppgis antall individ. Og ved omsetning som skjer etter at landing av levende fisk har funnet sted, skal antall individ oppgis på sluttseddelen selv om fisken ved omsetning er død, jf. endring i landingsforskriften § 11 første ledd med ikrafttredelse 1. mars 2020,
 4. uttak av all fisk, også utrøktet død og døende fisk skal registreres på seddel,
 5. fisk som ikke kan anvendes til konsum skal registreres på seddel med anvendelse «dyrefôr»,
 6. fisken skal holdes adskilt på konsumprodukt og dyrefôr ved ilandføring og seddelføring,
 7. seddelføring skal skje «umiddelbart etter landing er fullført», jf. landingsforskriften § 8. Mottaker må derfor etablere et system som sikrer at all fisk, også død- og døende fisk, veies og seddelføres umiddelbart etter landing til mottaker,
 8. ved omsetning til videre lagring av levende fisk i merd skal det skrives sluttseddel. Dersom fisken ikke kan veies på godkjent vekt må det søkes om dispensasjon fra veieplikten. Se landingsforskriften § 5 første ledd, jf. § 5 femte ledd og avsnitt 10 over.
 9. Både fisker (den som lander) og mottaker er ansvarlig for utfylling av både landingsseddel og sluttseddel (jf. landingsforskriftens § 8). Det oppfordres til at begge parter er til stede når fisk landes til merd, men dersom den som lander eller mottar fisken ikke kan være til stede ved skriving av seddel, må det søkes om dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av landingsseddel (landingsforskriften § 8 tredje ledd).

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om samtidig undertegning av seddel (landingsforskriften § 8, tredje ledd). Søknad sendes til

Salgslaget kan gi dispensasjon fra kravet om underskrift på sluttseddel for den som har landet (§ 8, femte ledd).

Seddel skal signeres elektronisk, så merk at en dispensasjon fra kravet om samtidig signering ikke omfatter begge parters plikt til å signere sedlene elektronisk og ved første mulighet.

12. Omsetning av levende fisk til mellomlagring eller til FBA-anlegg (anlegg med fangstbasert akvakulturtillatelse)

Ved overtaking av fisk og som grunnlag for skriving av sluttseddel må fisken telles og veies på egnet vekt (landingsforskriften § 6 første ledd). Dersom vekten av fisk må fastsettes på annen måte enn ved veiing på egnet veiesystem må det søkes om dispensasjon fra Fiskeridirektoratet, jf. avsnitt 10 over.

Virksomhetens søknad om dispensasjon fra veiekravet ved landing av fisk fra fartøy til merd, og søknad om dispensasjon fra veiekravet i forbindelse med overtaking av levende fisk for videre levendelagring i merd kan inngå i samme søknad.

Etter at fisken er overtatt av kjøper og sluttseddelført kan fangster fra ulike fartøy blandes i merd, men det må sikres at enkeltfisk ikke levendelagres lenger enn 20 uker.

Fisken telles og veies på nytt ved levering til mottaksanlegg på land i henhold til landingsforskriften §§ 5 og 6. Etter veiing skal antall og vekt på samlet kvantum fisk i landingen oppføres i levendelagringsanleggets journal

Det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under restitusjon og mellomlagring før overføring til FBA-anlegg, jf. Forskrift om fangst av fisk som skal holdes levende, samt restitusjon og mellomlagring § 12 andre ledd.

Ved flytting av fisk mellom lokaliteter skal det meldes fra til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, (se avsnitt 8).

Merk at på FBA-lokaliteter er det ikke mulig først å drive med levendelagring på lokaliteten for så å gå over til FBA etter hvert. Skal det drives FBA på en lokalitet gjelder FBA-regelverket fra start av.

13. Helsekontroll og varsling

Mattilsynet skal varsles umiddelbart ved:

 1. uavklart forøket dødelighet,
 2. grunn til mistanke om sykdom på liste 1, 2 eller 3 i vedlegg 1 i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr (lovdata.no),
 3. andre forhold som har medført vesentlig velferdsmessige konsekvenser for fisken, herunder om sykdom, skade eller svikt.

Det er obligatorisk med helsekontroll av autorisert fiskehelsepersonell.

 1. det skal gjennomføres minst en helsekontroll av fisk under den samlede restitusjons- og levendelagringsperioden,
 2. anlegg for levendelagring med mer enn 3 000 og mindre enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver tredje måned,
 3. anlegg for levendelagring med mer enn 50 000 fisk, skal ha rutinemessige helsekontroller minst hver annen måned.

14. Ansvarlighet og håndhevelse

Dyreholder og eier av fisken er til enhver tid ansvarlig for at regelverk og dispensasjonsvilkår rundt ressursregistrering ved landing, fiskevelferd, restitusjon, mellomlagring og ressursregistrering ved omsetning blir etterlevd. Kjøper er ansvarlig for rett resursregistrering ved omsetning.

Oppdatert: 10.03.2021