Tema

A

Administrativ inndragning av utbytte
Advarsel
AIS
Aktsomhetsområder
Aktuelle IK-krav
Aktuelle IK-krav
Aktuelle IK-krav
Aktuelle IK-krav
Akustiske pingere
Akvakultur
Akvakultur
Akvakultur i Norskehavet
Akvakulturforvaltning
Akvakulturloven og forskrifter
Akvakulturregisteret
Akvakulturstatistikk
Akvakultursøknad
Akvakultursøknader
Akvakulturtilsynet 2020
Alger
Alle forskningstillatelsene
Alle klagene i gruppe C sendast til departementet (18.09.14)
Alltid oppdaterte rømmingstall
Alternativ overvåking av hard- og blandingsbunn
Analyse av havari av oppdrettsanlegg tilhørende Nord Senja Fiskeindustri AS
Analyse av not etter rømmingen fra lokalitet Skorpo i Hardanger i 2014
Anbefaling av områder for havbruk til havs
Andre arter
Andre fiskearter
Andre lands soner
Andre miljøundersøkelser
Andre registre
Andre tjenesteleverandører
Anlegg og utstyr
Anlegg og utstyr
Anleggsinspeksjoner kan utsettes
Annet
API
Arbeidshefte
Arbeidsoperasjoner
Areal
Areal og miljø
Arealplaner
Arkiv 2014
Arkiv 2015
Arkiv 2016
Arkiv 2017
Arkiv 2018
Arkiv 2019
Arkiv 2020
Arkiv 2021
Arkiv 2022
Arkiverte vedlegg
Artar
Artssammensetning og lengdefordeling i fisket med småmasket trål etter målartene øyepål og kolmule i perioden 2014-2019
Auction (English version)
Auksjon - Lukket budrunde september 2018
Auksjon 2022
Auksjon august 2020
Auksjon av produksjonskapasitet
Auksjon av produksjonskapasitet
Auksjon juni 2018
Automatisert dokumentasjonssystem
Autorisasjon som installatør
Avgift på produksjon av fisk
Avgift på viltlevende marine ressurser
Avgifter og gebyr
Avgifter og gebyrer
Avgrensingar i eigarkonsentrasjonar
Avklaring om avstand på akustiske pingere
Avklaring om bruk av hydrogensperoksyd og AGD
Avklaring om sikkerhetsnivå i NS 9415 utgave 2021 mot 2009
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser - tilsagn
Avklaringar om grøne løvye: Spørsmål og svar (17.09.13)
Avklaringer
Avklaringer
Avkortning av kvote
Avlusingsfartøy - losseslanger sank ned i merd
Avlusingsfartøy-mangelfull sikring av spygatt fører til at fisk som havner på dekk går i sjø
Avlusingsoperasjon- lodd brukt inne i noten førte til hull i notlinet
Avlusning
Avsetningsproblem for kongekrabbe fører til krabbedød
Avslag på søknad om konvertering av utviklingstillatelser
Avslutter dispensasjonsperiode
Avslått/påslått (VMS/AIS strømbrudd)D

Dagens kvotesystem og kortsiktig kvoteleige
Danmark utvider kravet om «prior notification»
Data til forskning
Data til nytte for hele samfunnet
Databasene våre oppgraderes mandag 30. mars fra kl. 16
Datasett - akvakultur
Datasett - fiskeri
Datasett forskning
De fleste interaktive dataene tilgjengelig igjen
De første utviklingstillatelsene er konvertert
Dekorfoto
Dekormønster
Del 1
Del 2
Del 3
Delt kunnskap og erfaring
Deltakelse i merk- slipp og rekreasjonsfisket
Deltakerforskriften for 2021 er sendt på høring
Deltakerforskriften for 2022 er lagt ut på høring
Den første søknaden om klarering av lokalitet i Norskehavet
Den norske tilnærmingen til økosystembasert fiskeriforvaltning
Deprimerande resultat etter fellesaksjon
Det koker om kokfisken
Digitalt seminar om kartlegging av sårbar natur
Dispensasjoner fra landingsforskriften
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2014
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2015
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2016
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2017
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2018
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2019
Dispensasjoner fra veieplikten
Dispensasjoner og registreringsordninger
Dispensasjonsordning for mobile kongekrabbekjøp
Disse får delta i makrellstørjefiske
Doble satser for akvakultursøknader
Dokumentariske bilder
Dokumentasjon (fiskerisporing)
Dokumenter
Dokumenter
Drift og tilsyn
Driftsplan for akvakulturverksemd
Driftsplanar 2021-2022
Driftsplansøknad
Drivtelling av gytefisk, med registrering av innslag og uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 2015
Drypprømming
Dusørfiske i Trøndelag og Nordland utvides
Dusørfiske på Trøndelagskysten
Dykkeklubb
Dynamiske laster på oppdrettskar
Død fisk slapp ut under avlusing med Thermolicer
Døde og strandete krepsdyr
Dødfisk la seg på sil i karbunn og førte til rømming av fisk
Dødfiskhåndtering

E

Effekter av utslipp av oppdrettsfôr på svamp
Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge
Effektiv kontrolloffensiv under torskefisket i vinter
Ei selfangstskute – ingen inspektør
Eitt steg nærare samlokalisering
El-fiske i elver nær settefiskanlegg i Nordland og Troms våren 2016
El-fiske ved settefiskanlegg i Finnmark 2016
Elektronisk rapportering (ERS)
En del rapporter og statistikk/tabeller blir utilgjengelig fra kl.15.00 (15.06.21)
Endelig frist for rømmingsteknisk rapport
Endret frist for nye rekekonsesjoner
Endring av forskrift om grøne løyve (19.09.13)
Endring i bestemmelsene om betaling av årlig avgift for å stå i merkeregisteret
Endringer i gebyrsatser
Endringer i høstingsforskriften
Endringer i åpne fangstdata (seddel) fra og med 1. mars (utsatt på ubestemt tid)
Endringer i åpne fangstdata (seddel) fra og med 16. mars
Engesund Fiskeoppdrett AS
Enklere å tipse Fiskeridirektoratet
Erfaring om dødfiskutstyr for å redusere rømming
Erfaringer etter orkanen «Nina» 2015
Erfaringer etter orkanen «Nina» 2015
Erfaringsbase
Erfaringsbase om rømming
Erfaringsbasen
Erfaringsdeling av rømmingsfarer: Rapport fra prosjektgruppa AkvaBest
ERS – elektronisk rapportering
ERS-visningen i Min Side er for tiden utilgjengelig (Løst 28.09.2020)
Erstatningsnemndene
Erstatningsordninger for norske fiskere
Ervervstillatelse og lignende - behandling av søknader
Ervervstillatelse – kjøp eller bytte av fiskefartøy
Estimating the size distribution of reported catches on-board factory vessels – Issues with using data from the production process
Estimation of discard of cod (Gadus morhua) in Norwegian gillnet fisheries
Etablering av Salgslagenes side – en felles plattform for salgslagene og Fiskeridirektoratet
Ett direktorat som tjener hele landet
Evaluering av datagrunnlaget 2006–2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver: Forslag til forbedringer i utvalgsmetoder og prøvetakingsmetodikk
Evaluering av føringspoolen for fiskefartøy i pelagisk låssettingsfiske
Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser av laks og regnbueørret til forskningsformål
Evaluering av tiltak med bruk av nisepingere
Evalueringsmøte leppefisk 2016
Evalueringsmøte leppefisk 2019
Evalueringsmøter 2017: Innspill til videre oppfølging av fisket etter leppefisk

F

Faggruppa for grøne løyve: Ferdig med klagene i gruppe B (06.12.13)
Faggruppa følgjer planen (30.04.14)
Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs: fiskeriinteresser
Fakta om kystsel
Fanafjorden stenges for fiske
Fangst
Fangst av vågekval i 2022
Fangst og kvoter
Fangst- og reeksportdokumenter for makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk
Fangstdata (seddel) koblet med fartøydata
FangstID
FangstID – nyopprettet program for å styrke framtidens fiskerikontroll
Fangstprøvelotteriet
Fant fleire brot på utslepp av legemiddel
Fare for at fisk hopper mellom notposens topptau og flytekragens håndlist og ut i sjøen
Fare for rømming ved lusetelling og annen håndtering
Fare for sprenging i snurrevadfisket
Farger
Fartøy i merkeregisteret
Fartøy over 15 meter med flere
Fartøy under 15 meter - kystfiskeappen
Fartøy, eier og fisketillatelser
Fartøyregisterdata
Fartøyregisteret
Fastsetting av kvantum levende fisk ved landing til merd
Feil i visninger av statistikk
Feil ved hummerregsitrering (Løst)
Feil ved nyregistrering av turistfiskebedrift (løst 02.09.2021)
Feiltolking om maskeopning
Ferdsel ved oppdrettsanlegg
Fikset nettverksproblemer: Tjenestene oppe igjen
Film om marin forsøpling
Finansiering
Finansieringsmuligheter
Finnmarksmodellen og kvotefaktorar
Fiskarmanntalet 2021
Fiskarmanntalet 2022
Fiske etter makrellstørje med not i 2022
Fiske i britiske farvann i 2021
Fiske i EU-sonen og i britisk sone
Fiske i EU-sonen og i britisk sone
Fiskefartøy og fiskere, konsesjoner og årlige deltakeradganger
Fiskeforsøk og utviklingstiltak - handlingsplaner
Fiskekar revnet i overgang mellom karvegg og bunn
Fiskeplassar
Fisker skal ha adgang til veiing ved mottak
Fiskere, fartøy og tillatelser
Fiskere: Lag rømningshull i teinen din!
Fiskeriaktiviteten i området Lofoten – Barentshavet: Delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk
Fiskeridirektoratet anmelder tilfelle av seksuell trakassering
Fiskeridirektoratet avslutter tokt tidligere enn planlagt
Fiskeridirektoratet behandler saker som normalt
Fiskeridirektoratet er 120 år
Fiskeridirektoratet fastsetter administrative omregningsfaktorer for rognkjeks
Fiskeridirektoratet følger opp fiskerikontrollutvalgets anbefalinger
Fiskeridirektoratet og FNs berekraftsmål
Fiskeridirektoratet på Aqua Nor
Fiskeridirektoratet sine it-systemer har i dag 14.07.21 hatt utilsiktet nedetid.
Fiskeridirektoratet tilbake på kaiene 11. mai
Fiskeridirektoratet ønsker å leie havgående fartøy
Fiskeridirektoratets anbefalinger vedrørende områder som vurderes som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet: Tildelingsrunde 2009
Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling
Fiskeridirektoratets oppfølging av salgslagenes kontrollarbeid
Fiskeridirektoratets sjøtjeneste
Fiskeridirektoratets årsrapport for 2021
Fiskeridirektøren
Fiskeridirektørens forslag til kvoter i åpen gruppe
Fiskeriforvaltning som tar vare på verdifull marin natur
Fiskerihamner
Fiskermanntallet
Fiskermanntallet
Fiskerne blir hørt i arbeidet med verneplan for Andfjorden
Fiskesmugling og utførsel
Fisket etter makrellstørje i 2021 for fartøy som fisker med line og for fartøy som fisker med not
Fisket etter makrellstørje i 2021 for merk- slipp og rekreasjonsfiskere
Fisket innenfor ferskfiskordningen forsetter
Fisket innenfor ferskfiskordningen fortsetter
Fjordfiskenemnda
Flere arter på samme lokalitet
Flere brudd på lokal regulering for lofotfisket
Flere kvinner har fiske som hovedyrke
Flere unge og kvinnelige fiskere
For stor merd eller for mange fisk?
Forankring og kompetansenettverk
Forbud mot badebehandling gjelder for nye gytefelt
Forbud mot badebehandling gjelder for nye gytefelt i Hordaland
Forbud mot å etterlate redskap
Forbudet mot mobile krabbekjøp utsatt i 14 dager
Fordelingen av grønne tillatelser
Forekomst av rømt ungfisk ved settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane våren 2017
Forekomst av rømt ungfisk ved settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016
Foreslår ansvarliggjøring av vare- og tjenesteprodusentene i akvakulturnæringen
Foretaksstraff etter anmeldelse
Forskingsavgift for året 2022
Forskningskvoter for 2021
Forskningskvoter for 2022
Forskningstillatelser
Forskningstillatelser
Forslag om akustiske pingere i garnfiske
Forslag til bruk av fangstbegrensningssystem
Forslag til kortsiktige tiltak for å sikre korrekt registrering av fangst
Forslag til krav til automatiske vekter og veiesystem
Forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på grunt vann (0-50 meters dyp) til søknader om akvakultur i sjø
Forslag til ny forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer er sendt på høring
Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2021 er sendt på høring
Forslag til regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2021 er sendt på høring
Forslag til regulering av selfangst i 2022
Forslag til tiltak for å bedre sameksistensen mellom fiskeri og seismikk
Forsøk med smårekerist
Forsøksfiske på levendelagring av makrellstørje
Fortsatt god lønnsomhet for oppdretterne av laks og regnbueørret
Fortsatt god lønnsomhet i fiskeflåten, men større variasjon
Fortøyning til avlusingsfartøy røk under avlusingsoperasjon
Forvaltningen av vanlig uer: Rapport fra arbeidsgruppen som skal gjennomgå reguleringen av kystfisket etter uer nord for 62°N
Forvaltningsplan for raudåte
Forvitring i betongkum førte til rømming fra settefiskanlegg
Frank Bakke-Jensen blir ny fiskeridirektør
Fraråder havvindanlegg ved Sørøya
Freda artar
Fredingstider og -område
Fritidsfiske
Fritidsfiske etter kongekrabbe
Fritidsfiskeappen
Fritidsfiskeappen
Funn av teiner i fredningsområde for hummer
Funn av ung laks i fiskemager til sei og torsk i Finnmark
Føring av seddel

G

Gammelt fangstskjema for turistfiskebedrifter reaktiveres
Garn
Generelle reglar
Genetiske effekter av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander: utforming av indikatorer
Geografisk fordeling
Geografisk kart over regionane
Gjenfangst av oppdrettslaks etter rømming fra lokaliteten Apalvikneset i Hardangerfjorden i juni 2017
Gjenfangst av oppdrettslaks etter rømming fra lokaliteten Bergadalen i Hardangerfjorden, mai 2016
Gjenfangst av rømt oppdrettsfisk: Delinnstilling 2
Gjenfangst etter rømming
Gjenglemt tau årsak til hull i not
Gjennomgang av regelverk knyttet til havbruksinstallasjoner offshore
Glemte å fjerne sikringstau før nedslepp av not og bunnring
Gnag fra gjennomgående håvloddtau førte over tid til brudd i notens senter-ring og fisk rømte
God lønnsomhet i fiskeflåten
Godkjenning av Inmarsat C som elektronisk fiskerisporingsutstyr (VMS) trekkes tilbake
Godkjente transittmottak
Grafisk profil
Gratanglaks AS
Grieg Seafood Finnmark AS
Gruppe B: Om regionbinding og innløysingsløyve (22.09.14)
Gruppe C er klar (30.06.14)
Grøne løyve
Grøne løyve gruppe A (Finnmark og Troms) er ferdig (11.04.14)
Grøne løyve – avvisingar og vidare sakshandsaming (30.10.13)
Grønne tillatelser
Gyte- og oppvekstområde
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2015
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016
Gytefisktelling, kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2014

H

Handlingsplan - fremtidens fiskerikontroll
Handlingsplanen
Har anmeldt Pelagia Egersund Sildeoljefabrikk
Har du tekniske spørsmål om oppdrett?
Hardingsmolt AS
Hastetiltak mot pukkellaks
Hauge Aqua Farming AS
Hausting av raudåte i 2021
Havari av oppdrettsanlegg i Finnmark: Analyser av oppdrettsanlegg
Havbeite
Havbeite
Havbruk til havs
Havbruk til havs på Helgelandskysten
Havbruk til havs – områderapporten 2019
Havbruksfondet
Havet – søppelplass eller matfat?
Havforvaltning
Havmiljø
Havnespy
Heissafjorden
Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Beskrivelse av fiskeriaktiviteten
Henningsværboksen er åpen
Henstillingsområde for snurrevad ved Røst
Heving av gjennomgående håvtau førte til store skader på notposen.
Heving av kjøpt kapasitetsøkning
Historisk merkeregister
Historisk: Fra fritt fiske til strukturordninger
Hjelpeverktøy
Hull i not ble oppdaget ved ROV-inspeksjon dagen etter levering av fisk
Hull i not ved bruk av perleband og «badering»
Hummar – oppbevare i sjøen
Hummaren har sommarferie
Hummarfiske
Hummarfiske - registrere seg
Hummarteiner
Hummerdød Øygarden november 2015. Analyser for rester av lusemidler
Hummerdød Øygarden november 2015. Datasimulering, spredning av lusemiddel etter badebehandling
Hurtighøring om ny blåkveitestart
Husk fristen for å sende inn driftsplanene i oppdrett
Hva er FangstID-programmet?
Hva er IK-akvakultur?
Hva skjer med redskapene vi finner?
Hval
Hvem skal bruke kystfiskeappen?
Hvor mye mikroplast kommer fra slitasje på fiskeredskap?
Hvordan bli fisker?
Hvordan innføre og utøve internkontroll?
Hvordan rapportere torsken din?
Hvordan styrke framtidens fiskerikontroll?
Håndhevelse av pingerpåbudet
Håndtering av not
Høring om administrativ inndragning
Høring om krav om rømmingshull i teiner
Høring om oppdaterte kystnære fiskeridata for Andfjorden
Høring om selfangstforskrift
Høring om taretråling
Høring om tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr
Høring om økosystembasert forvaltning
Høy kontrollfrekvens i påsken
Høyring om overføring av torskekvote til neste år
Høyringssvar: Ny lengdegrense i fiskeflåtenK

Kaisalg
Kaiselger – registering i kjøperregisteret
Kapasitetsauke 2015
Kapasitetsjustering / trafikklyssystemet
Kapasitetsjustering/trafikklyssystem 2017-2018
Kapasitetsjustering/trafikklyssystem 2020
Kapasitetsøkning
Kapittel 3: Lokalitetsundersøkelse
Kapittel 4: Krav til komponenter
Kapittel 5: Krav til fortøyningsanalyse og utlegg av fortøyning
Kapittel 7: Anleggssertifikat
Kapittel 8: Bruk og vedlikehold
Kar sprakk ved settefiskanlegg
Kartlegging av mulig rømt oppdrettslaks i elver i midtre Hardangerfjorden juni 2020
Kartlegging av rømt oppdrettslaks i elver i Ryfylke høsten 2019
Kartlegging av rømt oppdrettslaks i indre Hardanger høsten 2020
Kartlegging av rømt oppdrettslaks i Oselva 2018
Kartlegging av rømt oppdrettslaks i Osenvassdraget i Sogn og Fjordane juni 2019
Kartlegging av rømt oppdrettslaks i Sunnfjord og Sogn høsten 2020
Kartlegging av rømt oppdrettslaks på Sør-Vestlandet høsten 2020
Kartlegging av rømt settefisk og smolt
Kartlegging av sårbar natur på grunt vann
Kartlegging og identifisering av områder egnet for havbruk til havs
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019
Kjøp og salg fra kaikanten kan føre til urettferdig konkurranse
Kjøper du fisk og skaldyr frå privatpersonar?
Kjøperregisteret
Kjøperregisteret – registrering som kjøper av fangst
Kjøperregistrering
Klagesakene for grøne løyve i gruppe A er ferdigbehandla (23.12.14)
Klagesaker
Klagesaker - departementet (NFD)
klagesaker-behandlet-av-naerings-og-fiskeridepartementet-2020
Klagevedtak om fartøy og tillatelser 2020
Klargjøring om samfiske
Kleiva Fiskefarm AS
Kniv mistet i not. Forårsaket hull ved spyling
Knute på opphalertau forårsaket hull i notposen
Knølhval i merd
Kodeliste
Kollaps av fiskekar på grunn av underdimensjonering
Kommersielle tillatelser
Konferanse om redskapsopprydning i Gøteborg
Kongekrabbe
Kongekrabbe
Kongekrabbe
Kongekrabbe
Konsekvensutredning og miljøundersøkelser ved etablering av akvakultur
Konsekvensutredninger
Konsesjoner og deltakeradganger
Kontakt for tekniske problem
Kontakt oss
Kontroll
Kontroll av fiskeriene
Kontroll av levendelagring av torsk i 2020
Kontroll og oppfølging i fisket etter leppefisk
Kontroll og tilsyn
Kontrolloffensiv i skreifisket
Kontrolloffensiv i vinter
Kontrolloffensiven fortsetter etter påske
Korleis måler vi masker i garn?
Korleis vert akvakulturnæringa forvalta?
Korleis vert ressursane i havet forvalta?
Koronatiltak for fiskerinæringen
Krabbe
Krabbeklør beslaglagt etter felles aksjon
Kraftig økning i verdi innenfor pelagisk sektor fra 2019 til 2020
Krav om elektronisk signering av landings- og sluttsedler
Krav til teiner og ruser i fiske etter leppefisk
Krav til trådtykkelse i teiner med rømmingshull
Krav til vekt
Kravet om utmelding av redskap i Lofoten står
Kun 70 rømmingstekniske rapporter er registrert
Kunngjøring av registrerte budgivere til auksjon av produksjonskapasitet
Kunnskap fra utviklingsprosjektene
Kunnskap fra utviklingsprosjektet "Arctic Offshore farming"
Kunnskapsinnhenting om marin forsøpling
Kurs for fiskerikyndige
Kurs for fiskerikyndige utsatt
Kva er marin arealforvalting?
Kvalitet i offisiell statistikk
Kveite over 2 meter
Kvifor ta vare på leppefisken?
Kvotebytte i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen og sild i Nordsjøen
Kvotebytteordning for vassildtråltillatelser
Kvotefaktorer og fartøykvoter for fangst av kongekrabbe
Kvotefaktorer og fartøykvoter for fangst av kongekrabbe
Kvotefaktorer, strukturkvoter og strukturgevinst
Kvotejusteringene for torsk, hyse og sei er klare
Kvotejusteringene for torsk, hyse og sei er klare
Kvoteoverføring av torsk fra 2020 til 2021
Kvoteoverføring av torsk fra 2021 til 2022
Kvoteoverføringer av torsk fra 2021 til 2022
Kvotereduksjon i turistfiske frå nyttår
Kvotesystemet
Kystfiskeappen
Kystfiskeappen
Kystfiskeordningen – meldingsskjema
Kystflåtens blåkveitefiske kan starte 15.mai
Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2020
Kystnære fiskeridata
Kystsel
Kysttorsk
Kysttorsk og skrei i Lofoten 2009: resultater fra DNA-typing av torsk ved bruk av PCR metode
Kysttorsk og skrei i Lofoten 2011: resultater fra DNA-typing av torsk ved bruk av PCR metode
Kystverket bekymret for økende bruk av AIS på fiskeredskap

L

Laks
Laks på land: En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann
Laks, regnbueørret og ørret
Laks, ørret og regnbueørret
Lakserømming i Førdefjorden i Vestland
Lakserømming i Lødingen i Nordland
Lakserømming i Nærøysund i Trøndelag
Lakserømming i Sammelsundet ved Kvaløya i Troms og Finnmark
Lakserømming i Sognefjorden
Lakserømming ved Averøy i Møre og Romsdal i oktober
Lakserømming ved Smøla i Møre og Romsdal
Lakserømming ved Sørøya i Troms og Finnmark
Lakserømminger i Frøyfjorden
Landanlegg
Landbasert akvakultur
Landbaserte anlegg
Landings- og sluttsedlene
Landingsforskriften
Landingsforskriften
Lanserer nytt Akvakulturregister
Lavtemperaturegenskaper til HDPE: Strekktesting ved lave temperaturer
Ledige stillingar
Legemiddel
Leie av fiskefartøy 2022
Leieskipper
Leppefisk
Leppefisk
Leppefisk
Leppefisk-reguleringa 2022
Lerøy Vest AS
Levendelagring
Levendelagring av villfanget fisk
Levendelagring inntil 20 uker
Levendelagring og fangstbasert akvakultur
Leveringsplikt – dokumentasjon
Likestillingserklæring
Lisens for bruk av Fiskeridirektoratets data
Lisenser
Lite lovbrudd i torskefisket så langt
Lofotforskrifta er oppheva – fisket greit gjennomført
Logo
Lokale reguleringer
Lovende samarbeid i Nordfjord
Lover og forskrifter
Lover og regler
Lusetelling- årsak til rømming av fisk ved bruk av orkastnot
Låsen til koblingsslangen mellom brønnbåt og slakteri ble løst ut ved en feil
Låssetjingsplassar
Lærlingkvote
Lønnsom tobis-sesong
Lønnsomhet
Lønnsomhetsundersøkelse
Lønnsomhetsundersøkelse
Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten
Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret
Lønnsomhetsundersøkelser for laks og regnbueørret
Løses 02.12.2020: Problemer med oppdatering av data
Løses 04.07.2020: Problemer med oppdatering av data (løst 06.07.2020)
Løses 07.04.2021: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil
Løses 19.12.2020: Problemer med oppdatering av data
Løses 26.08.2020: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil
Løst 16.03.2020 12:36: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil
Løst 17.03.2020 13:08: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil
Løst 17.06.2020 13:55: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil
Løst 25.02.2021: Problemer med oppdatering av datafiler
Løst notlin kom i propellen på arbeidsbåten
Løst: Enkelte rapporter og registre er utilgjengelige mandag 12. april
Løst: IT-systemer har i dag, 24.02.21, hatt utilsiktet nedetid
Løst: Problemer med visning av kvote på Min side

M

Makrellstørje
Makrellstørje
Makrellstørje
Makrellstørje
Makrellstørje forårsaket hull i not.
Mange beslag i felleskontroll på Vestlandskysten
Mange beslag og 30 anmeldelsar i reiskapskontroll
Mange ulovlige teiner i fredningsområde for hummer
Mange ulovligheter i fisket i påsken
Mangelfulle opplysninger om fangstområde på NEAFC havnestatsmeldinger
Manglende omregning til rund vekt
Manglende rapportering fra fartøy med kongekrabbekvote
Marin forsøpling
Marin forsøpling
Marin kartlegging av fire kystvannforekomster i Vesterålen, Nordland fylke, 2014
Marine verneområder (MPA)
Marint miljø og naturtypar
Matfiskproduksjon
Matfiskproduksjon, laks og regnbueørret
Matfiskproduksjon: laks og regnbueørret 1982-2011
Mekaniske egenskaper til HDPE: Strekktesting ved romtemperatur
Meld deg på kystfiskeordningen
Meld deg på samfiske 2022
Meld deg på Ungdomstillegg 2022
Meld fra om tapt redskap
Meld rømming
Merk-, slipp- og rekreasjonsfisket
Merkeregisteret
Merkeregisteret - innmeldingsgebyr
Merkeregisteret - årlig avgift
Merking
Merknader til forskrift om akvakulturregisteret
Merknader til forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen
Merknader til forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta)
Merknader til forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret
Midlertidig stans i søknader for tillatelser til særlige formål
Midlertidig stilling som direktør for Fiskeridirektoratet
Milepælsrapport: Storskala produksjon av triploid laks under kommersielle forhold
Miljøovervåking etter lakserømminger i Nordland og Troms og Finnmark
Miljøovervåking etter lakserømminger i Trøndelag
Miljøovervåkning
Miljøundersøkelser
Miljøundersøkelser i elver etter rømmingshendelse hos Framnessmolt i 2018
Millioner til anskaffelse av innovasjon
Min side
Min side er ustabil
Min side har fått nytt design
Minsteavstand mellom bruk og henstillingsområde
Minstemål
Minstemål
Minstemål og maksmål
Mogleg lakserømming ved Hadseløya i Nordland
Mowi Norway AS
MTB: Forslag til nytt system for produksjonsregulering og avgrensning av matfiskoppdrett av laks og regnbueoppdrett
Mulig rømmingshendelse i Dønna i Nordland
Mulig ustabilitet fra klokka 16:00 tirsdag 3. september
Muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdrag
Månedsstatistikk Norge Russland
Møte med myndighetene

N

Nasjonal strategisk risikovuering. Ressurskontrollen 2010-2011
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV)
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2015
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2016
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2017
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2018
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2019
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2019
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2020
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2021
Nasjonal strategisk risikovurdering for 2021
Nasjonal strategisk risikovurdering for 2022
Nasjonal strategisk risikovurdering. Ressurskontrollen 2009-2010
Nasjonal strategisk risikovurdering. Ressurskontrollen 2011-2012
Nasjonal strategisk risikovurdering. Ressurskontrollen 2012-2013
Nasjonal strategisk risikovurdering. Ressurskontrollen 2013-2014
NEAFC – registreringsmelding
Nedetid på Min side
Nekton Havbruk AS
Nettsidene, nyheitsbrev og sosiale media
Nettstedskart
No kan du registrere deg til ungdomsfiske
Noen interaktive data tilgjengelig igjen
Nor Seafood AS
Nord for 62° N
Nord for 62° N
Nordlaks Oppdrett AS
Norge slutter seg til samarbeid mot spøkelsesfiske
Norsk fiske i britisk sone i 2022
norsk FMC
Norsk FMC
Norwegian black list
Norwegian FMC's certificate renewal
Notat - Overvåking ifbm. rømming fra lokalitet 10421 Storvikbukta
Notat: Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg på Vestlandet i 2015
Notinspeksjon med ROV
Notkroker og risiko
November 2015
November 2016
November 2017
November 2018
November 2019
November 2020
November 2021
NRS Farming AS
NRS Finnmark AS
Ny brukervennlig kartløsning
Ny DNA-sporing av oppdrettslaks i Agder
Ny elektronisk rapporteringsløsning for fangst av kongekrabbe
Ny forvaltningsmodell havbruk
Ny fritidsfiskeapp i kampen mot spøkelsesfiske og marin forsøpling
Ny rapport fra overvåkningsprogrammet for rømt laks
Ny rapport viser lavere innslag av rømt laks i elvene
Ny skade på havmerden på Frohavet
Ny søknadsportal akvakultur
Nye frister for å kjøpe laksevekst
Nye hummerfredningsområder
Nye krav til automatisk veiesystem i fiskerinæringen
Nye krav til merking og rømmingshull
Nye reguleringer i hvitfisksektoren
Nyheiter på e-post
NYTEK
NYTEK-forskriften
Nytildeling av to reketråltillatelser
Nytt hurtiggående fartøy
Nytt og miljøvennlig hurtiggående fartøy
Nytt toppår for norsk fiskerinæring
Nyttig legemiddeltilsyn
Nær 60 reaksjoner i torskefisket i mars
Næringene må være aktsomme
Nøkkeltall for de norske fiskeriene
Nøkkeltall for norsk havbruksnæring

O

Observasjon og evaluering av utøvelsen av ny forskrift for slipping av makrell fra snurpenot: rapport fra prosjektet « Slipping av makrell ved notfiske høsten 2011 og 2012»
Observatør om bord under fiske etter brisling og sild med kunstig lys, 2010-2012
Offentliggjøring av data om fiskeriaktivitet
Offisiell statistikk
Om biomassestatistikk
Om dataa - fiskeribestandar
Om dataene - blåkveite
Om dataene - fiskeflåten (offisiell statistikk)
Om dataene - fiskermanntallet
Om dataene - gruppering av kvotefaktorer for kystfiskeflåten
Om dataene - kjoperregisteret
Om dataene - kontroll av fangst
Om dataene - Kvotefaktorer og strukturgevinst, andre fartøygrupper
Om dataene - landinger i Norge fordelt på mottak
Om dataene - samfiske
Om dataene - åpen gruppes fiske etter torsk nord for 62° N
Om dataene – Administrative inndragninger
Om dataene – landingsmåned
Om dataene – leppefisk
Om dataene – offisiell statistikk
Om dataene – rømmingsstatistikk
Om Fiskeridirektoratets statistikkbank
Om framdrifta i arbeidet med grøne løyve (14.03.14)
Om framdriften i arbeidet med grøne løyve (17.01.14)
Om IK-akvakultur
Om IUU-listen
Om oss
Om statistikk for akvakultur
Om statistikken - Fiskermanntallet
Om statistikken - Konsesjons- og deltakerregister
Om statistikken - Kvoteregisteret
Om statistikken - Landings- og sluttseddelregister
Om statistikken - Lønnsomhet fiskeflåten
Om statistikken - Merkeregisteret
Om strukturkvoter
Om turistfiskedataene
Om/About Real Time Closure (RTC)
Omorganisering 2021
Omorganisering 2022
Omregningsfaktorer
Omregningsfaktorer for produkter av torsk nord for 62° nord i vintersesongen 2015
Omsetning
Omsetning og merking av hummar
Omsetningskravet i kongekrabbe blir foreslått videreført
Omstendigheter ved rømming
Oppbevare hummar i sjø
Oppdatering av søknaden om klarering av lokalitet i Norskehavet
Oppdatering om rømming fra havmerden på Frohavet
Oppdatering om rømminga i Lekafjorden i Nærøysund
Oppdateringer på sms, e-post eller RSS
Oppdateringsproblemer fangstdata og rapporter
Oppdatert monteringsbeskrivelse for rømmingshull i leppefiskteiner
Oppfølging av vassdrag etter rømminga hjå Midt-Norsk Havbruk
Oppgir ikke korrekt artssammensetning i industrifisket
Oppgradering 2. mars kan medføre ustabilitet for nettsider, skjema og datatrafikk
Oppgradering av brannmur tirsdag 22/06 kl. 16:00-18:00 (kan medføre noe ustabilt nettverk)
Oppgradering av database tirsdag 16.03.2021
Oppgradering av databasen tirsdag 23.03.21 kl. 16-22
Oppgradering av databasene tirsdag 17. november
Oppgradering av databaser
Oppgradering av databaser 30.03.2020
Oppgradering av Min side fredag 15. oktober
Oppgradering av våre skjema torsdag 10. juni
Oppgradering av våre skjema torsdag 4. mars
Opprensking av tapte fiskeredskap 2009
Opprensking av tapte fiskeredskap 2010
Oppretter henstillingsområde for snurrevad ved Valberg
Oppretter henstillingsområder for snurrevad ved Henningsvær
Oppretting av torskekvoter
Opprydding etter Hvaler Skjell AS i Hvaler kommune i Østfold
Oppsummerende rapport vedrørende rømmingen fra lokalitet Skorpo i Hardanger 2014
Oppsummering av erfaringer etter en karsprekk
Oppsummering av gjenfangst av regnbueørret etter rømming fra lokaliteten Stualand i Ålfjorden
Optilicer- losserør knakk og fisk havnet i sjøen
Organisasjonskart
Organisering
Over 1000 garn fjernet fra havbunnen
Over 34 000 registrerte hummarfiskarar
Overføring av torskekvote fra 2020 til 2021
Overføring av torskekvoter fra 2021 til 2022
Overgangsfasen
Overpumping av makrell - effekt på fangstkvalitet. Sammendrag av resultater fra tokt gjennomført i 2012, 2013 og 2014
Oversikt over endringer i Høstingsforskriften
Oversikt over prekvalifisering grøne løyve gruppe B (05.02.14)
Oversikter over datasett - både åpne og sensitive data
Overtredelsesgebyr
Overtredelsesgebyr (OTG)
Overvåking av elv etter rømming ved lokalitet Marøy NØ K. Strømmen Lakseoppdrett i 2018
Overvåking av elver etter rømming av regnbueørret fra lokalitet Overåneset i 2021
Overvåking av elver i indre del av Tingvollfjorden ifbm. fangst av rømt oppdrettslaks høsten 2020
Overvåking av elver i Tosen og Velfjorden ifbm. forekomst av rømt opdrettslaks høsten 2020
Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettsfisk etter smoltrømming fra Akvafarm AS i 2016 og rømming fra Troms fylkeskommune-Wilsgård fiskeoppdrett i 2017
Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks - tiltak etter rømming fra Rauma stamfisk AS i 2017
Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks i Møre og Romsdal høsten 2019
Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks i området Osen - Namsenfjorden
Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks i området Stjørnfjorden - Åfjord
Overvåking av innslag av rømt oppdrettslaks i Vefsna, Fusta, Røssåga og Ranaelva etter rømmingshendelse fra Brattholmen i Herøy
Overvåking av rekebestandene i Barentshavet
Overvåking av rømming fra Lialaks AS i 2018
Overvåking av rømming fra lokalitet i Drevflesa (Bjørøya AS) i Steinsdalselva i 2019
Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv om høsten 2010-2012
Overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene i Nordskag og Heggvika i 2019
Overvåking av vassdrag etter rømming ved lokalitet Ringja i 2019 - MOWI AS
Overvåking av vassdrag etter rømming ved lokalitet Skinnstakkvika i 2018 - Cermaq AS
Overvåking av vassdrag og uttak av rømt fisk etter rømming fra lokaliteten Oterstegdalen - Bolaks AS i 2018
Overvåking av vassdrag og uttak av rømt oppdrettsfisk etter rømming fra lokaliteten Djupestallen - Lerøy Vest AS i 2018
Overvåking etter oppdrettsrømminger Vest-Finnmark 2021
Overvåking etter rømming av regnbueørret i Storfjorden, Norddalsfjorden og Tafjorden
Overvåking etter rømt regnbueaure i elver i Sognefjorden våren 2021
Overvåking høsten 2020 etter rømming av laks i Hundvikfjorden
Overvåking høsten 2020 etter rømming av laks i Vadheimsfjorden
Overvåking i Bortneelva og Eidselva etter rømming fra lokaliteten Løypingsneset i Bremanger i desember 2016
Overvåking ifbm. rømming fra lokalitet 11318 Hallvardøy
Overvåking og kontroll av fisket til tross for korona
Overvåking og tiltak i Steinsdalselva etter rømming fra lokaliteten Raudøya
Overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i forbindelse med mulig ukjent rømming i Sunnhordland høsten 2016
Overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elver om høsten 2013
Overvåkning og uttak etter rømming fra Nova Sea's lokalitet Skonseng i 2016
Overvåkning og uttak etter rømming fra Salmar Nords lokalitet Kvitfloget i 2016
Overvåkning rømt oppdrettslaks i Trøndelag og Nordmøre etter rømminger fra lokalitetene Håbranden, Hofsøya, Omsøyholman og Edøya
Overvåkningsprogram for fiskefôr: årsrapport 2002

P

Pass på å merke teiner og ruser etter det nye kravet
Pelagisk fisk
Pelagisk kontrolloffensiv
Per Sandberg ansatt som vikar
Periodevis stenging av kongekrabbefiske
Periodevis stenging av kongekrabbefiske
Personvern
Personvern i turistfiskeappen
Petroleum og mineralutvinning
Pigghå og fare for rømming
Pigghå – freda, men av og til talrik
Pilotprosjekt Hardangerfjorden: Status i arbeidet i Pilotprosjekt Hardangerfjorden per 31. desember 2013
Planlagt oppgradering av brannmur eksternt fra kl. 16.00 tirsdag 3. november (oppdatert 3.11.20)
Planlagt oppgradering tirsdag 21. september
Planlagt oppgradering tirsdag 28. september
Planlegge
Plast i havet
Politianmeldelse
Posisjonsrapportering
Posisjonsrapportering (VMS)
Predator
Prekvalifisering grøne løyve gruppe B klar (31.01.14)
Presentasjon av framtidig strukturgevinst
Presentasjoner av fremtidig strukturgevinst
Primær- og sekundærsikring
Prinsipper for kommunikasjon og formidling av offisiell statistikk
Prinsipper for retting av feil i publiseringer av offisiell statistikk
Prinsipper for revisjon av offisiell statistikk
Problem med Acos-skjema
Problemer med datafiler for 2020-2022
Problemer med hummerfiskeregistreringen (07.09.21)
Problemer med ID-porten og BankID
Problemer med Min side (Løst)
Problemer med nedetid - saken er løst (14.07.21)
Problemer med oppdatering av tableaurapportar
Problemer med utilsiktet nedetid er løst (14.07.21)
Produksjonsoversikt 2005-2020 (fylke)
Produksjonsoversikt 2017-2020
Profilpalett for designere
Prosedyrer og alternative dokumentasjonsmåter
Prosjekt Havbruk til havs
Prosjekt salgslag. Utvalg som har jobbet med forbedring av regler og rutiner i salgslagene og Fiskeridirektoratet for å fremme en bedre og mer kostnadseffektiv ressurskontroll
Prosjekt salgslag: En kartlegging av salgslagenes og Fiskeridirektoratets virke på de områder en har felles ansvar for ressurskontrollen. Kartlegging av årene 1997-2004
Prosjekt Skalldyroffensiv Region Sør 2006: Sluttrapport for prosjektarbeid - Fase I og II
Prosjektutlysning på merking av kongekrabbe
Protokoller
Prøvefiske etter regnbueaure i Herdlefjorden ett å etter rømmingen ved Angelskår
Prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden
Prøvefisket etter norsk vårgytende sild i Kvænangen stoppes
Prøvetaking av industrifangster ved landing
Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer
Publisering av rapport «Helhetlig risikostyring i akvakulturnæringen»
Pukkellaks
Pukkellaks ved Moskenes i Lofoten
Påbud om bruk av akustiske sendere
Påbud om rømningshull i fisket etter leppefisk
Påbudet om pingere videreføres i 2022
Pålegg om tiltak
Påmelde til hummarfiske
Påmelding til auksjon av laksevekst
Påmelding til kystfiskeordningen
Påmelding til prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden
Påmelding til samfiskeordningen
Påmelding til ungdoms- og rekrutteringsordninger for kongekrabbe i 2021
Påmelding til ungdomstillegg i torskefisket nord for 62°N

Q


R

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62°N
Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert overvåkningsfiske etter håbrann og pigghå
Rapport om kvantifisering av utkast og uregistrert bifangst
Rapport om reke- og krilldød aktualiserer fortsatte tiltak
Rapporter fangst av kongekrabbe i kystfiskeappen
Rapportering
Rapportering av ubearbeidet fangst
Rapportering på havet
Rapportering ved landing
Reaksjoner ved regelbrudd
Reaksjoner ved regelbrudd
Redskapsopprensking
Redskapstyper, seleksjonsinnretninger i fiskeredskaper; Utbredelsesområde for de viktigste regulerte og uregulerte fiskearter i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon
Redusert lønnsomhet og økte kostnader for produsentene av laks og regnbueørret i 2020
Redusert salgsverdi i oppdrettsnæringen i 2020
Redusert utførselskvote for turistfiske
Refordeler ubenyttede tredjelandskvoter
Regelverk og reguleringer
Regionenes oppgaver
Registre
Registre og skjema
Registre og skjema
Registre, statistikk og kart er tilgjengelige
Registrering av kaiselgere i kjøperregisteret
Registrering av nytt landbasert akvakulturanlegg, avdeling eller fellesfunksjon
Registrering av turistfiskebedrift
Registrert uttak av leppefisk i 2016
Reglar for turistfiske
Reglene om overføring av torskekvoter til 2022 er endret
Regnbogeaure på rømmen i Høyanger
Regnbueørret på rømmen i Rogaland og i Møre og Romsdal
Reguleringsmøtet
Reguleringsmøtet våren 2021 er avlyst
Reiskap
Rekordoppslutning om laksevekst
Rekrutteringskvote
Rekrutteringskvoter i åpen gruppe
Rensefisk
Report on Norwegian flag state performance
Resultater fra Pilotprosjekt Hardangerfjorden 2011
Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø
Risiko for hull i notpose ved håndtering av dødfiskhåv
Risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner
Risiko for å miste fisk på sjøen ved heving av kastenot
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013
RSS
Ruseforbudet
Ruser
Ryddingen av forlatte blåskjellanlegg på Skagerrakkysten starter nå
Røkting
Rømming
Rømming av fisk ved opptak av oppdrettsnot
Rømming av laks nord i Trøndelag
Rømming av regnbogeaure i Herdlefjorden i Vestland
Rømming fra brønnbåt avklart
Rømming i Hardangerfjorden
Rømming på Frohavet
Rømmingen av regnbueaure fra Angelskår i Sørfjorden - januar 2015
Rømmingshendelse i forbindelse med dødfiskopptak
Rømmingshendelse i Lebesby
Rømmingshendelse med regnbueørret
Rømmingshendelse med regnbueørret i Fensfjorden i Vestland
Rømmingshendelse ved landbasert anlegg for rognkjeks
Rømmingsomfanget avklart hos Midt-Norsk Havbruk
Rømmingsrisiko ved behandling med helpresenning i merd
Rømmingsteknisk rapport
Rømmingsteknisk utsettelse
Rømmingsåret 2021
Rømt laks i Tingvollfjorden
Rømt oppdrettsfisk i Tingvollfjorden i Møre og Romsdal
Rømt oppdrettslaks i sjø og elv; mengd og opphav
Rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden på Møre og i Tosenfjorden i Nordland
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2017 - rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019
Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2014
Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015
Rømt oppdrettslaks i ytre Sogn og Sunnfjord, og på Sør-Vestlandet
Rømt oppdrettslaks på sørvestlandet
Rømt regnbogeaure i Herdlafjorden i Vestland
Rømt regnbueørret i Radfjorden i Vestland fylke
Rørledninger og kabler i sjø

S

Sal av fangst
Sal og utførsel
Salaks AS
Salgslagene
Salmar Farming AS
Salmar Nord AS
Samandrag av tilsynssakene som ligg til grunn for erfaringsarket «Notinspeksjon med ROV: Fleire tilfelle der skadane på nota ikkje vart oppdaga»
Sameksistens
Samfiske
Samfiske for låssetting
Samfiske i pelagiske fiskerier
Samfiske og samføring av pelagiske fangster: rapport fra arbeidsgruppe
Samfiskeordningen for kystfartøy – torsk, hyse og sei
Samiske fiskeriinteresser
Samtidig undertegning av seddel
Samtidighetskravet vinterfiske 2022
Satsing 1: Open og tydeleg forvalting
Satsing 2: Enkel og føreseieleg forvalting
Satsing 3: Sterkt kompetansemiljø
Satsing 4: Sterk kvalitetskultur
Satsing 5: Brukarvennleg offentleg sektor
Satsingar
Se opptak av rømmingswebinar
Seifisket fortsetter ut året
Seismikk
Seleksjon i leppefiskredskap med 12 mm fluktåpning og inngangssperre
Selfangst
Selfangst uten inspektører
Selskapsrevisjon
Seminar om kartlegging av sårbart naturmangfold
Send oss driftsplan for 2022 og 2023
Sentrale lover og forskrifter
Serverne oppe igjen søndag 17.01, etter å ha vært nede lørdag 16.01.
Settefisk
Settefiskproduksjon
Settefiskproduksjon, laks og regnbueørret
Settefiskproduksjon: laks og regnbueørret 1985-2011
Sikring av landbaserte akvakulturanlegg mot rømming: forslag til manual
SinkabergHansen AS
Siste frist for innsending av søknader for slumpfiskeordningen 2020
Sjakkel hektet i notposen under låring av senterlodd
Sjekkliste
Sjøanlegg
Sjøkreps
Sjøpattedyr
Sjøpattedyr – bifangst
Sjøtjenesten – leie av fiskefartøy 2021
Skal rydde forlatte blåskjellanlegg i Agder
Skjelanalysar av rømt oppdrettslaks frå elvar i Hardanger og Ryfylke hausten 2013
Skjema
Skjema
Skjema
Skjema
Skriftlig veiledning
Slaktemerd- not revnet på grunn av tyngden fra dødfisk
Slange løsnet da en defekt strammestropp sviktet og fisken kunne rømme gjennom et usikret avløpsrør og ut i sjøen
Slette fra manntellet eller endre adresse
Smoltoffensiven 2007: Rapport fra arbeidsgruppen
Småbåtregisteret – registrere båten
Småskala kystfiskefartøy
Småskala kystfiskefartøy
Snøkrabbe
Snøskred traff oppdrettsanlegg
Sporing av fartøy
Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Driva høsten 2015
Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i flere elver i Ryfylke høsten 2013
Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Oselva (Molde) høsten 2015
Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Tingvollfjorden
Sporing av rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden
Spøkelsesfiske
Spørsmål og svar
Spørsmål og svar
Spørsmål og svar om AIS/VMS i fisket etter leppefisk
Spørsmål og svar om auksjon
Spørsmål og svar om kystfiskeappen
Spørsmål og svar om landing og mottak
Stamfisk
Stamfisk
Stang til taknett brakk under en storm, og forårsaket hull i not
Statistikk for akvakultur
Statistikk for akvakultur
Statistikk for akvakultur - Papirskjema
Statistikkalenderen
Statistikkbanken
Statistiske publikasjoner
Statistiske publikasjoner
Status (ja/nei), antall og biomasse
Status for registrerte rømmingstekniske rapporter og informasjonsmøte
Status for rømmingstekniske rapporter oktober
Status gruppe A, B og C (19.06.14)
Stavtau røk under arbeidsoperasjon
Stengte fiskefelt
Sterk strøm førte til at notposen ble løftet opp mot overflaten og kom i kontakt med sjakkel i hanefot
Sterkare miljøprofil ved bruk av forskningsavgifta
Sterke reaksjoner etter tilsyn
Stor gjenfangst etter rømminga i Lekafjorden
Stor interesse for grøne løyve (02.10.13)
Storaksjon mot kongekrabbeomsetning
Store forskjeller i Norden
Store kvalitetsavvik på notinspeksjonar
Stort antall påmeldte til merk- slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje
Straff
Straks søknadsfrist for unntaksvekst i 2022
Strandet hval
Strategi for mineralnæringen: innspill til bruk i utarbeidingen av en strategi for mineralnæringen
Strategi mot rømming
Strategi og satsingar
Strukturkvoteordning – kystflåten
Strømhastigheter ved lokalitet Skorpo i Hardangerfjorden og generelt om strøm
Strømundersøkelser
Sulefisk AS
Svar på søknad om utviklingstillatelser
Svartelister
Svinn i produksjonen 2005-2020 (fylke)
Svinn i produksjonen 2017-2020
Systemrevisjon
Så langt tatt ut 6000 pukkellaks i 30 vassdrag
Sårbare havdjup
Sårbare områder
Særtillatelser
Søkjarliste for grøne løyve, oppdatert (04.10.13)
Søkje om opptak eller overføre mellom blad
Søknad for å delta i hvalfangsten er åpnet
Søknad for å delta i årets hvalfangst er åpnet
Søknad om dispensasjon fra levendelagring inntil 20 uker
Søknader om midlertidig økt MTB på lokalitetsnivå
Søknadsskjema 2017/2018
Sør for 62° N
Sør for 62° N

T

Takk, Liv Holmefjord!
Tal og analyse: fritids- og turistfiske
Tall og analyse
Tall og analyse
Tall og analyse: akvakultur
Tang- og tarehausting
Tapte og funne reiskap
Tare- og algedyrking
Taredyrking gir trolig mindre miljørisiko enn fiskeoppdrett
Tarehøsting
Tau festet rundt stavtau på opplinet not ble oversett da bunnring ble senket
Teiner
Teknisk arbeidsgruppe om fangstregulerende tiltak i trålfisket
Teknisk feil i databaser natt til mandag 5. oktober (Løst 06.10.2020)
Teknisk feil ved fartøy- og seddeldata (Løst 09.03.2020)
Teknisk vurdering av anlegg, Storvika, Tustna kommune
Tekniske krav for dataoverføring
Tekniske krav til vektene
Tekniske problem med it-system 12. januar
Tekniske problem med visning av data
Tellermetodikk - tekniske løsninger og utfordringer i forhold til antall fisk
Tema
Tema
Tematisk fordeling
The «Discard Ban Package» – Norwegian experiences in efforts to improve fisheries exploitation patterns
Tidsserier
Tidsserier - Samfunnsøkonomisk perspektiv - Avsluttet serie
Tidsserier 1986-2008 - Samfunnsøkonomisk perspektiv - Avsluttet serie
Tidsserier 1990-2008 - Samfunnsøkomisk perspektiv - Avsluttet serie
Tilbakekall av ervervstillatelse
Tilbakekall av kjøpetillatelse
Tilbaketrekking av kapasitet
Tildeling av kvote for fangst av kongekrabbe under ungdomsfiskeordningen
Tildeling av nye løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure (28.06.13)
Tildeling og tillatelser
Tildelingsprosessen
Tilgjengelegheitserklæring
Tilgjengelighet og likestilling
Tillatelse til akvakultur på land
Tillatt rapporteringsutstyr og kodelister
Tilpasset maskeåpning vil redusere rømming
Tilsagn om utviklingstillatelser
Tilsagn om visningstillatelse
Tilskot til fiskeriforsking i 2021
Tilskudd til selfangst 2021
Tilskudd til selfangst 2022
Tilstandsanalyse av landbaserte anlegg
Tilsyn
Tilsyn - antall og type
Tilsyn 2020 - Miljøpåverknad frå legemiddel - Utdrag av evalueringsrapport
Tilsyn med stamfisktillatelser
Tilsyn med undervisningstillatelser
Tilsyn med visningstillatelser
Tilsynskampanje med brønnbåter 2018
Tilsynskampanje: risikostyring ved avlusingsoperasjoner
Tilsynskampanjer
Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015
Tiltak for den ansvarliges regning
Tiltak for redusering av hvitfisk i fisket etter tobis
Tiltak mot rømt oppdrettsfisk
Tips og råd
Tips og råd
Tips og råd
Tips og råd
Tips om observasjonar av rømt oppdrettslaks i Hardanger er undersøkt
Tips oss
Tjenesteleverandør
Tjenester på fiskeridir.no midlertidig stengt
Tonnevis med makrell kasta på havet
Toppledermøte på Aqua Nor 2021
Torsk - ferskfiskeordningen
Torskekvotene øker
Torskeruser
Torskeruser - dispensasjoner i 2020
Torskeruser - dispensasjoner i 2021
Torskerømming i Grøtsundet ved Tromsø
Torsketrålere med leveringsplikt
Totalt for hele næringen
Trafikklyssystemet
Transitt
Transport av fisk
Tre ekstra rekrutteringskvoter
Trekking av perleband - høy belastning på not
Trekning av rekrutteringskvoter
Treng fleire inspektørar
Trenger du hjelp?
Trinn for trinn: Hvordan tildele roller i Altinn
Turistfiske
Turistfiske etter kongekrabbe
Turistfiske etter kongekrabbe
Turistfiske – registrere bedriften
Turistfiskebedrifter kan søke om å fange kongekrabbe
Turistfiskebedrifter kan søke om å fange kongekrabbe i kvoteregulert område
Turistfiskedata
Turistfiskerapportering
Tvangsmulkt
Tvangsmulkt ved brudd på havressursloven og deltakerloven
Tverretatleg fagdag om fiskerikriminalitet
Typografi
Tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus

U

Uforutsett vedlikehold av innloggingen til akvakulturregisteret (løst 21.10.21)
Ulovleg omsetnad i fiskeri- og havbruksnæringa
Undersøkelse av maskeåpning og smoltstørrelse
Undersøking av forekomst av rømt laks i Skogseidvatnet og Henangervatnet
Undervisningstillatelser
Undervisningstillatelser
Ungdomsfiske
Ungdomsfiskeordninga er slutt for i år
Ungdomsfiskeordningen
Ungdomsfiskeordningen
Ungdomsfiskeordningen 2022
Ungdomsfiskeordningen – kongekrabbe
Ungdomstillegg
Update on our acceptance environment test.fiskeridir.no
Update on our production environment proxy.fiskeridir.no
Usikkerhet i rømmingsstatistikken vår nettside
Utbetaling av kommunenes andel av vederlag for grønne løyve (22.12.14)
Utbetalinger fra Havbruksfondet
Utbetalinger fra Havbruksfondet klar for 2021
Utforming av regelverk
Utføre
Utførsel
Utlysning av midler: Vekt om bord (pilotprosjekt)
Utlysning: Nytildeling av to nye reketrålkonsesjoner
Utredning av entydige primæridentifikatorer for fiskefartøy og bedre identifikasjon av fritidsfartøy
Utredningsgruppe foreslår omorganisering
Utsatt frist for landbaserte anlegg
Utsatt frist for påmelding til fiske etter makrellstørje
Utsatt frist for rømmingshull i kongekrabbefisket for yrkesfiskere
Utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter
Utsetter etablering av oppdrett i verdensarv-område
Utslipp
Utslipp av legemidler ved behandling av lakselus
Uttak av oppdrettslaks i vassdrag i Hardanger og Sunnhordland i 2012
Uttak av rømt oppdrettslaks i forbindelse med drivtellinger høsten 2019
Uttak av rømt oppdrettslaks i forbindelse med drivtellinger høsten 2020
Uttak av rømt oppdrettslaks i forbindelse med drivtellinger høsten 2021
Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag - undersøkelser høsten 2007
Uttak av slaktet fisk 2005-2020 (fylke)
Uttak av slaktet fisk 2017-2020
Uttrekk fra Fartøyregisteret
Utvida røktingsplikt
Utvidelse av høringsfrist for forskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer
Utvidelse av rapporteringsplikten for alle fiskefartøy
Utvikle
Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk
Utvikling av et overvåkningssystem for å bedre kunnskapen om hvilke effekter rømt oppdrettsfisk kan påføre villfiskbestandene: Rapport fra prosjektgruppen oppnevnt av Fiskeridirektoratet
Utvikling av teknologi for maskinell sortering av dyphavsreker og hvitreker
Utviklingstillatelser
Uvær
Uønskte artar

V

Vannforvaltning
Varsel på sms og e-post
Vederlag for grøne løyve til lakseoppdrett (08.04.14)
Vedlikehold av brannmur (firewall maintenance) tirsdag 16. november
Vedlikehold og reparasjon av posisjonsrapporteringsutstyr
Vedlikeholde og forbedre
Vedtak om konvertering av utviklingstillatelser
Vedtak om konvertering av utviklingstillatelser
Vedtak om konvertering av utviklingstillatelser
Veieplikten for føring av låssatte fangster
Veieplikten for reker
Veieplikten for transport av fisk
Veieplikten for transport av fisk
Veileder for håndtering av makrellstørje i not
Veileder om krav til vekter og automatiske veiesystem til bruk ved landing av fisk
Veiledere
Veiledere, rapporter, høringer
Veiledning om forskningstillatelser
Vekestatistikk
Velger funksjonsorganisering
Vern
Vern av havet er mer enn bare verneområder
Vern av korallrev
Vestfjorden
Vi oppgraderer en av serverne våre tirsdag 18. august fra kl. 16
Vi ønsker forslag til Fiskeridirektoratets Miljøpris 2021
Viderefører dispensasjon fra samtidighetskravet
Vil beholde forbud ved reke- og gytefelt
Vil beskytte kysttorsken mot oppdrett
Vil du lære meir om minstemål?
Vil utvide datainnsamlingen fra den minste flåten
Vindkraft til havs
Visningsanlegg
Visningstillatelser og -anlegg
VMS fartøyinstallasjon
VMS strømbrudd
Vurdering av rømmingshendelser etter orkanen «Nina»
Vurdering av skadet oppdrettskar
Vurdering av årsaken til skade på not ved lokalitet Skorpo i Hardanger
Vågehval – innmelding til eksport


XZ


Æ