Tema

A

Administrativ inndragning av utbytte
Advarsel
Aktsomhetsområder
Aktuelle IK-krav
Aktuelle IK-krav
Aktuelle IK-krav
Aktuelle IK-krav
Akustiske pingere
Akvakultur
Akvakulturforvaltning
Akvakulturloven og forskrifter
Akvakulturregisteret
Akvakulturstatistikk
Akvakultursøknad
Akvakultursøknader
Akvakulturtilsynet 2020
Alger
Alger fører til at oppdrettsfisk dør
Algesituasjonen i nord
Alle 104 søknader om utviklingstillatelser er behandlet
Alle forskningstillatelsene
Alle klagene i gruppe C sendast til departementet (18.09.14)
Alltid oppdaterte rømmingstall
Alternativ overvåking av hard- og blandingsbunn
Analyse av havari av oppdrettsanlegg tilhørende Nord Senja Fiskeindustri AS
Analyse av not etter rømmingen fra lokalitet Skorpo i Hardanger i 2014
Andre arter
Andre fiskearter
Andre lands soner
Andre miljøundersøkelser
Andre registre
Anleggsinspeksjoner kan utsettes
Annet
App for turistfiske
Aqua Nor 2019
Arbeidshefte
Arbeidsoperasjoner
Areal
Arealplaner
Arkiv 2015
Arkiv 2016
Arkiv 2017
Arkiv 2018
Arkiv 2019
Arkiv 2020
Arkiv 2021
Arkiv over fangst og kvoter 2014
Arkiverte vedlegg
Artar
Artssammensetning og lengdefordeling i fisket med småmasket trål etter målartene øyepål og kolmule i perioden 2014-2019
Auction (English version)
Auksjon - Lukket budrunde september 2018
Auksjon august 2020
Auksjon av produksjonskapasitet
Auksjon juni 2018
Automatisert dokumentasjonssystem
Avdekket igjen brudd
Avgift på produksjon av fisk
Avgifter og gebyr
Avgifter og gebyrer
Avklaring om avstand på akustiske pingere
Avklaring om bruk av hydrogensperoksyd og AGD
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaring om utviklingstillatelser
Avklaringar om grøne løvye: Spørsmål og svar (17.09.13)
Avklaringer
Avklaringer
Avklaringer om utviklingstillatelser
Avklaringer om utviklingstillatelser
Avklaringer om utviklingstillatelser
Avkortning av kvote
Avlusingsfartøy - losseslanger sank ned i merd
Avlusingsfartøy-mangelfull sikring av spygatt fører til at fisk som havner på dekk går i sjø
Avlusingsoperasjon- lodd brukt inne i noten førte til hull i notlinet
Avsetningsproblem for kongekrabbe fører til krabbedød
Avslutter dispensasjonsperiode

B

B-undersøkelsen kan utsettes som følge av koronautbruddet
B-undersøkelser
Bakgrunnen for prosjektet
Bedre datagrunnlag når rømming og gjenfangst meldes i Min side
Bedre rømmingssikkerhet på akvakulturanlegg
Beholdning ved månedslutt 2005-2019
Beholdning ved månedslutt 2017-2019 (Produksjonsområde)
Ber om at folk i Sogn melder fra om rømt oppdrettslaks
Beredskapsveileder
Beregning av utkast av torsk i kystfisket
Beskrivelse av havbruksnæringen i området Lofoten til Den norsk-russiske grense: Forvaltningsplan for Barentshavet
Beskrivelse av relevante fiskeredskap og fiskeriaktivitet i Norges Økonomiske Sone
Beslag av ulovlege teiner
Beslag av ulovlege teiner i Møre og Romsdal
Besøks- og leveringsadresser
Betingelser for bruk av fritidsfiskeappen
Bevaringsområder
Bifangst
Bilder
Bindalslaks AS
Biologisk mangfold
Biomasse
Biomassestatistikk
Biomassestatistikk etter fylke
Biomassestatistikk etter produksjonsområde
Bjørøya AS
Bli med å redde torsken!
Blåskjelloffensiven 2008: sluttrapport
Bløtdyr, krepsdyr og pigghuder (skalldyr)
Boda for grøne løyve gruppe B er opna (28.03.14)
Brann på merd
Bremnes-modellen
Bremnes-modellen
Brev og vedtak
Brosjyre om Fiskeridirektoratet
Brudd av stavtau forårsaket av gnag fra slitasje på luseskjørt
Bruk av kartløsningen
Brukar mykje tid på å informere om reglane for turistfiske
Brukerveiledning til rapporter
Brønnbåtkampanje
Bunnfisk
Bærekraftig uttak og bruk av leppefisk: rapport fra «Arbeidsgruppe om bærekraftig uttak og bruk av leppefisk»
Bøter for fiskesmugling


D

Dagens kvotesystem og kortsiktig kvoteleie
Data til forskning
Databasene våre oppgraderes mandag 30. mars fra kl. 16
Datasett - akvakultur
Datasett - fiskeri
Datasett forskning
De fleste interaktive dataene tilgjengelig igjen
De første utviklingstillatelsene er konvertert
Dekorfoto
Dekormønster
Del 1
Del 2
Del 3
Delt kunnskap og erfaring
Deltakelse i fangst av vågehval i 2020
Deltakeradganger (rekrutteringskvoter)
Deltakerforskriften for 2021 er sendt på høring
Deltaking i lukka gruppe
Den første søknaden om klarering av lokalitet i Norskehavet
Den norske tilnærmingen til økosystembasert fiskeriforvaltning
Dispensasjoner fra landingsforskriften
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2014
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2015
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2016
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2017
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2018
Dispensasjoner fra ruseforbudet i 2019
Dispensasjoner fra veieplikten
Dispensasjoner og registreringsordninger
Dispensasjonsordning for mobile kongekrabbekjøp
DNA-sporinger førte til politianmeldelse og gebyr
Doble satser for akvakultursøknader
Dokumentariske bilder
Dokumentasjon (fiskerisporing)
Dokumenter
Dokumenter
Dokumenter
Drift og tilsyn
Driftsplan for akvakulturverksemd
Driftsplanar 2018-2019
Driftsplaner 2019-2020
Driftsplansøknad
Drivtelling av gytefisk, med registrering av innslag og uttak av rømt oppdrettslaks, i lakseførende elver i Nordland og Troms i 2015
Dusørfiske på Trøndelagskysten
Dykkeklubb
Dynamiske laster på oppdrettskar
Død fisk slapp ut under avlusing med Thermolicer
Død fisk ved to anlegg i Troms
Døde og strandete krepsdyr
Dødfisk la seg på sil i karbunn og førte til rømming av fisk
Dødfiskhåndtering

E

Effekter av utslipp av oppdrettsfôr på svamp
Effekter og konsekvenser av krav om doble nøter for torskeoppdrett i Norge
Ei selfangstskute – ingen inspektør
Eitt steg nærare samlokalisering
El-fiske i elver nær settefiskanlegg i Nordland og Troms våren 2016
El-fiske ved settefiskanlegg i Finnmark 2016
Elektronisk rapportering (ERS)
Endelig frist for rømmingsteknisk rapport
Endring av forskrift om grøne løyve (19.09.13)
Endringer i forskrift om IK-akvakultur
Endringer i gebyrsatser
Endringer i landingsforskriften
Engesund Fiskeoppdrett AS
Erfaring om dødfiskutstyr for å redusere rømming
Erfaringer etter orkanen «Nina» 2015
Erfaringer etter orkanen «Nina» 2015
Erfaringsbase
Erfaringsbase rømming
Erfaringsbasen
Erfaringsdeling av rømmingsfarer: Rapport fra prosjektgruppa AkvaBest
ERS – elektronisk rapportering
ERS-visningen i Min Side er for tiden utilgjengelig (Løst 28.09.2020)
Erstatningsnemndene
Erstatningsordninger for norske fiskere
Ervervstillatelse og lignende - behandling av søknader
Estimation of discard of cod (Gadus morhua) in Norwegian gillnet fisheries
Et økonomisk godt år for oppdretterne av laks og regnbueørret i 2018
Etablerer to nye fredningsområder for hummer
Etablering av Salgslagenes side – en felles plattform for salgslagene og Fiskeridirektoratet
Ett direktorat som tjener hele landet
Evaluering av datagrunnlaget 2006–2009 for estimering av andel rømt oppdrettslaks i gytebestanden i norske elver: Forslag til forbedringer i utvalgsmetoder og prøvetakingsmetodikk
Evaluering av føringspoolen for fiskefartøy i pelagisk låssettingsfiske
Evaluering av ordningen med akvakulturtillatelser av laks og regnbueørret til forskningsformål
Evalueringsmøte leppefisk 2016
Evalueringsmøte leppefisk 2019
Evalueringsmøter 2017: Innspill til videre oppfølging av fisket etter leppefisk

F

Fagdag om fiskerikriminalitet i Ålesund
Faggruppa for grøne løyve: Ferdig med klagene i gruppe B (06.12.13)
Faggruppa følgjer planen (30.04.14)
Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs: fiskeriinteresser
Fakta om kystsel
Fanafjorden stenges for fiske
Fangst
Fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område 2020
Fangst og kvoter
Fangst- og reeksportdokumenter for makrellstørje, storøyet tunfisk og sverdfisk
Fangstdata (seddel) koblet med fartøydata
FangstID
FangstID – nyopprettet program for å styrke framtidens fiskerikontroll
Fangstprøvelotteriet
Fangstverdi for 99 millioner inndratt i 2018
Fant fleire brot på utslepp av legemiddel
Fare for at fisk hopper mellom notposens topptau og flytekragens håndlist og ut i sjøen
Fare for rømming ved lusetelling og annen håndtering
Farger
Fartøy i merkeregisteret
Fartøy over 15 meter med flere
Fartøy som fisker med line og not
Fartøy under 15 meter - kystfiskeappen
Fartøy, eier og fisketillatelser
Fartøyregisteret
Fastsetting av kvantum levende fisk ved landing til merd
Feil i visninger av statistikk
Fellesaksjon mot fiskesmugling
Ferdsel ved oppdrettsanlegg
Ferskfiskordningen fortsetter i to uker til
Fikset nettverksproblemer: Tjenestene oppe igjen
Film om marin forsøpling
Finansiering
Finansieringsmuligheter
Finnmarksmodellen og kvotefaktorer
Fire nye erfaringsark i erfaringsbasen
Fiskarmanntalet 2020
Fiskarmanntalet 2021
Fiske i britiske farvann i 2021
Fiske i EU-sonen og i britisk sone
Fiske i EU-sonen og i britisk sone
Fiskefartøy kjøp og bytte
Fiskefartøy og fiskere, konsesjoner og årlige deltakeradganger
Fiskeforsøk og utviklingstiltak - handlingsplaner
Fiskekar revnet i overgang mellom karvegg og bunn
Fiskeoppdrett i sjø: foreslår mer effektiv regulering
Fisker skal ha adgang til veiing ved mottak
Fiskere, fartøy og tillatelser
Fiskere: Lag rømningshull i teinen din!
Fiskeriaktiviteten i området Lofoten – Barentshavet: Delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk
Fiskeridirektoratet avslutter tokt tidligere enn planlagt
Fiskeridirektoratet behandler saker som normalt
Fiskeridirektoratet er 120 år
Fiskeridirektoratet fastsetter administrative omregningsfaktorer for rognkjeks
Fiskeridirektoratet foreslår endringsforskrift og veileder til teknisk forskrift for landbaserte anlegg
Fiskeridirektoratet følger opp rømmingshendelser digitalt
Fiskeridirektoratet om eierkonsentrasjonsbegrensninger
Fiskeridirektoratet om ny lengdegrense i fiskeflåten
Fiskeridirektoratet tilbake på kaiene 11. mai
Fiskeridirektoratet ønsker å leie havgående fartøy
Fiskeridirektoratets anbefalinger vedrørende områder som vurderes som mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet: Tildelingsrunde 2009
Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling
Fiskeridirektoratets Miljøpris til Oppdretternes Miljøservice AS
Fiskeridirektoratets nye kvoteregister
Fiskeridirektoratets oppfølging av salgslagenes kontrollarbeid
Fiskeridirektøren
Fiskeridirektørens forslag til kvoter i åpen gruppe
Fiskeriforskning – tilskudd
Fiskeriforvaltning som tar vare på verdifull marin natur
Fiskeriinteresser mot akvakulturinteresser i kystsoneplan
Fiskermanntallet
Fiskermanntallet
Fiskerne blir hørt i arbeidet med verneplan for Andfjorden
Fiskesmugling og utførsel
Fisket etter leppefisk i 2020
Fisket etter makrellstørje i 2021 for fartøy som fisker med line og for fartøy som fisker med not
Fisket etter makrellstørje i 2021 for merk- slipp og rekreasjonsfiskere
Fisket innenfor ferskfiskordningen forsetter
Fisket innenfor ferskfiskordningen fortsetter
Fjordfiskenemnda
Flere arter på samme lokalitet
Flere registrerte fiskefartøy over 28 meter
Fluktopning og inngangssperre i teiner og ruser
For stor merd eller for mange fisk?
Forankring og nettverk
Forbud mot badebehandling gjelder for nye og oppdaterte gytefelt
Forbud mot å etterlate redskap
Forbudet mot mobile krabbekjøp utsatt i 14 dager
Fordelingen av grønne tillatelser
Forekomst av rømt ungfisk ved settefiskanlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane våren 2017
Forekomst av rømt ungfisk ved settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016
Foreslår ansvarliggjøring av vare- og tjenesteprodusentene i akvakulturnæringen
Foreslår endringer i landingsforskriften
Foreslår endringer i reglene for hvalfangsten
Foreslår nye fredningsområder for hummer
Foreslår rømmingshol i krabbeteiner
Forskningskvote av makrellstørje 2021
Forskningskvoter 2020
Forskningskvoter for 2021
Forskningstillatelser
Forskningstillatelser – resultatrapportering
Forskrifter og info om kart på sms og e-post
Forslag om akustiske pingere i garnfiske
Forslag til endring av deltakerforskriften 2020
Forslag til kortsiktige tiltak for å sikre korrekt registrering av fangst
Forslag til regulering av fangst av kongekrabbe i 2021 er sendt på høring
Forslag til regulering av fangst av sel i Vesterisen og Østisen i 2021 er sendt på høring
Forslag til regulering av fangst av vågehval
Forslag til tiltak for å bedre sameksistensen mellom fiskeri og seismikk
Forsøk med smårekerist
Fortsatt bra lønnsomhet i fiskeflåten
Fortsatt god lønnsomhet for oppdretterne av laks og regnbueørret
Forvaltningen av vanlig uer: Rapport fra arbeidsgruppen som skal gjennomgå reguleringen av kystfisket etter uer nord for 62°N
Forvaltningsplan for raudåte
Forvitring i betongkum førte til rømming fra settefiskanlegg
Frank Bakke-Jensen blir ny fiskeridirektør
Fraråder havvindanlegg ved Sørøya
Freda og delvis freda artar
Fredningstider og -område
Fremjer krav om snarleg reduksjon av industriutslepp
Fritidsfiskar tatt med 60 teiner
Fritidsfiske
Fritidsfiske etter kongekrabbe
Fritidsfiskeappen
Fritidsfiskeappen
Funn av ung laks i fiskemager til sei og torsk i Finnmark
Få oversikt over direktoratets bruk av overtredelsesgebyr
Færre påmeldt til årets hummerfiske – husk å registrere deg
Føring av seddel


H

Handlingsplan
Har du tekniske spørsmål om oppdrett?
Har fiskeriene i Oslofjorden og på Skagerrakkysten noen framtid?
Hardingsmolt AS
Hauge Aqua AS
Havari av oppdrettsanlegg i Finnmark: Analyser av oppdrettsanlegg
Havbeite
Havbeite
Havbruk til havs
Havbruk til havs – områder identifisert
Havbruksfondet
Havbruksfondet: Får penger for klarerte lokaliteter
Havforvaltning
Havmiljø
Havstrategien bør ha fokus på matproduksjon
Heissafjorden
Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak: Beskrivelse av fiskeriaktiviteten
Henningsværboksen er åpen
Henstillingsområde for line sør for Røst
Henstillingsområde for snurrevad i Henningsværstraumen
Henstillingsområde for snurrevad sør for Henningsvær
Heving av gjennomgående håvtau førte til store skader på notposen.
Heving av kjøpt kapasitetsøkning
Historisk merkeregister
Hjelpeverktøy
Hull i not ved bruk av perleband og «badering»
Hummar – oppbevare i sjøen
Hummaren har sommarferie
Hummarfiske
Hummarfiske
Hummarteiner
Hummerdød Øygarden november 2015. Analyser for rester av lusemidler
Hummerdød Øygarden november 2015. Datasimulering, spredning av lusemiddel etter badebehandling
Husk fristen for å sende inn driftsplanene i oppdrett
Husk å melde tap av blåkveitegarn
Hva er FangstID-programmet?
Hva er Fiskeridirektoratets sjøtjeneste?
Hva er IK-akvakultur?
Hva gjør vi når vi ikke er på kaien?
Hva skjer med redskapene vi finner?
Hval
Hvem skal bruke kystfiskeappen?
Hvithval / Beluga whale
Hvithvalen i Hammerfest
Hvithvalen skal behandles med respekt
Hvor mange kontroller er det av fiskerinæringen?
Hvor mye fisk blir levert til fiskemottak i din kommune?
Hvor mye mikroplast kommer fra slitasje på fiskeredskap?
Hvor stor er oppdrettsnæringen i Norge?
Hvordan bli fisker?
Hvordan innføre og utøve internkontroll?
Håndhevelse av pingerpåbudet
Høring om oppdaterte kystnære fiskeridata for Andfjorden
Høring om tiltak for å redusere bifangst av sjøpattedyr
Høring om økosystembasert forvaltning
Høring om økosystembasert forvaltning
Høringsmøte 2020
Høyring om overføring av torskekvote til neste årK

Kaisal
Kaiselger – registering
Kampen mot plast i havet
Kapasitetsauke 2015
Kapasitetsjustering / trafikklyssystem 2017-2018
Kapasitetsjustering / trafikklyssystemet
Kapasitetsjustering / trafikklyssystemet
Kapasitetsøkning
Kapittel 3: Lokalitetsundersøkelse
Kapittel 4: Krav til komponenter
Kapittel 5: Krav til fortøyningsanalyse og utlegg av fortøyning
Kapittel 7: Anleggssertifikat
Kapittel 8: Bruk og vedlikehold
Kar sprakk ved settefiskanlegg
Kart
Kartlegging av mulig rømt oppdrettslaks i elver i midtre Hardangerfjorden juni 2020
Kartlegging av rømt oppdrettslaks i elver i Ryfylke høsten 2019
Kartlegging av rømt oppdrettslaks i indre Hardanger høsten 2020
Kartlegging av rømt oppdrettslaks i Oselva 2018
Kartlegging av rømt oppdrettslaks i Osenvassdraget i Sogn og Fjordane juni 2019
Kartlegging av rømt oppdrettslaks i Sunnfjord og Sogn høsten 2020
Kartlegging av rømt oppdrettslaks på Sør-Vestlandet høsten 2020
Kartlegging av rømt settefisk og smolt
Kartlegging og identifisering av områder egnet for havbruk til havs
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019
Kjøp og salg fra kaikanten kan føre til urettferdig konkurranse
Kjøper du fisk og skaldyr frå privatpersonar?
Kjøperregister
Kjøperregisteret
Kjøperregistrering
Klagesakene for grøne løyve i gruppe A er ferdigbehandla (23.12.14)
Klagesaker
Klagesaker - departementet (NFD)
klagesaker-behandlet-av-naerings-og-fiskeridepartementet-2020
Klagevedtak om fartøy og tillatelser 2020
Klart for søknader om kapasitetsjusteringer i produksjonsområder
Kleiva Fiskefarm AS
Kniv mistet i not. Forårsaket hull ved spyling
Knute på opphalertau forårsaket hull i notposen
Knølhval i merd
Kodeliste
Kollaps av fiskekar på grunn av underdimensjonering
Kommersielle tillatelser
Konferanse om marin forsøpling i Lofoten i oktober
Konferanse om redskapsopprydning i Gøteborg
Kongekrabbe
Kongekrabbe
Kongekrabbe
Kongekrabbe
Konsekvensutredning og miljøundersøkelser ved etablering av akvakultur
Konsekvensutredninger
Konsesjoner og deltakeradganger
Kontakt for tekniske problem
Kontakt oss
Kontroll
Kontroll av fiskeriene
Kontroll av levendelagring av torsk i 2020
Kontroll døgnet rundt i skreisesongen
Kontroll med fiskeriene i 2019
Kontroll og oppfølging i fisket etter leppefisk
Kontroll og tilsyn
Kontrolloffensiv i skreifisket
Kontrolloffensiven fortsetter etter påske
Korleis måler vi masker i garn?
Korleis vert akvakulturnæringa forvalta?
Korleis vert ressursane i havet forvalta?
Koronatiltak for fiskerinæringen
Krabbe
Krabbeklør beslaglagt etter felles aksjon
Kraftig økning i verdi innenfor pelagisk sektor fra 2019 til 2020
Krav om elektronisk signering av landings- og sluttsedler
Krav om rømmingshull i krabbeteiner
Krav til vekt
Kravet om utmelding av redskap i Lofoten står
Kravet til AIS i fisket etter leppefisk
Kunngjøring av registrerte budgivere til auksjon av produksjonskapasitet
Kunngjøring: Søknad om klarering av lokalitet for akvakultur i Norskehavet
Kunnskap fra utviklingsprosjektene
Kunnskap fra utviklingsprosjektet "Arctic Offshore farming"
Kunnskapsinnhenting om marin forsøpling
Kurs i kystsoneforvaltning
Kva er marin arealforvalting?
Kvifor ta vare på leppefisken?
Kvotebytte i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen og sild i Nordsjøen
Kvotefaktorer og fartøykvoter for fangst av kongekrabbe
Kvotejusteringene for torsk, hyse og sei er klare
Kvotejusteringene for torsk, hyse og sei er klare
Kvotemeldinga
Kvoteoverføring av torsk fra 2020 til 2021
Kvotereduksjon i turistfiske frå nyttår
Kystfiskeappen
Kystfiskeappen
Kystfiskekvoten – meldingsskjema
Kystfiskeordningen
Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2019
Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2020
Kystflåtens direktefiske etter blåkveite 2020
Kystnære fiskeridata
Kystsel
Kysttorsk og skrei i Lofoten 2009: resultater fra DNA-typing av torsk ved bruk av PCR metode
Kysttorsk og skrei i Lofoten 2011: resultater fra DNA-typing av torsk ved bruk av PCR metode
Kystverket bekymret for økende bruk av AIS på fiskeredskap

L

Laks
Laks på land: En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann
Laks, regnbueørret og ørret
Laks, ørret og regnbueørret
Lakserømming i Førdefjorden i Vestland
Lakserømming i Lødingen i Nordland
Lakserømming i Nærøysund i Trøndelag
Lakserømming i Sammelsundet ved Kvaløya i Troms og Finnmark
Lakserømming i Sognefjorden
Lakserømming ved Averøy i Møre og Romsdal i oktober
Lakserømming ved Smøla i Møre og Romsdal
Lakserømming ved Sørøya i Troms og Finnmark
Lakserømminger i Frøyfjorden
Landbasert akvakultur
Landbaserte anlegg
Landings- og sluttsedlene
Landingsforskriften
Landingsforskriften
Lanserer nytt Akvakulturregister
Lavtemperaturegenskaper til HDPE: Strekktesting ved lave temperaturer
Ledige stillingar
Legemiddelkampanjen
Legemiddelkampanjen
Leieskipper
Leppefisk
Leppefisk
Leppefisk
Leppefisk-reguleringa 2021
Lerøy Vest AS
Levendelagring
Levendelagring av villfanget fisk
Levendelagring inntil 20 uker
Levendelagring og fangstbasert akvakultur
Leveringsplikt – dokumentasjon
Lisens for bruk av Fiskeridirektoratets data
Lisenser
Lofotfiskere: Meld ut redskapen!
Logo
Lokale reguleringer
Lover og forskrifter
Lover og regler
Lærlingkvote
Lønnsom tobis-sesong
Lønnsomhet
Lønnsomhetsundersøkelse
Lønnsomhetsundersøkelse
Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten - publikasjon
Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret
Lønnsomhetsundersøkelsen for fiskeflåten
Lønnsomhetsundersøkelser for laks og regnbueørret
Løses 02.12.2020: Problemer med oppdatering av data
Løses 04.07.2020: Problemer med oppdatering av data (løst 06.07.2020)
Løses 07.04.2021: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil
Løses 19.12.2020: Problemer med oppdatering av data
Løses 26.08.2020: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil
Løst 16.03.2020 12:36: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil
Løst 17.03.2020 13:08: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil
Løst 17.06.2020 13:55: Duplikater - dokumentnummer/linjenummer - 2020-fil
Løst 25.02.2021: Problemer med oppdatering av datafiler
Løst notlin kom i propellen på arbeidsbåten
LØST: Enkelte rapporter og registre er utilgjengelige mandag 12. april
Løst: IT-systemer har i dag, 24.02.21, hatt utilsiktet nedetid

M

Makrellstørje
Makrellstørje
Makrellstørje i oppdrettsmerd i Trøndelag
Mange beslag etter kontroll på Sunnmøre
Mange beslag langs Agderkysten
Mange eierløse blåskjellanlegg fjernet i Nordland
Mange kommunale kystsoneplaner trenger revidering
Mange vil tråle etter raudåte
Mangelfulle opplysninger om fangstområde på NEAFC havnestatsmeldinger
Manglende rapportering av bifangst av sjøpattedyr kan få store følger
Manglende rapportering fra fartøy med kongekrabbekvote
Marin forsøpling
Marin kartlegging av fire kystvannforekomster i Vesterålen, Nordland fylke, 2014
Marine verneområder (MPA)
Matfiskproduksjon
Matfiskproduksjon, laks og regnbueørret
Matfiskproduksjon: laks og regnbueørret 1982-2011
Mekaniske egenskaper til HDPE: Strekktesting ved romtemperatur
Meld fra om tapt redskap
Meld rømming
Melding om rømming av fisk på Frøya
Mellomlagring av leppefisk skal rapporterast til Kystvakten
Mer effektiv ressurskontroll
Merk-, slipp- og rekreasjonsfisket
Merkeregisteret
Merkeregisteret - innmeldingsgebyr
Merkeregisteret - årlig avgift
Merkeregisteret – faktura
Merkeregisteret – innmelding, endring og sletting
Merking
Merknader til forskrift om akvakulturregisteret
Merknader til forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen
Merknader til forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (havbeiteforskrifta)
Merknader til forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret
Midlertidig stans i søknader for tillatelser til særlige formål
Midlertidig stilling som direktør for Fiskeridirektoratet
Milepælsrapport: Storskala produksjon av triploid laks under kommersielle forhold
Miljøovervåking etter lakserømminger i Nordland og Troms og Finnmark
Miljøovervåking etter lakserømminger i Trøndelag
Miljøovervåking etter settefisk-rømming i Troms
Miljøundersøkelse
Miljøundersøkelser i elver etter rømmingshendelse hos Framnessmolt i 2018
Min side
Min side er stengt
Min side er ustabil
Min side har fått nytt design
Minner om kongekrabbestans
Minstemål
Minstemål
Minstemål og maksmål
Mobile mottak av kongekrabbe må godkjennes av Mattilsynet
Mogleg lakserømming ved Hadseløya i Nordland
Mowi Norway AS
MTB på lokalitetsnivå og driftsplaner
MTB: Forslag til nytt system for produksjonsregulering og avgrensning av matfiskoppdrett av laks og regnbueoppdrett
Mulig ustabilitet fra klokka 16:00 tirsdag 3. september
Muligheter og teknologiske løsninger for å fjerne rømt oppdrettsfisk fra lakseførende vassdrag
Månedsstatistikk Norge Russland
Møte med myndighetene
Møte om økosystembasert forvaltning

N

Nasjonal strategisk risikovuering. Ressurskontrollen 2010-2011
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV)
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2015
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2016
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2018
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2019
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2019
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2020
Nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV) for 2021
Nasjonal strategisk risikovurdering 2020
Nasjonal strategisk risikovurdering for 2021
Nasjonal strategisk risikovurdering. Ressurskontrollen 2009-2010
Nasjonal strategisk risikovurdering. Ressurskontrollen 2011-2012
Nasjonal strategisk risikovurdering. Ressurskontrollen 2012-2013
Nasjonal strategisk risikovurdering. Ressurskontrollen 2013-2014
NEAFC – registreringsmelding
Neddreping av sild på Haltenbanken
Nedgang i kvantum, men høyere priser på viktige fiskeslag
Nei til kommunalt forbud mot høsting av tare
Nekton Havbruk AS
Nettstedskart
NFD har fastsatt endringer i teknisk forskrift for landbaserte akvakulturanlegg
No kan du registrere deg til ungdomsfiske
Noen interaktive data tilgjengelig igjen
Nor Seafood AS
Nor-Fishing 2018
Nord for 62° N
Nord for 62° N
Nordlaks Oppdrett AS
Norge slutter seg til samarbeid mot spøkelsesfiske
norsk FMC
Norsk FMC
Norsk Havbrukssenter Oppdrett AS
Norwegian black list
Notat: Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg på Vestlandet i 2015
Notkroker og risiko
November 2015
November 2016
November 2017
November 2018
November 2019
NRS Farming AS
NRS Finnmark AS
Ny app for fritidsfiske
Ny brukervennlig kartløsning
Ny elektronisk rapporteringsløsning for fangst av kongekrabbe
Ny forvaltningsmodell havbruk
Ny fritidsfiskeapp i kampen mot spøkelsesfiske og marin forsøpling
Ny rapport fra overvåkningsprogrammet for rømt laks
Ny regionstruktur i Fiskeridirektoratet
Ny skade på havmerden på Frohavet
Nye fredingsområde for hummar trer i kraft 1. oktober
Nye frister for å kjøpe laksevekst
Nye fylker og kommuner
Nye kommune- og fylkesnummer i merkeregisteret
Nye krav til automatisk veiesystem i fiskerinæringen
Nye reguleringer i hvitfisksektoren
Nye retningslinjer for turistfiske av kongekrabbe
Nyheiter på e-post
NYTEK
NYTEK-forskriften
Nytt akvakulturregister
Nytt hurtiggående fartøy
Nytt kontrollverktøy er en suksess
Nytt og miljøvennlig hurtiggående fartøy
Nytt stort beslag i fritidsfiske
Næringene må være aktsomme
Nøkkeltall for de norske fiskeriene
Nøkkeltall for norsk havbruksnæring

O

Observasjon og evaluering av utøvelsen av ny forskrift for slipping av makrell fra snurpenot: rapport fra prosjektet « Slipping av makrell ved notfiske høsten 2011 og 2012»
Observatør om bord under fiske etter brisling og sild med kunstig lys, 2010-2012
Offentliggjøring av data om fiskeriaktivitet
Om biomassestatistikk
Om dataene - blåkveite
Om dataene - fiskeflåten (offisiell statistikk)
Om dataene - fiskermanntallet
Om dataene - gruppering av kvotefaktorer for kystfiskeflåten
Om dataene - kjoperregisteret
Om dataene - kontroll av fangst
Om dataene - landinger i Norge fordelt på mottak
Om dataene - samfiske
Om dataene - åpen gruppes fiske etter torsk nord for 62° N
Om dataene – landingsmåned
Om dataene – leppefisk
Om dataene – offisiell statistikk
Om dataene – rømmingsstatistikk
Om Fiskeridirektoratets statistikkbank
Om framdrifta i arbeidet med grøne løyve (14.03.14)
Om framdriften i arbeidet med grøne løyve (17.01.14)
Om fremtidens fiskerikontroll
Om IK-akvakultur
Om IUU-listen
Om kartdata
Om kartdata – akvakultur
Om kartdata – fiskeri
Om kartdata – plan og sjøareal
Om nedlasting av geodata
Om oss
Om regulering av fisket etter makrellstørje i 2020
Om reguleringsmøtet juni 2019
Om statistikk for akvakultur
Om statistikken - Fiskermanntallet
Om statistikken - Konsesjons- og deltakerregister
Om statistikken - Kvoteregisteret
Om statistikken - Landings- og sluttseddelregister
Om statistikken - Lønnsomhet fiskeflåten
Om statistikken - Merkeregisteret
Om strukturkvoter
Om turistfiskedataene
Om/About Real Time Closure (RTC)
Om/About Real Time Closure (RTC)
Omregningsfaktorer
Omregningsfaktorer for produkter av torsk nord for 62° nord i vintersesongen 2015
Omsetning og merking av hummar
Omstendigheter ved rømming av oppdrettsfisk
Oppbevare hummar i sjø
Oppdatering om rømming fra havmerden på Frohavet
Oppdatering om rømming i Nordland
Oppdatering om rømming i Vest-Finnmark
Oppdatering om rømming på Hitra
Oppdatering om rømmingen i Sogn
Oppdatering om rømmingen i Sogn
Oppdateringsproblemer fangstdata og rapporter
Oppdatert om rømming i Sognefjorden
Oppdaterte gjenfangsttall fra Tosenfjorden
Oppdrettarar får kompensasjon etter algeoppblomstringa i vår
Oppgir ikke korrekt artssammensetning i industrifisket
Oppgradering 2. mars kan medføre ustabilitet for nettsider, skjema og datatrafikk
Oppgradering av database tirsdag 16.03.2021
Oppgradering av databasen tirsdag 23.03.21 kl. 16-22
Oppgradering av databasene tirsdag 17. november
Oppgradering av databaser
Oppgradering av databaser 30.03.2020
Oppgradering av våre skjema torsdag 4. mars
Opprensking av tapte fiskeredskap 2009
Opprensking av tapte fiskeredskap 2010
Oppretter henstillingsområde for snurrevad ved Valberg
Oppretter henstillingsområder for snurrevad ved Henningsvær
Oppretting av torskekvoter
Opprydding etter Hvaler Skjell AS i Hvaler kommune i Østfold
Oppstart for evaluering av føringspoolen
Oppsummerende rapport vedrørende rømmingen fra lokalitet Skorpo i Hardanger 2014
Oppsummering av erfaringer etter en karsprekk
Oppsummering av gjenfangst av regnbueørret etter rømming fra lokaliteten Stualand i Ålfjorden
Opptelling etter rømming i Trøndelag
Optilicer- losserør knakk og fisk havnet i sjøen
Ordningen med forskningstillatelser er evaluert
Organisasjonskart
Organisering
Over 34 000 registrerte hummarfiskarar
Overføring av torskekvote fra 2020 til 2021
Overføring av torskekvoter fra 2021 til 2022
Overgangsfasen
Overpumping av makrell - effekt på fangstkvalitet. Sammendrag av resultater fra tokt gjennomført i 2012, 2013 og 2014
Oversikt over prekvalifisering grøne løyve gruppe B (05.02.14)
Oversikt over tapte og funne reiskap
Oversikter over datasett - både åpne og sensitive data
Overtredelsesgebyr
Overtredelsesgebyr
Overvåker miljøpåvirkningen
Overvåker vassdrag i Nordland
Overvåking av elv etter rømming ved lokalitet Marøy NØ K. Strømmen Lakseoppdrett i 2018
Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettsfisk etter smoltrømming fra Akvafarm AS i 2016 og rømming fra Troms fylkeskommune-Wilsgård fiskeoppdrett i 2017
Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks - tiltak etter rømming fra Rauma stamfisk AS i 2017
Overvåking av elver og uttak av rømt oppdrettslaks i Møre og Romsdal høsten 2019
Overvåking av innslag av rømt oppdrettslaks i Vefsna, Fusta, Røssåga og Ranaelva etter rømmingshendelse fra Brattholmen i Herøy
Overvåking av rekebestandene i Barentshavet
Overvåking av rømming fra Lialaks AS i 2018
Overvåking av rømming fra lokalitet i Drevflesa (Bjørøya AS) i Steinsdalselva i 2019
Overvåking av rømt oppdrettslaks i elv om høsten 2010-2012
Overvåking av rømt oppdrettslaks i Trøndelag etter rømminger fra lokalitetene i Nordskag og Heggvika i 2019
Overvåking av vassdrag etter rømming ved lokalitet Ringja i 2019 - MOWI AS
Overvåking av vassdrag etter rømming ved lokalitet Skinnstakkvika i 2018 - Cermaq AS
Overvåking av vassdrag og uttak av rømt fisk etter rømming fra lokaliteten Oterstegdalen - Bolaks AS i 2018
Overvåking av vassdrag og uttak av rømt oppdrettsfisk etter rømming fra lokaliteten Djupestallen - Lerøy Vest AS i 2018
Overvåking høsten 2020 etter rømming av laks i Vadheimsfjorden
Overvåking i Bortneelva og Eidselva etter rømming fra lokaliteten Løypingsneset i Bremanger i desember 2016
Overvåking og kontroll av fisket til tross for korona
Overvåking og tiltak i Steinsdalselva etter rømming fra lokaliteten Raudøya
Overvåking og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i forbindelse med mulig ukjent rømming i Sunnhordland høsten 2016
Overvåkingsprogram for rømt oppdrettslaks i vassdrag
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elv og sjø etter rømming fra havmerd i Frohavet høsten 2018
Overvåkning av rømt oppdrettslaks i elver om høsten 2013
Overvåkning og uttak etter rømming fra Nova Sea's lokalitet Skonseng i 2016
Overvåkning og uttak etter rømming fra Salmar Nords lokalitet Kvitfloget i 2016
Overvåkningsprogram for fiskefôr: årsrapport 2002

P

Pass på fiskeredskapen
Pass på hvor du setter hummerteiner
Pelagisk fisk
Per Sandberg ansatt som vikar
Periodevis stenging av kongekrabbefiske
Personvern
Personvern i elektroniske skjema
Personvern i turistfiskeappen
Personvern på fiskeridir.no
Personvernerklæring
Pigghå gjennom not
Pigghå og fare for rømming
Pigghå – freda, men av og til talrik
Pilotprosjekt Hardangerfjorden: Status i arbeidet i Pilotprosjekt Hardangerfjorden per 31. desember 2013
Planlagt oppgradering av brannmur eksternt fra kl. 16.00 tirsdag 3. november (oppdatert 3.11.20)
Planlegge
Plast i havet
Politianmeldelse
Posisjonsrapportering
Posisjonsrapportering (VMS)
Prekvalifisering grøne løyve gruppe B klar (31.01.14)
Presisering vedrørende pressemelding om DNA-sporinger som førte til politianmeldelse og gebyr
Prioriteringene for akvakulturtilsynet 2020 er klare
Problemer med Min Side
Problemer med Min side (Løst)
Problemer med oppdatering av tableaurapportar
Problemer med visning av kvote på Min side
Produksjonsoversikt 2005-2019
Produksjonsoversikt 2017-2019
Profil
Profilpalett for designere
Prosedyrer og alternative dokumentasjonsmåter
Prosjekt salgslag. Utvalg som har jobbet med forbedring av regler og rutiner i salgslagene og Fiskeridirektoratet for å fremme en bedre og mer kostnadseffektiv ressurskontroll
Prosjekt salgslag: En kartlegging av salgslagenes og Fiskeridirektoratets virke på de områder en har felles ansvar for ressurskontrollen. Kartlegging av årene 1997-2004
Prosjekt Skalldyroffensiv Region Sør 2006: Sluttrapport for prosjektarbeid - Fase I og II
Protokoller
Prøvefiske etter regnbueaure i Herdlefjorden ett å etter rømmingen ved Angelskår
Prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden
Prøvefisket etter norsk vårgytende sild i Kvænangen stoppes inntil videre
Prøvefisket etter norsk vårgytende sild i Kvænangen stoppes
Prøvetaking av industriråstoff og seddelskriving ved landing - Forslag til forbedringer
Påbud om bruk av akustiske sendere
Påbud om rømningshull i fisket etter leppefisk
Pålagt miljøovervaking etter rømming i Sogn
Pålegg om tiltak
Pålegg om utvidet gjenfangst etter rømt oppdrettslaks på Sunnmøre
Påmelde til hummarfiske
Påmelding til auksjon av laksevekst
Påmelding til fisket etter makrellstørje i 2021 for fartøy som fisker med line og not
Påmelding til merk-, slipp- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje i 2021
Påmelding til prøvefiske med reketrål i Porsangerfjorden
Påmelding til ungdomstillegg i torskefisket nord for 62°N

Q


R

Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62°N
Rapport fra arbeidsgruppen som har vurdert overvåkningsfiske etter håbrann og pigghå
Rapport om reke- og krilldød aktualiserer fortsatte tiltak
Rapport: «Opprydding etter Hvaler Skjell AS i Hvaler kommune i Østfold»
Rapporten fra brønnbåtkampanjen
Rapporter fangst av kongekrabbe i kystfiskeappen
Rapportering
Rapportering for turistfiskebedrifter
Rapportering på havet
Rapportering ved landing
Rapporterte rømminger
Reaksjonar ved regelbrot
Reaksjoner ved regelbrudd
Redskap for en halv million returnert til fiskerne
Redskapsopprensking
Redskapstyper, seleksjonsinnretninger i fiskeredskaper; Utbredelsesområde for de viktigste regulerte og uregulerte fiskearter i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon
Redusert utførselskvote for turistfiske
Regelverk og reguleringer
Regionenes oppgaver
Registre
Registre og skjema
Registre og skjema
Registrering av nytt landbasert akvakulturanlegg
Registrering av turistfiskebedrift
Registrert uttak av leppefisk i 2016
Reglar for turistfiske
Regler for hvalsafari er vedtatt
Regnbogeaure på rømmen i Høyanger
Regulering av Lofotfisket 2020
Reguleringsmøtet
Reguleringsmøtet våren 2021 er avlyst
Reguleringsmøtet – arena for gode diskusjoner
Reiskap
Rekordbeslag av teiner
Rekordoppslutning om laksevekst
Rensefisk
Report on Norwegian flag state performance
Resultat fra fangstprøver på Min side
Resultater fra Pilotprosjekt Hardangerfjorden 2011
Resultatrapportering fra undervisningstillatelser
Retningslinjer for arbeid med kystsoneplanlegging i Fiskeridirektoratet
Revidering av forurensningsregelverket for akvakultur i sjø
Revidert veileder for søknad om forskningstillatelse
Risiko for hull i notpose ved håndtering av dødfiskhåv
Risiko for rømming knyttet til brønnbåtoperasjoner
Risiko for å miste fisk på sjøen ved heving av kastenot
Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013
RSS
Ruseforbudet
Ruser
Røkting
Rømming
Rømming av fisk ved opptak av oppdrettsnot
Rømming av oppdrettslaks i Troms
Rømming fra brønnbåt avklart
Rømming fra settefiskanlegg i Troms
Rømming i Finnmark
Rømming i Hardanger
Rømming i Hardangerfjorden
Rømming i Nordland
Rømming i Tosenfjorden i Bindal kommune i Nordland
Rømming i Troms
Rømming i Trøndelag
Rømming i Vest-Finnmark
Rømming på Frohavet
Rømming på Frøya
Rømming på Hitra
Rømming på Hitra i august
Rømmingen av regnbueaure fra Angelskår i Sørfjorden - januar 2015
Rømmingen på Frøya
Rømminger på Sunnmøre
Rømmingsrisiko ved behandling med helpresenning i merd
Rømmingstall fra settefiskanlegg i Troms
Rømt fisk i Skogseid- og Henangervatnet i Hordaland
Rømt laks i Tingvollfjorden
Rømt oppdrettsfisk i Tingvollfjorden i Møre og Romsdal
Rømt oppdrettslaks i Ryfylke
Rømt oppdrettslaks i sjø og elv; mengd og opphav
Rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden på Møre og i Tosenfjorden i Nordland
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2017 - rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2019
Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2014
Rømt oppdrettslaks i vassdrag. Rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet 2015
Rømt oppdrettslaks i ytre Sogn og Sunnfjord, og på Sør-Vestlandet
Rømt oppdrettslaks på sørvestlandet
Rømt oppdrettslaks Sunnmøre
Rømt regnbogeaure i Herdlafjorden i Vestland

S

Sal av fangst
Sal og utførsel
Salaks AS
Salgslagene blir stadig bedre på ressurskontroll
Salgslagenes sider
Salmar Farming AS
Salmar Nord AS
Samfiske
Samfiske for låssetting
Samfiske i fisket etter torsk, hyse og sei (nord for 62°N)
Samfiske i pelagiske fiskerier
Samfiske og samføring av pelagiske fangster: rapport fra arbeidsgruppe
Samfiskeordningen for kystfartøy – torsk, hyse og sei
Samfunnsoppdrag og satsingar
Samtidig undertegning av seddel
Samtidighetskravet vinterfiske 2021
Satsing 1: Open og tydeleg forvalting
Satsing 2: Enkel og føreseieleg forvalting
Satsing 3: Sterkt kompetansemiljø
Satsing 4: Sterk kvalitetskultur
Satsing 5: Brukarvennleg offentleg sektor
Se fangststatistikk for åpen gruppe
Seifisket fortsetter ut året
Seismikk
Seleksjon i leppefiskredskap med 12 mm fluktåpning og inngangssperre
Selfangst
Selfangst uten inspektører
Selskapsrevisjon
Send oss forslag til Miljøprisen 2019
Sentrale lover og forskrifter
Serverne oppe igjen søndag 17.01, etter å ha vært nede lørdag 16.01.
Settefisk
Settefiskproduksjon
Settefiskproduksjon, laks og regnbueørret
Settefiskproduksjon: laks og regnbueørret 1985-2011
Sikring av landbaserte akvakulturanlegg mot rømming: forslag til manual
Siste frist for innsending av søknader for slumpfiskeordningen 2020
Sjakkel hektet i notposen under låring av senterlodd
Sjekkliste
Sjøanlegg
Sjøareal
Sjøkreps
Sjøpattedyr
Sjøpattedyr – bifangst
Sjøtjenesten ønsker å leie torsketråler
Sjøtjenesten – leie av fiskefartøy 2021
Skal rydde forlatte blåskjellanlegg i Agder
Skjelanalysar av rømt oppdrettslaks frå elvar i Hardanger og Ryfylke hausten 2013
Skjema
Skjema
Skjema
Skjema
Skjema for årets leppefisksesong er klare
Skriftlig veiledning
Slaktemerd- not revnet på grunn av tyngden fra dødfisk
Slange løsnet da en defekt strammestropp sviktet og fisken kunne rømme gjennom et usikret avløpsrør og ut i sjøen
Slette eller endre opplysninger
Smoltoffensiven 2007: Rapport fra arbeidsgruppen
Småbåtregisteret – registrere båten
Snøskred traff oppdrettsanlegg
Sporing av fartøy
Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Driva høsten 2015
Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i flere elver i Ryfylke høsten 2013
Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Oselva (Molde) høsten 2015
Sporing av rømt oppdrettslaks fanget i Tingvollfjorden
Sporing av rømt oppdrettslaks i Tingvollfjorden
Sprenging av not – rapportering
Spøkelsesfiske
Spørsmål og svar
Spørsmål og svar
Spørsmål og svar om AIS/VMS i fisket etter leppefisk
Spørsmål og svar om auksjon
Spørsmål og svar om kystfiskeappen
Spørsmål og svar om landing og mottak
Stadig flere vassdrag overvåkes for rømt laks
Stamfisk
Stamfisk
Stang til taknett brakk under en storm, og forårsaket hull i not
Statistikk - alternativt hierarki
Statistikk for akvakultur
Statistikk for akvakultur
Statistikk for akvakultur - Papirskjema
Statistikkalenderen
Statistikkbanken
Statistiske publikasjoner
Statistiske publikasjoner
Status (ja/nei), antall og biomasse
Status gruppe A, B og C (19.06.14)
Stenging av fangst av kongekrabbe for turistfiskebedrifter
Stengte fiskefelt
Stengte områder 2012-2014
Stengte områder 2012-2014
Stengte områder 2015-2018 (Nordsjøen og Skagerrak)
Stengte områder 2015-2018 (Nordsjøen og Skagerrak)
Stengte områder 2019-2020
Sterk strøm førte til at notposen ble løftet opp mot overflaten og kom i kontakt med sjakkel i hanefot.
Sterkare miljøprofil ved bruk av forskningsavgifta
Stopp i fisket innenfor ferskfiskordningen
Stor interesse for grøne løyve (02.10.13)
Stor kveite
Store bøter gitt for fiskesmugling
Store forskjeller i Norden
Stort beslag etter fellesaksjon
Straff
Straks søknadsfrist for unntaksvekst i 2022
Strandet hval
Strategi for mineralnæringen: innspill til bruk i utarbeidingen av en strategi for mineralnæringen
Strategi mot rømming
Strategi og satsingar
Strukturkvoteordning – kystflåten
Strømhastigheter ved lokalitet Skorpo i Hardangerfjorden og generelt om strøm
Strømundersøkelser
Sulefisk AS
Svar på søknad om utviklingstillatelser
Svinn i produksjonen 2005-2019
Svinn i produksjonen 2017-2019
Systemrevisjon
Sårbare havdjup
Sårbare områder – koraller
Særtillatelser
Søke om opptak
Søkjarliste for grøne løyve, oppdatert (04.10.13)
Søknad for å delta i årets hvalfangst er åpnet
Søknad om dispensasjon fra levendelagring inntil 20 uker
Søknad om fiske etter leppefisk må sendes elektronisk
Søknader om midlertidig økt MTB på lokalitetsnivå
Søknadsskjema 2017/2018
Sør for 62° N
Sør for 62° N

T

Takk, Liv Holmefjord!
Tal og analyse: fritids- og turistfiske
Tall og analyse
Tall og analyse: akvakultur
Tall og analyse: yrkesfiske
Tall og fakta
Tapte og funne reiskap
Tare- og algedyrking
Tarehøsting
Teiner
Teknisk arbeidsgruppe om fangstregulerende tiltak i trålfisket
Teknisk feil i databaser natt til mandag 5. oktober (Løst 06.10.2020)
Teknisk feil ved fartøy- og seddeldata (Løst 09.03.2020)
Teknisk vurdering av anlegg, Storvika, Tustna kommune
Tekniske krav for dataoverføring
Tekniske krav til vektene
Tekniske problem med visning av data
Tema
Tema
Tema
Tematisk fordeling
The «Discard Ban Package» – Norwegian experiences in efforts to improve fisheries exploitation patterns
Tidenes nordligste opprenskingstokt er avsluttet
Tidsserier
Tidsserier - Samfunnsøkonomisk perspektiv - Avsluttet serie
Tidsserier 1986-2008 - Samfunnsøkonomisk perspektiv - Avsluttet serie
Tidsserier 1990-2008 - Samfunnsøkomisk perspektiv - Avsluttet serie
Tilbakekall av ervervstillatelse
Tilbakekall av kjøpetillatelse
Tildeling av avgrenset raudåtetråltillatelse
Tildeling av nye løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure (28.06.13)
Tildeling og tillatelser
Tildelingsprosessen
Tillatelse til akvakultur på land
Tillatelser (fartøylister)
Tillatelser (fartøylister) 2019
Tillatt rapporteringsutstyr og kodelister
Tilpasset maskeåpning vil redusere rømming
Tilsagn om utviklingstillatelse til Stadion Laks AS
Tilskot til fiskeriforsking 2020
Tilskot til fiskeriforsking i 2021
Tilskudd til selfangst 2021
Tilstandsanalyse av landbaserte anlegg
Tilsyn
Tilsyn - antall og type
Tilsyn 2020 - Miljøpåverknad frå legemiddel - Utdrag av evalueringsrapport
Tilsyn med stamfisktillatelser
Tilsyn med undervisningstillatelser
Tilsyn med visningstillatelser
Tilsynskampanje med brønnbåter 2018
Tilsynskampanjer
Tiltak etter rømmingshendelsene våren 2015
Tiltak for den ansvarliges regning
Tiltak mot rømt oppdrettsfisk
Tips førte til beslag av teiner og garn
Tips og råd
Tips og råd
Tips og råd
Tips og råd
Tips om observasjonar av rømt oppdrettslaks i Hardanger er undersøkt
Tips om ulovlig kveitefiske
Tjenester på fiskeridir.no midlertidig stengt
To nye fredningsområder for hummer
Torsk - ferskfiskeordningen
Torskekvotene øker
Torskeruser
Torskeruser - dispensasjoner i 2020
Torskerømming i Grøtsundet ved Tromsø
Torsketrålere med leveringsplikt
Totalt for hele næringen
Trafikklyssystemet
Transitt
Travle dager for Sjøtjenesten
Trekking av perleband - høy belastning på not
Trenger du hjelp?
Trinn for trinn: Hvordan tildele roller i Altinn
Turister har fanget 1 150 000 fisk hittil i år
Turistfiske
Turistfiske etter kongekrabbe
Turistfiske etter kongekrabbe
Turistfiske – rapportere fangst
Turistfiske – registrere bedriften
Turistfiskebedrifter kan søke om å fange kongekrabbe
Turistfiskebedrifter kan søke om å fange kongekrabbe i kvoteregulert område
Turistfiskedata
Tvangsmulkt
Tverretatlig aksjon mot turistfiskenæringen: - Ingen anmeldelser, men et bruk fikk stengt dørene
Typografi
Tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus

U

Ulovleg fiske
Ulovleg omsetnad i fiskeri- og havbruksnæringa
Ulovlig salg av sjømat
Undersøkelse av maskeåpning og smoltstørrelse
Undervisningstillatelser
Ungdomsfiske
Ungdomsfiskeordninga 2019
Ungdomsfiskeordninga er slutt for i år
Ungdomsfiskeordningen
Ungdomstillegg
Utbetaling av kommunenes andel av vederlag for grønne løyve (22.12.14)
Utbetaling fra Havbruksfondet
Utbetalinger fra Havbruksfondet
Utdrag fra registrene
Uten en tråd...
Utforming av regelverk
Utføre
Utførsel
Utredning av entydige primæridentifikatorer for fiskefartøy og bedre identifikasjon av fritidsfartøy
Utsatt frist for landbaserte anlegg
Utsatt frist for påmelding til fiske etter makrellstørje
Utsatt krav til samleteiner ved lagring av kongekrabbe i sjøen
Utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter
Utsetter etablering av oppdrett i verdensarv-område
Utslipp
Utslipp av legemidler ved behandling av lakselus
Uttak av oppdrettslaks i vassdrag i Hardanger og Sunnhordland i 2012
Uttak av rømt oppdrettslaks i forbindelse med drivtellinger høsten 2019
Uttak av rømt oppdrettslaks i vassdrag - undersøkelser høsten 2007
Uttak av slaktet fisk 2005-2019
Uttak av slaktet fisk 2017-2019 (produksjonsområde)
Utvida røktingsplikt
Utvidelse av deltakelse engasjerte mest på dialogmøte
Utvidelse av rapporteringsplikten for alle fiskefartøy
Utvikle
Utvikling av beste praksis for pumping av pelagisk fisk
Utvikling av et overvåkningssystem for å bedre kunnskapen om hvilke effekter rømt oppdrettsfisk kan påføre villfiskbestandene: Rapport fra prosjektgruppen oppnevnt av Fiskeridirektoratet
Utvikling av teknologi for maskinell sortering av dyphavsreker og hvitreker
UtviklingstillatelserXZ


Æ