Åpne data: turistfiskedata

Datasettet inneholder innrapporterte fisketurer. Turene er rapportert av bedrifter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskebedrifter. 

Åpne datasett for registrerte turistfiskebedrifter er under utvikling.

Datakvalitet

2018 er det første året direktoratet har samlet inn data om fangst i regi av turistfiskebedrifter. Dataene har derfor noen begrensninger.

Rapportering av fangstene i vekt er frivillig og vil derfor i stor grad mangle.

Det er antakelig noe etterslep på innrapportering av turer. Datasettene vil derfor bli oppdatert 1 gang i begynnelsen av hver måned, for å få med turer som er rapportert med mer enn 1 måned etter at turen ble gjort. I praksis betyr det for eksempel at september-tall egentlig ikke kan komme før i starten av november.

Turistfiskebedriftenes plassering er i dataene knyttet til dets organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret, og turistfiskeanleggets reelle plassering kan derfor være en annen enn det dataene viser. Likeledes kan en turistfiskebedrift ha flere anlegg uten at det framkommer av dataene. 

Format

Dataene er tilrettelagt i csv-format som pakkede filer. 

Datafil

Fiskeridirektoratet jobber med å automatisere oppdatering av filene, og legge ut komplette månedstall i starten av hver måned. På sikt vil derfor lenken til filen bli endret.

Filene har med datasett til og med januar 2019.

Oppdatert: 25.10.2018