Ønsker forutsigbare og enhetlige konsekvensutredninger

Fiskeridirektoratet har avgitt høringsuttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Klima- og miljødepartementet om regelverket for konsekvensutredninger.

Fiskeridirektoratet er enig i at det er behov for en forenkling av regelverket. Vi stiller oss også positiv til at det utarbeides en veileder for vedlegg III-kriteriene for å bidra til at vurderingene av hvilke tiltak som utløser krav om konsekvensutredning blir mer forutsigbare og enhetlige.

Når det gjelder akvakultur, er det sjelden at oppdrettsselskap blir pålagt konsekvensutredning.

Akvakulturvirksomhet er underlagt strenge vilkår og bestemmelser knyttet til driftsfasen, som også skal sørge for at driften ikke har uakseptable virkninger på miljø og samfunn.

I tilfeller hvor det er stor usikkerhet knyttet til mer omfattende og samlete virkninger for miljø og samfunn, ser vi imidlertid at det kan være formålstjenlig med konsekvensutredninger på tiltaksnivå.

Oppdatert: 02.12.2016