Innsigelser mot kystsoneplaner

Fiskeridirektoratet har i 2014 og 2015 fremmet innsigelse mot 14 kommunale arealplaner i kystsonen, hvorav tre er interkommunale kystsoneplaner i Troms fylke.

Dette er Interkommunal kystsoneplan for Tromsøregionen, Interkommunal kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms og Interkommunal kystsoneplan for Nordreisa og Skjervøy.

Interkommunal kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms dekker sjøområdene i 13 deltakende kommuner og er den desidert største planen av de tre.

Planen har et sterkt fokus på akvakulturnæringen og dens behov for arealer i fremtiden, noe som i seg selv er positivt. Derimot synes fiskeriinteressene å være tatt for lite hensyn til i områder med direkte arealkonflikter med akvakultur,spesielt for viktige og regionalt brukte fiskefelt.

Sameksistens

Det er et mål for kystsoneplanleggingen å legge til rette for god sameksistens mellom involverte interesser.

Arealbehovene må ivaretas på en slik måte at det skapes minst mulig konflikter, og planleggingen må gi forutsigbarhet og mulighet for fremtidig utvikling.

I disse 14 planene har en etter vår oppfatning ikke klart å ivareta nasjonale interesser på en formålstjenlig måte. Derfor har Fiskeridirektoratet fremmet innsigelse.

Oppdatert: 01.07.2015