Nyheter

Havet – søppelplass eller matfat?

11.08.2021

Kom og høyr professor Dag O. Hessen på Fiskeridirektoratets seminar under Arendalsuka tysdag 17. august på «Bærekrafthuset» i Arendal.

Vern av havet er mer enn bare verneområder

16.04.2021

Marine verneområder og nasjonalparker langs kysten er små sammenlignet med våre samlede havområder. Når det skal vurderes hvor effektivt marin natur tas vare på, må også tiltak i områder utenfor verneområdene tas i betraktning.

Fiskeriforvaltning som tar vare på verdifull marin natur

09.04.2021

Fiskeridirektoratet har innført ei rekke arealbaserte fiskeritiltak som gir positive og varige effektar for å bevare naturmangfaldet. Det kjem fram av ei fersk stortingsmelding, «Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur».

Skal rydde forlatte blåskjellanlegg i Agder

16.03.2021

Mandag lanserte Fiskeridirektoratet sin handlingsplan mot marin forsøpling. Kartlegging og fjerning av etterlatte blåskjellanlegg er ett av tiltakene i planen, og allerede nå starter direktoratet arbeidet med å få fjernet 15 forlatte anlegg i Agder.

Fiskeridirektoratets handlingsplan mot marin forsøpling

15.03.2021

Fiskeridirektoratet har no vedtatt ein eigen handlingsplan mot marin forsøpling som fiskerinæringa, fritidsfiskarar og havbruksnæringa er kjelde til. I planen er det lista opp ei rekkje tiltak som skal gjennomførast i løpet av planens femårsperiode.

Kunnskapsinnhenting om marin forsøpling

10.02.2021

Fiskeridirektoratet er opptatt av marin forsøpling og tar forsøpling frå fiskeri, oppdrett og fritidsfiske på alvor. Som eit ledd i ei stadig sterkere innsats på dette feltet har direktoratet fått gjenomført ein kunnskapsanalyse der ei spørjeundersøking om haldninger til marin forsøpling var sentralt.

Hvor mye mikroplast kommer fra slitasje på fiskeredskap?

15.01.2021

På oppdrag fra Fiskeridirektoratet har Sintef funnet ut hvilke redskap som er mest utsatt for slitasje og estimert materialmengden som tilføres havet. Ikke overraskende er det redskapsdeler med hard bunnkontakt som er mest utsatt og som dermed avgir mest plastfragmenter.

100 tonn fiskeredskap fjernet fra havbunnen

01.10.2020

I løpet av Fiskeridirektoratets opprenskingstokt i august og september mellom Ålesund og Svalbard er det fjernet om lag 100 tonn med mistet og etterlatte fiskeredskaper og fiskeutstyr. Dette bidrar til reduksjon i spøkelsesfiske og er også et betydelig bidrag for å redusere marin forsøpling.