Arealplaner

Utnytting og høsting av marine ressurser må gå for seg innen bærekraftige rammer. For å sikre dette og for å ivareta nasjonale interesser, er Fiskeridirektoratet med som premissleverandør ved arealprosesser som angår havet og kystsonen. Eksempel på dette er kommuneplaner og reguleringsplaner med konsekvensutredninger. Fiskeridirektoratet fremmer innsigelse mot kommuneplaner i sjø, der disse planene er i strid med nasjonale fiskeriinteresser.

Det er et mål for arealplanleggingen å legge til rette for god sameksistens mellom involverte interesser. Arealbehovene må ivaretas på en slik måte at det skapes minst mulig konflikter, og planleggingen må gi forutsigbarhet og mulighet for fremtidig utvikling.

Det er for tiden to planer til behandling der Fiskeridirektoratet har fremmet innsigelser:

  • Forslag til reguleringsplan for Bogadalen-Kollsvik i Bindal kommune, Nordland fylke. Begrunnelse for innsigelse er at konsekvensutredningen i planforslaget er utilstrekkelig.
  • Områdereguleringsplan for Rødskjær havn i Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Begrunnelse for innsigelse er at utfylling vil forårsake tap av viktig ålegresseng.
Oppdatert: 08.01.2021