Samfunnsoppdrag og satsingar

Vi skal fremje lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom berekraftig og brukarretta forvaltaing av marine ressursar og marint miljø.

Slik løyser vi samfunnsoppdraget

  • Hentar, brukar og formidlar kunnskap og data
  • Utviklar regelverk og forvaltingsverktøy
  • Iverkset reguleringar og rettleier om rettar og plikter
  • Behandlar saker og utfører tilsyn og kontroll
  • Deltar og gir råd og innspel i prosessar og debattar
  • Føl samfunnsutviklinga og ser nye molegheiter
  • Evaluerer og forbetrar

Fiskeridirektoratets fem satsingsområde fram mot 2020 finn du i menyen på toppen.

Oppdatert: 23.04.2015