Du er her:

Personvernerklæring

Oppdatert: 21.04.2015

Fiskeridirektoratet si personvernerklæring gjer greie for vår handsaming av personopplysningar.

Regelverk for Fiskeridirektoratets behandling av personopplysninger

  • Personopplysningsloven inneholder regler om hvordan personopplysninger som registreres vil bli behandlet, herunder hvordan de blir sikret, hvem som har tilgang og om de kan utleveres til andre.
  • Offentleglova med forskrifter inneholder reglene for når et dokument er offentlig, og når man kan gjøre unntak for offentlighet. Fiskeridirektoratet tilstreber å praktisere meroffentlighet, noe som innebærer at vi prøver å være mest mulig åpne for innsyn fra omverdenen.
  • Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler for hvordan saken din vil bli behandlet i Fiskeridirektoratet. Som part i saken har du særskilte rettigheter, blant annet om innsyn i sakens dokumenter.
  • Arkivloven inneholder regler for hvordan ulike dokument skal oppbevares, herunder om lagring i arkivinstitusjon.

Opplysninger i e-poster

Vi oppfordrer til ikke å sende sensitive eller fortrolige opplysninger til Fiskeridirektoratet per e-post.

Innsyn i opplysninger

Det er anledning til å be om innsyn i Fiskeridirektoratets behandling av personopplysninger. Du kan også når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg, jf. personopplysningslovas §18.

Retting/sletting av opplysninger

Dersom du finner at opplysningene om deg er unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene rettet/slettet, jf. personopplysningslovas §§ 27 og 28.

Arkivlovens krav om langtidslagring av opplysninger fører til strenge krav til tilgangskontroll.