Line Skjengen

E-post:

Telefonnummer: 991 54 253

Stilling: seniorrådgiver

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Kontorsted: Bergen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

- Generell saksbehandling, klagebehandling, juridiske vurderinger og høringer
- Håndheving
- IUU og fiskerikriminalitet
- UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)
- NA-FIG (The North Atlantic Fisheries Intelligence Group)
- Interpol
- Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy
- Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter (Kystfiskeappen)
- Forskrift om elektronisk rapportering for utenlandske fiske- og fangstfartøy i Norges økonomiske sone, territorialfarvann og fiskerisonen ved Jan Mayen (ERS)
- Forskrift om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr
- Forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn
- Forskrift om tvangsmulkt mv. ved brudd på havressurslova
- Oppfølging av Økokrim
- Oppfølging av Troms og Finnmark Statsadvokatembeter og Rogaland Statsadvokatembeter
- Oppfølging regionale saksbehandlere
Havressursloven, forskrift om landings- og sluttsedler (landingsforskiften), kjøperforskrift, forskrift om registre for lagring av elektroniske fangst- og aktivitetsdata fra fiske og fangstfartøy, håndbok i ressurskontroll (kontrollmanual), faggrupper - koordinering, toll, skatt og fiske, etatsledermøte, kontrollsjefsmøte, FAO - COFI, NEAFC/PECCOE, UNODC, anmeldesesinstruks, overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, administrativ inndragning, utvikling av samordningsrutiner for saker som skal behandles både i forvaltnings- og straffesporet, likebehandling

Besøksadresse: Strandgaten 229, Bergen

Postadresse: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen