Janne Helen Ruben

E-post:

Avdeling/seksjon: kontrollseksjonen i ressursavdelingen

Ansvar / Arbeidsoppgaver:

• generell saksbehandling, klagebehandling, juridiske vurderinger og høringer
• landingsforskriften, landingsforskriften - journal - vekt - prøvetrekker (utvikling av standadisert prøvetrekker - prosedyrer for prøvetrekking)
• forskrift om transitt av fisk fra EU-fartøy
• forskrift om omregningsfaktor
• forskrift om vanntrekk ved landing av pelagist fanget råstoff til konsum (vanntrekkforskriften)
• kjøperforskrift
• oppfølging av salgslagene
• Norge-Russland, kontroll, juridiske spørsmål
havressursloven, oppfølging reguleringsmøte og reguleringforskrifter, håndbok i ressurskontroll (kontrollmanual), prosjekt - vektmanipulasjon, analyse av vektmanipulasjon, oppfølging av Justervesenet,