kontrollseksjonen

Kontrollseksjonen ledes av Thord Monsen. Seksjonen har faglig og strategisk ansvar for norsk fiskerikontroll. Fiskerikontrollen skal være risikostyrt og seksjonen utarbeider og følger opp nasjonal strategisk risikovurdering (NSRV). Seksjonen har ansvar for kontrollrelatert regelverk, blant krav til rapportering om aktivitet på havet, krav ved landing av fisk, fangstsertifikat mv. Seksjonen har også ansvar for utvikling av kontrollverktøy, som for eksempel kontroll- og tilsynssystemet SAGA, håndhevelses- og kontrollveiledninger og bidrar med sammenstilling og analyse av data til regionenes kontrollarbeid.

Seksjonen koordinerer tverretatlig samarbeid om kontroll og følger opp kontrollavtaler med andre land og internasjonalt kontrollsamarbeid. Fiskeridirektoratets og Kystverkets felles analyseenhet er tilknyttet kontrollseksjonen.

Kontrollseksjonen har ansvar for å følge opp anbefalingene til fiskerikontrollutvalget (NOU 2019: 21) og som en del av oppfølgingen er det laget en Handlingsplan for utviklingen av fiskerikontrollen for perioden 2021-2025.


Navn
Bjørn Are Myklebust
Christian Brandal
Eva Kristin Godø
Glenn Lee McMaster
Hilde Solli-Sæther
Jan Brødreskift
John R. Grødahl
Karl Anton Lorgen
Ketil Grødahl
Line Merete Rønstad
Mari Lillebø
Tore Lillestøl
Wenche K. Flåen

Søk blant alle ansatte i Fiskeridirektoratet