Regionenes oppgaver

Regionene driver operasjonelt arbeid, slik som tilsyn og kontroll av fiskeri- og oppdrettsnæringen. Båtene i sjøtjeneste sør og nord har oppdrag langs hele norskekysten. Eksempler på arbeidsoppgaver er vårtorskefisket, fritidsfiske, hummerkontroll og havbrukskontroller. Båtene er spesielt egnet for å ferdes innaskjærs og mannskapet om bord har derfor mye kontakt med lokalbefolkningen langs hele kysten.

Regionene fører også opplysninger i registrene, deriblant fiskermanntallet, og behandler søknader om blant annet ervervstillatelser og deltakeradgang. De ansatte i regionene er mye ute i næringene og møter folk på merd- eller kaikanten. De veileder også folk i næringen med å tolke regelverket.

Regionenes ansatte deltar aktivt i arbeidet med kystsoneplaner, spørsmål knyttet til arealbruk og overvåkning av fiskeriene. Regionenes oppgaver varierer en god del fra nord til sør, i sør er mange problemstillinger knyttet til areal og fritidsfiske mens det i nord er flere oppgaver knyttet til tradisjonelt fiskeri. Blant annet ligger Overvåkningstjenesten for fiskefelt under region Nord og de deltar aktivt i overvåkning og kontroll av fiskeriene i norsk sone.

Om Fiskeridirektoratets sjøtjeneste

Fiskeridirektoratet har to nivåer. Det betyr at regionene er førsteinstans, og på områder der de gjør vedtak, er Fiskeridirektoratets hovedkontor klageinstans.

Fiskeridirektoratets organisering

Oppdatert: 09.07.2018