Søknader om midlertidig økt MTB på lokalitetsnivå

Slik skal søknader om midlertidig økt MTB på lokalitetsnivå pga. koronasituasjonen sendes og behandles.

Alle søknader om å midlertidig øke maksimal tillatt biomasse på oppdrettsanlegg som følge av koronasituasjonen, skal sendes til Fiskeridirektoratet. Søknader blir så videresendt for behandling til riktig instans i Fiskeridirektoratet, Fylkesmannen og Mattilsynet.

Slik sikres en effektiv, enhetlig og koordinert behandling av MTB-søknader.

Bakgrunn

Som følge av koronautbruddet kan det oppstå situasjoner som fører til at oppdretter får behov for å ha mer fisk stående i anlegget enn den maksimalt tillatte biomassen (MTB) på lokaliteten. For eksempel kan mannskapsmangel på anlegg, slakterier eller brønnbåter gjøre det umulig for oppdrettere å få fisken slaktet ut som planlagt.

I slike tilfeller må oppdretter vurdere og eventuelt søke om midlertidig endring av tillatelse for å ha mer fisk i anlegget for en begrenset periode.

Alle søknader om økt MTB på lokalitetsnivå må behandles av Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen og etter flere regelverk; akvakulturloven, dyrevelfersloven, forurensningsloven og matloven, med tilhørende forskrifter.

Hver etat må behandle søknadene og fatte enkeltvedtak etter sitt regelverk og med vanlig klageadgang.

Send søknad elektronisk til Fiskeridirektoratet

For at søknadene skal bli håndtert mest mulig effektivt, er det opprettet et elektronisk søknadsskjema .

Søknader må inneholde begrunnelse og hvordan behovet er relatert til det pågående koronautbruddet.

Mottatte søknader blir videresendt av Fiskeridirektoratet til Fylkesmannen og Mattilsynet i den regionen/fylket lokaliteten er plassert for behandling.

Myndighetenes håndtering av søknadene

For å kunne øke biomassen må det foreligge et positivt vedtak fra alle etatene. Slik vil de ulike etatene håndtere søknader:

Fiskeridirektoratets håndtering

Fiskeridirektoratet region Midt har opprettet en egen saksbehandlergruppe som behandler alle søknader om dispensasjon om økt MTB på lokalitetsnivå etter akvakulturdriftsforskriften.

Vilkåret for at det kan gis dispensasjon er at det foreligger et «særlig tilfelle», og det er søker som må dokumentere hva som er grunnlaget for søknaden. Eksempler på dette er tilfeller der sykdomsutbrudd eller karantene får dokumenterbare, konkrete følger i form av redusert kapasitet i ulike produksjonsledd, som f.eks. slakteri, brønnbåt, lokalitet eller transport.

Alle oppdrettere må risikovurdere sin egen situasjon og sette i verk egne tiltak for å sikre at de overholder lover og regler, herunder unngåelse av å overstige MTB. Om oppdretterne ser at de vil få utfordringer med å holde seg under MTB, må de på et tidlig tidspunkt vurdere og iverksette tiltak som gir handlingsrom.

Fylkesmannens håndtering

Fylkesmannen behandler søknader etter forurensningsloven og vurderer om det skal gjøres en midlertidig endring av tillatelsen som er gitt, jf. forurensningsloven § 18.

I søknadsbehandlingen vil man vurdere om økte utslipp kan medføre risiko for forringelse av sårbare resipienter og naturmangfold. Som et minimum for at fylkesmannen skal vurdere søknaden må virksomheten ha fulgt opp med bunnovervåking iht. NS 9410:2016 eller i samsvar med vilkår i tillatelsen etter forurensningsloven. Resultatene fra de siste miljøundersøkelsene må ha vist akseptabel miljøtilstand, dvs. minst god/tilstandsklasse II for C-undersøkelsen, og ikke dårligere enn moderat/klasse III for B-undersøkelsen.

Det påløper gebyr for saksbehandlingen etter forurensningsforskriftens § 39-4 Gebyr for arbeid med fastsettelse av nye og endring av tillatelser.

Mattilsynets håndtering

Mattilsynet har opprettet en egen saksbehandlergruppe som behandler og koordinerer søknader under koronautbruddet.

Søknaden skal inneholde:

  • utfyllende begrunnelse for søknaden.
  • dokumentasjon på logistikkutfordringer så godt det lar seg gjøre
  • vurdering av konsekvenser den omsøkte endringen kan få for fiskehelse og –velferd
  • beskrivelse av hvordan og når situasjonen skal føres tilbake til det normale
  • dokumentasjon på reell beredskap for behandling og slakting

Mattilsynet har også laget en retningslinje for søknader om økt MTB .

Annen relevant informasjon ved søknader er:

Mattilsynet tar gebyr for saksbehandling av dispensasjonssøknader – se Forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse mv. § 7

Oppdatert: 30.04.2020