Du er her:

Turistfiske etter kongekrabbe

Oppdatert: 10.01.2018

Retningslinjer for fangst av kongekrabbe for reiselivsbedrifter som ikke benytter seg av merkeregistrerte fartøy.
Gjelder innenfor kvoteregulert område øst for 26°Ø (Nordkapp). 
Når totalkvantumet på 16 tonn hannkrabber er oppfisket stoppes dette fisket. 
Det er kun nødvendig å søke én gang per reguleringsår. 

Hvem kan delta?

Bedriften må være registrert i Brønnøysundregistrene og bedriftens formål må inkludere «turistfiske» eller lignende. Turister kan ikke på egen hånd drive fangst av kongekrabbe gjennom bedriftens tillatelse.  

Område og periode

Retningslinjene gjelder turistnæringens fangst av kongekrabbe innenfor kvoteregulert område slik det fremkommer av forskriften  §§ 1, 2 og § 16.  

Når totalkvantumet er beregnet oppfisket stoppes fisket.  

Minstemål

Det er forbudt å fange kongekrabber med en skjoldlengde mindre enn 130 millimeter. Skjoldlengde måles fra indre ende av øyehulen til innbuktning i bakkant midt på ryggskjoldet. 

Fartøy og andre fremkomstmiddel

Fartøy som benyttes til turistfiske skal være egnet for turistfiske etter kongekrabbe.  

Fartøy skal være registrert i Småbåtregisteret eller Skipsregistrene. Det er ikke tillatt å benytte merkeregistrert fartøy.

Dersom fangstområdet er på is, kan andre fremkomstmiddel benyttes for transport frem til fiskestedet.

Identifikasjonssystem (AIS)

Ethvert fartøy som benyttes i turistfisket skal være utstyrt med typegodkjent identifikasjonssystem (AIS) klasse A eller B. For andre fremkomstmiddel som benyttes på samme tur skal minimum ett av disse være utstyrt med identifikasjonssystem (AIS) klasse A eller B.  

For fartøy skal AIS-systemet holdes i gang til enhver tid gjennom hele reguleringsåret. Unntak gjelder dersom strømtilførselen må brytes grunnet vedlikehold av systemet, verkstedopphold eller når fartøyet skal ligge uvirksomt i mer enn 14 dager. Det skal sendes melding til Fiskeridirektoratet før strømmen brytes. Når strømmen til AIS-systemet er brutt kan ikke fartøyet endre posisjon. Meldingen sendes på elektronisk skjema, Elektronisk skjema for melding om påslått/avslått AIS.

For andre fremkomstmiddel kan AIS holdes avslått når fremkomstmiddelet ligger uvirksomt. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å sende melding til Fiskeridirektoratet når AIS slås av. Fremkomstmiddelet kan endre posisjon når AIS er avslått.

Redskap, fangstmetoder og merking av redskap

Fangsten kan bare drives med teiner. Antall teiner er begrenset til 4 teiner - inkludert samleteiner - per fartøy. Teinene kan settes enkeltvis.  

Redskaper som benyttes i turistfisket skal merkes med «Turistfiske», bedriftens navn, adresse, telefonnummer og fartøyets registreringsnummer (registreringsmerke fra Småbåtregisteret/Skipsregisteret).

Forbud mot omsetning

Kongekrabbe som fangstes i forbindelse med turistfiske kan ikke omsettes.  

Landing av kongekrabbe

Det er kun tillatt å lande kongekrabbe i følgende tilfeller:  

  • a) for å tilberede og servere kongekrabben til samme turistgruppe som deltok på turen, og  
  • b) for mellomlagring av kongekrabbe i samleteine for senere opphenting av krabben til ny turistgruppe. Kongekrabben som tas opp etter dette punkt kan bare anvendes i tråd med bokstav a).  

Det kan maksimalt landes 0,25 kongekrabbe for hver deltakende turist på den enkelte tur enten krabben er fisket eller hentet fra samleteine. Dersom antallet deltakende turister på turen er under fire, kan det likevel landes én (1,0) kongekrabbe. Dersom antallet turister fører til at faktoren på 0,25 ikke ender på en hel krabbe (1,0), kan foretaket lande antall kongekrabber rundet opp til nærmeste hele kongekrabbe. Eksempelvis kan foretak med 7 turister lande 2 kongekrabber.  

Uavhengig av dette punktets første og annet ledd kan det enkelte foretak ikke fangste mer enn 500 kongekrabber hver måned. Fiskeridirektoratet region Nord kan endre den månedlige grensen.

Loggføring

Foretakene som deltar i turistfiske etter kongekrabbe skal ved hver tur loggføre fanget og landet kongekrabbe, antall deltakende turister, og om fangsten skal benyttes til umiddelbar tilberedning og servering eller mellomlagring i samleteine. Det skal også loggføres dersom det ikke fangstes kongekrabbe. Skjema skal fylles ut straks etter trekking av teiner og før fartøyet starter turen tilbake til utgangspunktet. Utfylt skjema sendes til Fiskeridirektoratet region Nord siste dag hver måned.  

Skjemaene for loggføring merkes med tillatelsens referansenummer og sendes postmottak@fiskeridir.no.

Innmelding til Sjøforsvarets Kystvaktsentral

Foretak skal melde inn redskapsposisjon(er), registreringsnummer på fartøy og antatt tidspunkt for trekking av redskap til Sjøforsvarets kystvaktsentral på tlf. 07611.  

Utestengelse

Foretak som ikke etterlever retningslinjene kan utestenges fra turistfisket. 

Søknad

Fiskeridirektoratet region Nord kan etter søknad gi tillatelse til deltakelse i turistfiske etter kongekrabbe. Søknadsskjema (både elektronisk og i papirversjon)

Tillatelse til turistfiske etter kongekrabbe gis årlig, og tillatelsen er gyldig ut siste dag i det året tillatelsen ble gitt.