Påbud om rømningshull i fisket etter leppefisk

Hvert år går et betydelig antall teiner og ruser tapt. For å forhindre at tapte redskap spøkelsesfisker sendte Fiskeridirektoratet den 20. januar 2021 på høring et forslag om innføring av rømningshull for redskap som benyttes til fangst av leppefisk.

Påbudet om rømningshull i teiner og ruser fremgår av utøvelseforskriften§ 33bog trer i kraft fra og med 25.mars.

En nærmere redegjørelse om bakgrunnen for innføringen kan leses her.

Bakgrunn for høring

Høringen har bakgrunn i Havforskningsinstituttets «Forsøk med råtnetråd i leppefiskredskap» av 30. oktober 2019. I reguleringsmøtet høsten 2020 varslet vi at det ble sendt ut en høring med forslag om å innføre rømningshull i teiner og ruser fra og med 2021-sesongen.


Endring i forslag til 3 mm tykk bomullstråd

I høringen ble det foreslått å følge Havforskningsinstituttets råd om at bomullstråden som holder rømningshullet lukket skulle ha en tykkelse på 2,5 mm i diameter. Etter en helhetlig vurdering av innspill til høringen endres kravet til at bomullstråden skal være maksimalt 3 mm i diameter. Begrunnelsen for endringen er at levetiden på bomullstråden vil variere etter forholdene der redskapene blir satt ut.

Fiskere som setter ut redskap i mer eksponerte områder vil sannsynligvis måtte medregne en kortere levetid og enkelte brudd på bomullstråden før sesongen er over, sammenlignet med andre områder.

Det vil alltid være en risiko for at tråden brytes og må skiftes før sesongen er over, men sannsynligheten for at det skjer vil være mindre ved en tykkelse på 3 mm. En løsning med 3 mm tykkelse vil også samsvare med lignende løsninger i andre fiskerier, som hummer og krabbe, og være enklere å forholde seg til for næringen.


Innspill om å utsette kravet til 2022

Det kom innspill om å utsette kravet til 2022-sesongen. Blant annet ble det bedt om ytterligere forsøk på bruddstyrken av en bomullstråd på 2,5 mm. Siden trådtykkelsen er satt til 3 mm vil den sammenfalle med løsningen som benyttes ved fangst av hummer og krabbe. Da denne trådtykkelsen er benyttet i andre fiskerier vil den allerede være tilgjengelig hos leverandører for innkjøp.

Å montere den nedbrytbare tråden i teinene som benyttes vil være et mindre arbeid sett opp mot gevinsten av å forhindre spøkelsesfiske ved tapte teiner.

Det er påpekt i innspill at fordelen med å kunne montere løsningen for rømningshull samtidig med et endret krav til inngang, som er utsatt til 1. januar 2022, har falt bort. Selv om det er ønskelig at teinene kunne modifiseres samtidig for endret inngang og rømningshull, så veier hensynet om å forhindre spøkelsesfiske fra og med årets sesong tyngst. Vi opprettholder derfor forslaget om å innføre kravet om rømningshull fra og med innværende år.

Det innføres også en frivillig løsning med montering av gjenfinningsenhet i stedet for at rømningshullet skal sys igjen med bomullstråd. En slik løsning vil i tillegg til å forhindre spøkelsesfiske hjelpe fiskere å finne igjen tapte redskap og forhindre marin forsøpling.

Oppdatert: 25.03.2021