Kontroll og oppfølging i fisket etter leppefisk

Fisket etter leppefisk åpner 17. juli sør for Stadt og 31. juli nord for Stadt.

Fisket etter leppefisk foregår i tre geografiske område: Sørlandet, Vestlandet og nord for 62°N. Kontrollvirksomheten starter før fisket åpner for å forhindre at noen påbegynner fisket for tidlig.

Kontroller 

Fiskeridirektoratets sjøtjeneste vil som tidligere sesonger kontrollere og følge opp fiskeriet med kontroll av teiner, at disse er rett utformet og at vak er korrekt merket, samt kontroll med fartøy, fisker og mellomlagringsmerder.

Det vil videre bli ført kontroll med føring av landings- og sluttseddel, frakt av fisk fra merd til kjøper, og at fisket foregår til rett tid og på rett sted. Det fokuseres på at gjeldende regelverk blir etterfulgt og at alle avtaler og tillatelser er på plass. Avtaler og tillatelser skal kunne forevises ved kontroll.

Regulering av leppefisk 

Leppefisk blir brukt som rensefisk i oppdrett. Fiskeridirektoratet er opptatt av at uttaket av leppefisk reguleres og følges opp i et langsiktig perspektiv i tråd med føre-var-prinsippet. Det må i tillegg tas hensyn til at leppefisk er et etterspurt og i utgangspunktet miljøvennlig tiltak for å fjerne lus i oppdrettsanleggene.

Nytt krav til AIS eller VMS  

I § 10 i forskrift om fisket etter leppefisk i 2020 er det fastsatt et krav til bruk av automatisk identifikasjonssystem (AIS) for fortøy som ikke er pålagt bruk av posisjonsrapporteringsutstyr.

I stedet for AIS kan det benyttes posisjonsrapporteringsutstyr. Per i dag vil dette i praksis bety VMS. Brommeland Elektronikk AS er importør og forhandler av en mindre VMS-enhet som ble godkjent av Fiskeridirektoratet i juni 2020, og som er egnet til bruk på mindre fartøy. AIS eller VMS/posisjonsrapporteringsutstyr skal være aktivt gjennom hele leppefiskesesongen. Det er ikke åpnet for å dispensere fra kravet om at AIS eller VMS skal installeres og benyttes.

Oppdatert: 29.06.2020