Invitasjon til hummerfredning

Fiskeridirektoratet inviterer interesserte kystkommuner til å foreslå nye fredningsområder for hummer. Kommuner uten etablerte fredningsområder oppfordres ekstra.

– Vi ønsker et fredningsområde for hummer i hver kystkommune og håper spesielt på at kommuner som ikke har kommet med forslag enda gjør det, sier Siri Meling, regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

Det er nå til sammen 51 fredningsområder langs kysten. Disse inkluderer ti nye områder som er etablert før årets hummersesong.

– Til sammen kan fredningsområdene til slutt bli et nettverk som sikrer en god beskyttelse av hummerbestanden langs kysten vår, samtidig som det begrensede fisket kan fortsette utenfor disse områdene, sier Meling.

Ulovlig fisket hummer slippes løs av inspektør fra fiskeridirektoratet © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

I fredningsområdene er det forbud hele året å fiske med redskap som kan fange hummer.

Kommunene bestemmer selv

Det er kommunen som selv må ta initiativ ovenfor Fiskeridirektoratet til å sette i gang en prosess for å etablere et fredningsområde for hummer.

Regiondirektør Siri Meling © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.

– Kommunen må ta en formell beslutning om å starte prosessen. Kommunens forslag må behandles politisk før det sendes over til Fiskeridirektoratet, sier Meling.

Hele saken, ikke bare selve vedtaket, sendes til Fiskeridirektoratet for å gi regionkontorene det beste grunnlaget for å forberede en nasjonal høring.

– Høringsfristen skal normalt være tre måneder og vi ber derfor om at kommunens vedtak sendes til oss før 1. mai. Da kan vi få på plass fredningsområdene i god tid før hummersesongen starter 1. oktober, sier Meling.

Klare kriterier

Det er flere kriterier for valg av områder:

– Det må være en rimelig god hummerbestand i området som velges ut. Området skal ha et godt vannmiljø og varierte bunnforhold som er egnet for hummer. Det må tas hensyn til hummerens vandring mellom grunt og dypere vann, sier Meling.

Størrelsen på det foreslåtte området er ikke viktig. Noen av de eksisterende områdene er små i utstrekning, mens andre omfatter hele fjorder.

– Dersom det er kommuner som ønsker å få vurdert om et område kan egne seg for hummerfredning, så er de selvfølgelig også velkomne til å ta kontakt. Kommunen kan også ta imot bistand i sitt arbeid fra relevante interesseorganisasjoner, sier Meling.

Alle hummerfredningsområdene blir oppført i Fiskeridirektoratets kartverktøy.

Forskning finner fredningsområder fordelaktig

Forskning i fredningsområdene viser positive effekter på bestanden av hummer i områdene

– Forskning viser at fredningsområdene gir flere og større hummer, med mer rogn – som igjen fører til større produksjon av egg og larver, sier Meling.

Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene.

Det foregår en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Dette kan også ha positive effekter på fisket utenfor.

Oppdatert: 02.10.2020